قالب وردپرس
uptheme

تحلیلی روانشناختی بر نظریه پردازی توسعه ایران – ایرانی شناسی – (1)

فهرست مطالب:
خلاصه
مقدمه
روش
زندگینامه محمدعلی جمالزاده
معرفی ساختار کتاب
یافته‌ها:
   1- صفات پسندیده ایرانیان
2- صفات ناپسندیده ایرانیان
3- تفاوت ایرانیان با ملل دیگر
4- راه‌حل‌ها
بحث و نتیجه‌گیری
کتابنامه

 

خلاصه:

یکی از مباحث راهبردی در محافل علمی و سیاسی پرداختن به موانع توسعه‌یافتگی ایران است. بحث موانع و چالـش‌های توسـعه ایران از آغاز انقلاب مشـروطیت تاکنون در جـریان است. در این زمیـنه نظریه‌پردازان توسعه، اقتصاد، جامعه‌شناسی، روانشناسـی، علوم ارتباطـات به مداخله علمی پرداخته‌اند. دسته‌ای از مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، رجوع به اسناد تاریخی، رجوع به آثار سیاحان، ادبا، شعرا است که در جهت شناسایی ویژگی‌های خلقی و شخصیتی نسل ایرانی؛ مرتبط با بحث توسعه‌نیافتگی/ توسعه‌یافتگی، می‌باشد.

به منظور انجام این تحقیق تعداد 18 اثر مرتبط با ریشه‌های توسعه‌یافتگی/ توسعه‌نیافتگی ایران، شناسایی و مورد بررسی مجمل قرار گرفت. سرانجام برای انجام تحقیق بطور مقدماتی در اولین شماره سلسله تحقیق یکی از آثار گردآوری شده، کتاب «خلقیات ما ایرانیان» اثر مرحوم محمدعلی جمال‌زاده انتخاب شد.

روش این تحقیق، کیفی و رجوع به اسناد و مدارک می‌باشد. سند مورد تحلیل کیفی کتاب «خلقیات ما ایرانیان» است. این تحقیق کیفی و از نوع تحلیل محتوای مضامین و مفاهیم، می‌باشد. فرضیه این تحقیق، فضای روانی غلبه یافته در نظریه‌پردازی توسعه یافتگی/ توسعه نیافتگی ایران، متضمن تحقیر و سرزنش انسانی ایرانی است.

مرحوم محمدعلی جمال‌زاده مؤلف اثر مورد تحلیل، متولد 1276 هجری شمسی در اصفهان است. او 12 ساله بود که برای تحصیل به بیروت رفت. وی در سال 1910 میلادی از بیروت به اروپا رفت و دیپلم حقوق را از دانشگاه شهر دیژون فرانسه گرفت. در سال 1914 با ژوزفین سوئیسی ازدواج کرد. عمده آثار وی در زمینه ادبیات است و در سال 1376 هجری شمسی در ژنو درگذشت. مرحوم جمال‌زاده بیشتر عمر خود را در خارج از ایران سپری کرد اما تمام تحقیقاتش درباره ایران و زبان‌ فارسی بود.

مرحوم جمال‌زاده در کتاب «خلقیات ما ایرانیان» ریشه‌های توسعه‌نیافتگی ایران را در نابسامانی‌های اخلاقی و روانی ایرانیان جستجو می‌کرد. کتاب مورد تحلیل دارای چهار قسمت زیر می‌باشد:

1- قسمت اول: شامل معرفی صفات پسندیده ایرانیان، تفاوت اخلاقی ما با دیگران و انواع واکنش ایرانیان به این مسایل را دربرمی‌گیرد.

2- قسمت دوم: معرفی آرای غیرفرنگی- ترک، عرب و تاتار- در حق ما ایرانیان را گزارش می‌کند.

3- قسمت سوم: معرفی آرای پاره‌ای از آنچه فرنگی‌ها در حق ما ایرانیان گفته‌اند را شامل می‌شود.

