قالب وردپرس
uptheme
تحلیلی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
دسامبر17

تحلیلی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

فهرست مطالب خلاصه. مقدمه. روش…. یافته‌ها 1- نظام نامه اجرایی سند. 2- طراحی راهبرد تحقق عزم ملی در ارتقای جایگاه آموزش و پرورش…. 3- فقدان حساسیت به جداسازی آموزشی در مقابل آموزش فراگیر. 4- پیگیری تحقق اهداف مدرسه در خارج از آن. 5- نظام ارزشیابی روندی ارتقای نظام آموزش و پرورش…. 6- اقبال به آموزش خانگی به منزله حق والدین.. 7- سرمایه گذاری در دروس خاص ریاضی و علوم به منزله بنیاد توسعه. 8- توجه بسنده به آموزش زبان خارجی.. 9- توجه حداقلی به آموزش موسیقی و حرکات موزون. 10- تبعیت از تابوهای آموزشی؛ آموزش جنسی، ایدز. 11- توجه کافی به جایگاه ایران باستان. 12- پیشبینی اجرای اصل 15 قانون اساسی.. 13- انتخاب راهبرد مؤثر در آموزش پیروان مذاهب و ادیان. 14- تحقق اجباری بودن آموزش عمومی.. 15- ارتقای کیفیت مدارس دولتی برای اعمال سیاست رفع تبعیض….. 16ـ ارتقای سطح انگیزش درون شغلی معلمان. ملاحظه نهایی.. منابع..     خلاصه سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش در چشم انداز بیست ساله، مجموعه‌ای است دربردارنده مبانی نظری، اهداف، اصول، مأموریت، چالشها و راهبردها که در پاییز سال 1390 به تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. از مطالعات تدوین این سند تا تصویب آن، 11 سال به طول انجامید. در سند برای اجرای آن شش زیرنظام به شرح زیر پیش بینی شده است: برنامه درسی، تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، تأمین و تخصص منابع مالی، مدیریت و راهبری، پژوهش و ارزشیابی و تأمین فضا، تجهیزات و فناوری. زیرنظام برنامه درسی در شهریور سال 1391 و زیرنظام‌های مدیریت و راهبری، پژوهش و ارزشیابی، تأمین فضا، تجهیزات و فناوری، در مهر 1396 به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است. دو زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی و تربیت معلم و تأمین منابع انسانی هنوز به تصویب نرسیده است. همزمان با تصویب سند در آذر 1390، زمان اجرای آن این سند، از مهر 1390 با اجرای طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها که به واقع طرح سامان دهی زمان آموزش می‌باشد، و همچنین تغییرات کتاب درسی پایه اول ابتدایی، اعلام گردید. اجرای طرح تغییر مقاطع تحصیلی موسوم به 6، 3، 3 در مهر سال 1391، ادامه اجرای سند، اعلام گردید. اجرای این طرح مطالعاتی، با عنوان «تحلیلی بر سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش» و با روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل انتقادی است. این تحلیل بر روی سند تحول بنیادین و چهار زیرنظام مصوب می‌باشد. در این تحقیق به گزارش اجرایی سند، مراجعه نشده است. بر همین مبنا، می‌توان گفت که این تحقیق به کاستی‌ها در تدوین و تصویب سند و زیرنظام‌های آن، پرداخته است. به واقع، این تحقیق و تحلیل انتقادی، چالشهای پابرجا در نظام آموزش و پرورش به رغم تصویب سند و چهار زیرنظام آن را...

ادامه مطلب
آموزش فراگیر – کاربردها در نظام آموزشی حوزه‌های علمیه
دسامبر08

آموزش فراگیر – کاربردها در نظام آموزشی حوزه‌های علمیه

فهرست مطالب: مقدمه آموزش فراگیر روش بررسی تحلیل موقعیت نظام آموزشی حوزه‌ای دلالت‌های کاربرد آموزش فراگیر در نظام آموزش حوزه‌های علمیه کاربردی اساسی: دیپلماسی مذهبی با رویکرد به اصلاح نظام آموزشی حوزه‌ها منابع پیوست   مقدمه از اوایل سال ۱۳۹۵ کمیسیون ملی یونسکو در ایران با تکیه بر سوابق همکاری های بین المللی سند – به مواقع چارچوب عمل – آموزش ۲۰۳۰ را در دستور بومی سازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذیربط و حضور جمعی از متخصصان قرارداد. سرانجام بعد از چند ماه فعالیت کارگروه‌های تشکیل شده ، چارچوب عمل مذکور آماده اجرا گردید. بر پایه گزارش اقدامات، هیئت وزیران در جلسه 21/‏‏6/‏‏95 به پیشنهاد شماره 234310 مورخ 18/‏‏11/‏‏94 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد به منظور هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش ۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیردولتی – 23نفر – تشکیل گردد. این کارگروه مطابق با بند ۵ تصویب نامه به جای کارگروه ملی آموزش برای همه موضوع تصویب نامه 30519/‏ت27833هـ مورخ 3/‏6/‏1382، تشکیل شده است. این مصوبه شماره 76403/‏ت52913هـ مورخ 25/‏6/‏95 است. در مسیر آغاز کار چالش‌هایی در اجرای این طرح به دلیل واکنشهای متفاوت و بعضاً مخالف ایجاد گردید و سرانجام با ورود توام با مخالفت مقام معظم رهبری و سپس بعضی از مراجع محترم عظام اجرای آن با چالش جدی مواجه گردید. اینکه بررسی سند دارای ابعاد حقوقی، بین المللی، روابط بین الملل، امنیتی است این نگاشت بدان نمی‌پردازند. همچنین در عنوان این سند و مبانی نظری آموزش با کیفیت، آموزش مادام العمر و آموزش و فراگیر می باشد، این نگاشت انحصاراً به بررسی جنبه علمی و آموزشی مندرج در مبانی نظریه سند و آن هم منحصر به آموزش فراگیر می‌پردازد. این نگاشت با این فرض تدوین شده است که جمهوری اسلامی در مسیر تا سال ۲۰۳۰ آهنگ اجرای سند آموزش ۲۰۳۰ با همکاری نهادهای بین المللی را ندارند و لغو مصوبه هیئت دولت در اجرای آن از طریق تشکیل کارگروه ملی، ادامه داشته باشد، چه تمهیداتی ضروری است. با این مفروض، به لحاظ علمی چه فرصت‌هایی در سند مذکور وجود دارد که باید در اسناد، قوانین و مقررات ملی رعایت گردد. با این مفروض این نگاشت درصدد است، به معرفی فرصت‌هایی بپردازد که توسعه نظام آموزشی کشور به آن نیازمند است. سیاستگذاری در نظام آموزشی کشور با فرض قطع همکاری جمهوری اسلامی ایران با یونسکو به لحاظ اجرای سند ۲۰۳۰، باید چه سیاست‌ها و راهکارهایی را مدنظر...

ادامه مطلب