4- قسمت چهارم: به آرای خودمانی‌ها در حق هم‌وطنان مرتبط است.

یافته‌های تحقیق به شکل زیر پس از استخراج از کتاب مورد تحلیل، طبقه‌بندی شد:

1- صفات پسندیده ایرانیان

2- صفات ناپسند ایرانیان

3- تفاوت ایرانیان با ملل دیگر

4- راه‌حل‌ها:

براساس تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوای مضمونی و مفهومی صورت گرفته شده از کتاب مورد تحقیق «خلقیات ما ایرانیان» مضامین و مفاهیم به کار برده شده در آرای ایرانیان و غیرایرانیان درباره خلقیات ایرانیان با غلبه‌یافتگی صفات ناپسندیده به همراه است. هدف این تحقیق تحلیلی روانشناختی بر فضای روانی نظریه‌پردازی توسعه‌یافتگی/ توسعه‌نیافتگی ایران و فرضیه آن فضای روانی غلبه‌یافته در نظریه‌پردازی توسعه‌نیافتگی ایران متضمن تحقیر و سرزنش پنهانی انسان ایرانی است. براساس تحلیل محتوای اولین اثر مرتبط با چالش‌های توسعه ایران یعنی کتاب «خلقیات ما ایرانیان» براساس غلبه‌یافتگی مشاهده شد، در متن کتاب در پیرامون مضامیـن و مفاهـیم صفات ناپسنـد ایرانیان در مقایسه با صـفات پسـندیده این یافته نتیجه‌گیری شد، که این اثر در تحلیل ریشه‌های توسعه‌نیافتگی/ توسعه یافتگی ایران بطور پنهانی و ناخواسته به تحقیر و سرزنش ایرانیان- انسان ایرانی- مبادرت ورزیده است.

 

مقدمه:

یکی از مباحثی که در محافل علمی و دانشگاهی در حوزه‌های جامعه‌شناسی توسعه، اقتصاد توسعه، روانشناسی اجتماعی در کشور ما سال‌ها در جریان است، پرداختن به موانع توسعه‌یافتگی ایران است. این بحث در ایران قدمتی برابر با تکاپوی توسعه‌یافتگی را با خود دارد. از زمانی که با انقلاب مشروطیت ایرانیان برای تحول زندگی نوعی، اجتماعی، صنعتی و علمی، تلاشی را آغازیدند، این بحث نیز در محافل روشنفکری مطرح گردید که موانع و چالش‌های ایرانیان برای توسعه‌یافتگی چه مسایلی است. این بحث دارای ابعاد مختلفی است که یکی از آنها، ویژگی‌های خلقـی و شخصیتی ایرانیان اسـت؛ اینکه موانع توسعه‌یافتگی ایران به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی نسل ایرانی کدامند.

محققان برای دستیابی به ویژگی‌های خلقی و شخصیتی مرتبط با توسعه‌یافتگی /‏ توسعه‌نیافتگی ایرانیان به منابـع مختـلف از جمله ادبیـات، اشعار، سفرنامه‌هـای اتباع سایر ممالک به ایران، نتایج مطـالعات جامعه‌شناسی، اقتصاد توسعه و روان‌شناسی اجتماعی رجوع نمودند.

در سال‌های نخستین دهه هشتاد رئیس‌جمهور وقت، آقای خاتمی این موضوع را به صورت نخبگانی در جامعه برای انجام مطالعات و تحقیقات در معرض نظر جامعه، محافل علمی، پژوهشی و دانشگاهی قرار داد. ایشان از نخبگان پرسیدند که بعد از یکصد سال از انقلاب مشروطیت، ریشه‌های توسعه‌نیافتگی ایران چیست.

پس از بررسی‌های اولیه منابع و آثار ذیل که بر پایه بحث توسعه‌یافتگی/‏ توسعه‌نیافتگی ایران، گردآوری گردید:

1- قبله عالم، ژئوپلتیک ایران، اثر گراهام فولر، ترجمه عباس مخبر، تهران: چاپ پنجم، 1390، انتشارات نشر مرکز.

2- ایرانیان، دوران باستان تا دوره معاصر، همایون کاتوزیان، ترجمه حسین شهیدی، تهران: نشر مرکز، چاپ چهارم، 1392.

3- عقلانیت و توسعه‌یافتگی ایران، محمود سریع‌القلم، تهران: نشر فرزان، چاپ ششم، 1392.

4- اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار، محمود سریع‌القلم، تهران: چاپ سوم، نشر فرزان، 1393.

5- دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران، سیدجواد طباطبایی، تهران: نشر نگاه معاصر، چاپ اول، 1380.

6- خلقیات ما ایرانیان، سیدمحمدعلی جمال‌زاده، تهران: نشر مجله مسایل ایران، 1345.

7- جامعه‌شناسی خودمانی، حسن نراقی، تهران: نشر اختران، 1383.

8- چرا درمانده‌ایم، جامعه‌شناسی خودمانی، حسن نراقی، تهران: نشر اختران، چاپ ششم، 1382.

9- تأملی بر عقب‌ماندگی ما، حسن قاضی مرادی، تهران: چاپ پنجم، نشر دات، 1391.

10- در پیرامون خودمداری ایرانیان، حسن قاضی مرادی، تهران: نشر کتاب آمه، چاپ هفتم، 1392.

11- چرا عقب مانده‌ایم، جامعه‌شناسی مردم ایران، علی‌محمد ایزدی، تهران: نشر علمی، چاپ پنجم، 1391.

12- ما چگونه ما شدیم، صادق زیباکلام، تهران: چاپ بیستم، 1392.

13- ریشه‌های توسعه‌نیافتگی و آموزش و پرورش ایران، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، گفتگو با نخبگان، به کوشش احسان هوشمند، چاپ اول، 1382.

14- آموزش و پرورش آینده (جایگاه انسان)، جلد اول، فصل دوم: انسان در بستر تاریخ، علی‌اصغر کاکوجویباری، تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1384.

15- جامعه کوتاه‌مدت، همایون کاتوزیان، ترجمه عبدالله کوثری، تهران: نشر نی، 1390.

16- دریغ است ایران که ویران شود، فرامرز رفیع‌پور، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1395.

17- سازگاری ایرانی، مهدی بازرگان، چاپ 1343، دانلود رایگان کتاب، دسترسی 2/‏10/‏1397.

18- مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران، جان فوران، ترجمه احمد تدین، تهران: نشر مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1377.

پس از بررسی مجمـل منابع مذکور، به همراه تعمـق در روش تحقیق، به ترتیب آثار ذیل به هدف انجام تحلیلی روانشناختی بر فضای روانی نظریه‌پردازی توسعه در ایران، در مراحل تحقیق انتخاب شدند: 1- خلقیات ما ایرانیان، اثر محمدعلی جمال‌زاده، 2- چرا عقب مانده‌ایم، علی‌محمد ایزدی، 3- ما چگونه ما شدیم، اثر صادق زیباکلام.

براساس مراحل مذکور این گزارش به تحلیل روانشناختی بررسی موانع و چالش‌های توسعه در ایران از کتاب «خلقیات ما ایرانیان» اثر محمدعلی جمال‌زاده می‌پردازد.

در صورتی که این تحقیق با بررسی تحلیل محتوایی حدود (5) اثر و یا نویسنده به مرحله اجرا درآید، می‌توان انتظار داشت، این اثر به صورت یک جلد کتاب به نشر درآید.

فرضیه‌ای که این تحقیق در صدد بررسی و دستیابی به پاسخ آن می‌باشد به قرار زیر است:

فضای روانی غلبه یافته در نظریه‌پردازی توسعه‌یافتگی/‏ توسعه‌نیافتگی ایران متضمن تحقیر و سرزنش انسان ایرانی است.

 

روش:

برای اجرای این تحقیق و بررسی به لحاظ روش تحقیق از روش تحقیق کیفی و رجوع به اسناد و مدارک بهـره گرفته شـد. بدین منظـور پس از بررسی اولیه آثار و منابـع مختلـف پیرامون ریشه‌های توسعه‌نیافتگی/‏ توسعه‌یافتگی ایران با پیشایندهایی از منابع گذشته در این زمینه، و حدود 18 منبع در دسترس در این زمینه که به نظریه‌پردازی حدود 14 نفر از محققان و نظریه‌پردازان ایرانی مرتبط است، اولویت‌های انجام این تحقیق به لحاظ مراحل بررسی و تحلیل محتوای منابع، مشخص گردید. لیست 18 منبع با نظریه حدود 14 نفر از نظریه‌پردازان در مقدمه این گزارش آمده است.

پس از بررسی اولیه به منظور اجرای این تحقیق در مرحله اول، مراحل اجرای این تحقیق کلان اولویت‌گذاری شد که مراحل آن همان‌گونه که در مقدمه گزارش آمده است، به قرار زیر می‌باشد: 1- کتاب خلقیات ما ایرانیان، اثر سیدمحمدعلی جمال‌زاده، 2- چرا عقب مانده‌ایم، علی‌محمد ایزدی، 3- ما چگونه ما شدیم، اثر صادق زیباکلام.

براساس مراحل مذکور، این گزارش به تحلیل روانشناسی بررسی موانع و چالش‌های توسعه در ایران، از کتاب «خلقیات ما ایرانیان» اثر محمدعلی جمال‌زاده، می‌پردازد.

این تحقیق، تحقیقی کیفی است و با رجوع به کتاب «خلقیات ما ایرانیان» به مرحله اجرا درآمده است. به علاوه، این اگرچه به لحاظ روش کیفی است لیکن تحقیقی کیفی از نوع تحلیل محتوای مضمونی و مفهومی است و مضامین و مفاهیم از کتاب مذکور، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

زندگی‌نامه محمدعلی جمال‌زاده:

محمدعلی جمال‌زاده در خانواده‌ای مذهبی در اصفهان در سال 1276 هجری شمسی به دنیا آمد. او فرزند سیدجمال‌الدین واعظ اصفهانی بود. پدر وی غالباً در اصفهان زندگی می‌کرد، اما غالباً برای وعظ به شهرهای مختلف سفر می‌کرد. محمدعلی پس از 10 سالگی پدر را در برخی سفرها همراهی می‌کرد. وی به همراه خانواده در سال 1321 هجری قمری به تهران مهاجرت کرد. او 12ساله بود که برای تحصیل به بیروت رفت. در دوران اقامت او در بیروت اوضاع سیاسی ایران تغییر کرد. در آن زمان محمدعلی شاه قاجار مجلس ملی را به توپ بست. پدر جمال‌زاده خود را به همدان رساند تا از آنجا به عتبات فرار کند، ولی در آنجا دستگیر شد و به بروجرد برده شد. امیر افخم حاکم بروجرد دستور اعدام وی را صادر کرد. جمال‌زاده در سال 1910 از بیروت برای ادامه تحصیل به اروپا رفت. او برای تحصیل به لوزان سویس رفت، پس از آن به شهر دیژون فرانسه رفت و دیپلم حقوق خود را از دانشگاه آن شهر گرفت. وی در سال 1914 در شهر دیژون فرانسه با ژوزفین دانشجوی سوئیسی ازدواج نمود. وی بار دیگر در سال 1931 در دوران اقامتش در ژنو سوئیس با یک آلمانی به نام مارگرت اگرت ازدواج کرد. وی در پاییز سال 1376 هجری شمسی در ژنو درگذشت.

بنا به نوشته ثبت شده در کنسول‌گری ایران پس از درگذشت او 26 هزار برگ از نامه‌ها، دست‌نوشته‌ها و عکس‌های او در خانه‌اش به سازمان اسناد ملی تحویل شده است. برگزیده آثار وی به کوشش علی دهباشی، تهران: انتشارات شهاب و سخن، چاپ اول 1378، منتشر شد. مقبره وی در قبرستان پتی‌ساکونه ژنو قرار دارد.

محمدعلی جمال‌زاده همزمان با جنگ جهانی اول با همکاری کمیته‌ای به نام کمیته ملیون به رهبری سیدحسن تقی‌زاده، برای مبارزه با روسیه و انگلیس در برلین پرداخت. وی بدین منظور در سال 1915 به برلین رفت وی به همکاری خود با تقی‌زاده در مجله کاوه تا سال 1922 در برلین ادامه داد. سپس سرپرستی محصلین ایرانی در سفارت ایران در برلین را به عهده گرفت. او به مدت 8 سال این مسئولیت را عهده‌دار بود. تا اینکه به سال 1931 به دفتر بین‌المللی کار وابسته به جامعه ملل در ژنو پیوست. وی پس از بازنشستگی از آنجا در سال 1956 تا پایان عمر در ژنو اقامت داشت.

جمال‌زاده بیشتر عمر خود را در خارج از ایران سپری کرد. اما می‌توان گفت که تمام تحقیقاتش درباره ایران، زبان‌ فارسی و گسترش دانش ایرانیان بود. به‌رغم اینکه در حقوق تحصیل کرد ولی درباره حقوق مطلبی ننوشت. محمدعلی جمال‌زاده به همراه بزرگ علوی و صادق هدایت از بنیانگذاران اصلی ادبیات داستانی معاصر فارسی می‌باشد. وی در سال 1965 میلادی کاندید نوبل ادبی بوده است.

از محمدعلی جمال‌زاده در زمینه تاریخ و ادبیات 9 اثر، داستان‌ها 26 اثر، سیاسی و اجتماعی 15 اثر، ترجمه 13 اثر، سایر موارد 12اثر به یادگار مانده است. در تهران و اصفهان خیابانی به نام وی نامگذاری شد. از میان آثار وی در زمینه داستان‌ها، کتاب دارالمجانین و (1321) و کتاب سروته یک کرباس (1323)، در زمینه سیاسی و اجتماعی کتاب «خلقیات ما ایرانیان (1345)، به بحث ما در این تحقیق مرتبط می‌باشند. این تحقیق به محوریت تحلیل محتوای «خلقیات ما ایرانیان»، به مرحله اجرا درآمده است.

 

معرفی ساختار کتاب

در اوایل دهه چهل هجری شمسی در ایران مجله‌ای به نام «مجله‌ مسایل ایران» منتشر می‌شد. محمد علی جمال‌‌زاده در آن مجله، درخصوص مسایل ایران به قلم‌زنی می‌پرداخت. این کتاب در ابتدا به صورت مقالات در آن مجله انتشار یافت و سپس به صورت کتاب با نام انتشارات مجله مسایل ایران، به چاپ رسیده است. به همین دلیل مؤلف در دیباچه کتاب از اغلاط، لغزش‌ها و علی‌الخصوص پاره‌ای مکررات که در سلسله مقالات چندان عیبی شمرده نمی‌شد، اما در کتاب مفید نمی‌باشد، سخن به میان آورده و از خوانندگان تقاضای چشم‌پوشی دارد. از مباحث موجود در ابتدای کتاب اعم از سخنی از مجله مسایل ایران و یا دیباچه، استنباط می‌شود که در آن زمان مجله مسایل ایران درخصوص توسعه‌یافتگی/‏ توسعه نیافتگی ایران، متخصصـان به ویـژه متخصصـان علوم اجتماعـی و جامعه‌شنـاسی را به قلم زدن و تحقیق دعوت می‌کرد.

محمدعلی جمال‌زاده در تبیین انگـیزه نشر مقالات توسط خـویش را در دیباچه کتاب این‌گونه بیان می‌کند: … علت آن است که فساد را در میان خودمان مرض مزمن بسیار قدیمی تشخیص داده‌ام که قرن‌های متمادی است در اثر استعدادهای سیاسی و مذهبی و خرافات و موهومات اجدادی و نیاکانی بر وجود ما استیلا یافته است و مانند هر مرض مزمن کهنه تا اسباب و علل واقعی آن دست نیابیم محال است که از عهده علاج آن برآییم. وی در همین زمینه در صفحات 11 الی 12 می‌نویسد: روی‌هم‌رفته عله‌العلل اینکه ما ایرانیان با آن همه گذشته‌های تاریخی نتوانسته‌ایم شانه به شانه و هم‌رکاب با ملت‌های نوخواسته جلو برویم و همچنان که دارای صفات و مواهب معنوی و درونی تمدنی هستیم از نعمات مادی و ظاهری آن نیز برخوردار باشیم همین معایب اخلاقی و امراض روانی ما بوده است و امروز هم اگر بخواهیم آرزوی قلبی خود را عملی بسازیم و در طریق ترقی و رفاه قدم‌های مؤثر برداریم قبل از همه چیز باید به رفع این موانع سهمناک بپردازیم.

همانگونه که ملاحظه می‌کنید محمدعلی جمال‌زاده دغدغه‌های ریشه‌های توسعه‌یافتگی/‏ توسعه‌نیافتگی ایران را در سر داشت و ریشه آن در نابسامانی‌های اخلاقی و روانی ایرانیان جستجو می‌کرد.

در این تحقیق به منظور تحلیل محتوای کتاب «خلقیات ما ایرانیان» در این بخش به معرفی ساختار کلی کتاب می‌پردازیم. این کتاب دارای چهار قسمت است. به اختصار هر قسمت به شرح ذیل معرفی می‌گردد.

قسمت اول: از ص 13 الی 16 به معرفی صفات پسندیده ایرانیان در آثار پاره‌ای از محققان و از صفحات 16الی ص 23 تفاوت اخلاقی ما با دیگران در آثار صاحب قلمان ایرانی و غیرایرانی می‌پردازد. وی از ص 27 الی 54 به معرفی انواع واکنـش ممکن ایرانیان به مشکلات اخـلاقی که از قول بیگانـگان نقل می‌شود می‌پردازد. وی چهار واکنش 1- تجاهل و تغافل 2- انکار 3- تلافی 4- تعقل، را در نحوه مواجهه ما با اظهارات صاحب قلمان بیگانه، بررسی می‌کند.

محمدعلی جمال‌زاده در این کتاب، پس از بررسی چهار روش ممکن مواجهه ما با آرای دیگران درباره اخلاقیات خود، در پایان قسمت اول دوباره به ارائه آرای هرودت – مورخ- ، پلوت – شاعر رومی- ، آمی ین مارسلین- مورخ رومی- ، درباره خلقیات ایرانیان پرداخته و این قسمت را به پایان می‌برد.

جمال‌زاده در این کتاب در قسمت دوم از ص 70 الی 72 به معرفی آرای غیرفرنگی- ترک، عرب و تاتار- در حق ایرانیان، از جمله متنبی شاعر عرب، روشنی بیک از صاحب‌منصبان ترکیه، می‌پردازد.

وی در قسمت سوم کتاب از صفحه 73 الی 135 به معرفی آرای پاره‌ای از آنچه فرنگی‌ها در قرن‌های اخیر در حق ما ایرانیان گفته‌اند می‌پردازد. در این قسمت آرای جیمس موریه سیاح انگلیسی، گوته شاعر آلمانی، پروفسور براون از جمله با کتاب حاجی‌بابای اصفهانی و کتاب «یک سال در میان ایرانیان»، کورنی لو بروین سیاح هلندی، شاردن سیاح فرانسوی، الکسی سولتیکوف شاهزاده روسی، ژ. راولینسون دانشمند انگلیسی، سرجان ملکم در کتاب تاریخ ایران، گوبینو دیپلمات فرانسوی در کتاب ادیان و فلسفه‌های آسیای مرکزی، کتاب سه سال در ایران، سر جان ماکدونال انگلیسی، هانری مارتین کشیش انگلیسی، سر هـ . پوتینگر، گوستاولوبون فرانسوی، تئودورونو لدکه مستشرق آلمانی، رابرت گرنت واتسن انگلیسی، کونراد برکویچی مورخ انگلیسی، سرپرسی سایکس سیاح در کتاب هشت سال در ایران، دکتر فوریه طبیب فرانسوی مخصوص ناصرالدین شاه در کتاب «سه سال در ایران، کلمان هوار مورخ فرانسوی کتاب «ایران باستانی و تمدن ایران»، هانری ماسه فرانسوی در کتاب اسلام، پروفسور بران در کتاب «تاریخ ادبیات ایران»، استلین میشو از اساتید دانشگاه ژنو در کتاب «نامه‌های مشرق زمین»، ونسان مونتی در کتاب «ایران»، ژان لارنگی روزنامه‌نویس فرانسوی، دنکس فاربس در کتاب به زبان انگلیسی «قلب ایران»، جان شیرمان در کتاب «مردم و سرزمین ایران» به زبان انگلیسی، کتابی به زبان فرانسوی به نام «هنر و ادبیات در ایران» در یازده مقاله از یازده تن از ایران‌شناسان از جمله به قلم هانری گوبلو با بیان خاطره از سال‌های 1940 تا 1960، دور و ته آلوتر زن آلمانی همزیست با دانشجویان ایرانی، ارایه می‌دهد.

محمدعلی جمال‌زاده در قسمت چهارم این کتاب به آرای خودمانی‌ها در حق هم‌وطنان می‌پردازد. وی در این قسمت از صفحه 136 الی صفحه 158 به معرفی نگاه عبدالله‌بن مقفع در مکارم اخلاقی ایرانیان، وحشی بافقی شاعر، میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، میرزا آقاخان کرمانی، شاعر گمنام- لاادری- ، میرزا نعیم سدهی (اصفهان)، میرزا محمدخان قزوینی، سیدحسن تقی‌زاده در روزنامه کاوه برلن، ابراهیم خواجه نوری در روزنامه شفق سرخ، شاعر عارف قزوینی، شعری از حسنعلی حکمت، گزارش روزنامه اطلاعات در اسفند 1342، مجله خواندنی‌ها، بهمن 1342، از جمله به نقل از خودش که در کتاب‌های «هزاربیشه»، «کشکول جمالی»، «صندوقچه اسرار»، که مقداری از آرا و عقاید بیگانگان را درباره هم‌وطنانم آمده و در کتاب «راه آب نامه»، نقل کرده، به علاوه از قول مورخ مسعودی، درباره اخلاقیات ایرانیان می‌پردازد.

مرحوم سیدمحمدعلی جمال‌زاده با دعای خیر، در صفحه 159 الی 160، کتاب را به پایان می‌برد.

 

یافته‌ها

صرف‌نظر فصل‌بندی اثر مرحوم سیدمحمدعلی جمال‌زاده به نام «خلقیات ما ایرانیان» که در این گزارش در قسمت معرفی ساختار کتاب آمده است، به منظور تحلیل محتوای اثر به رویه‌ای دیگر، توسط این گزارش، بخش‌بندی گردید. به منظور تدوین گزارش یافته‌ها در بسترسازی آزمون فرضیه‌ این تحقیق این اثر دارای قسمت‌ها و یا بخش‌های زیر می‌باشد:

1- صفات پسندیده ایرانیان

قسمت اول کتاب، صفحات 13 الی 16 – همراه با موارد محدود در قسمت‌های دیگر.

2- صفات ناپسندیده ایرانیان

قسمت دوم، سوم و چهارم کتاب از صفحه 67 الی صفحه 158 و با مرور غلبه‌یافتگی بحث صفات ناپسندیده ایرانیان در ص 27 الی 66.

3- تفاوت ایرانیان با دیگر ملل

قسمت اول، صفحات 16 تا 27.

4- راهحلها

صفحات 27 الی 66، قسمت اول- با غلبه‌یافتگی بیان صفات ناپسندیده ایرانیان، ادامه راه‌ها در قسمت پایانی کتاب با نام دعای خیر صفحات 159 تا 160.

همان‌طور که در پایان مقدمه این گزارش آمده است هدف از این تحقیق، آزمون فرضیه آن است. فرضیه این تحقیق آن است که فضای روانی نظریه‌پردازی توسعه‌یافتگی/‏ توسعه‌نیافتگی ایران با تحقیر و سرزنش نسل ایرانی به همراه است.

براساس این فرض، محققان و نظریه‌پردازان در خلال ریشه‌یابی موانع و چالش‌های توسعه ایران به خودزنی نوعی مبادرت می‌کنند. این خودزنـی نوع ایرانی، ناهشیار و پنـهان در گزارش تحـقیـق و یا نظریه‌پردازی نمود یافته است. به واقع محقق و یا نظریه‌پرداز ایرانی در ریشه‌یابی موانع توسعه ایران در ریشه‌های موانعی که گزارش می‌کند، زیست می‌کند. اثر زیست در این متن اجتماعی تاریخی ایرانی بر فضای گزارش پژوهش و یا نظریه‌پردازی توسعه‌نیافتگی ایران، غلبه‌یافتگی دارد. این فرضیه، مبنای این تحقیق است.

آزمون این فرضیه از تحلیل محتوای کتاب «خلقیات ما ایرانیان»، به عنوان اولین مرحله تحقیق، مورد واکاوی محتوایی قرار گرفت. یافته‌های این تحقیق براساس چهار قسمت مذکور به شرح زیر ارایه می‌گردد:

1- صفات پسندیده ایرانیان:

در خصوص صفات پسندیده ایرانیان در کتاب «خلقیات ما ایرانیان» از صفحه 13 الی 16، از مجموع 168 صفحه کتاب، مضامینی بیان شده است. نمونه‌هایی از مضامین گزارش می‌شود.

«تمام بیگانگانی که با ما ایرانیان رفت و آمد و سرو کار و نشست و برخاست و آشنایی پیدا کرده‌اند تقریباً همه بالاتفاق گفته و نوشته‌اند که ما ایرانیان مردمی با استعداد و تمدن‌منش و خون‌گرم و با عاطفه هستیم و در معاشرت با دیگران دارای خاصیت‌های ممتاز بسیار مطلوب و دلپسندی هستیم که عموماً ستوده‌اند و روی‌هم‌رفته ما را کاملاً مدنی دانسته‌اند و ما را تیزهوش و سریع‌الانتقال و حاضر جواب و خوش‌مشرب و خوشمزه و خوش‌سلیقه و باذوق و خوش صحبت و خوش معاشرت شناخته‌اند و تقریباً همه بدون استنثا تصدیق نموده‌اند که ایرانی آدمی است بلندنظر و مبادی آداب و مهمان‌نواز و دست و دل‌باز و عموماً آبرومند که با سیلی صورت خود را گلگون نگاه می‌دارد و خلاصه آنکه مردم ایران را با قابلیت و استعداد و صاحب لیاقت می‌دانند و سرباز ایرانی را از لحاظ قناعت و باندک راضی بودن و به قبول سختی و حتی شجاعت و ازخودگذشتگی می‌ستایند و روستائیان ایرانی را یعنی اکثریت کامل ساکنین آب و خاک این کشور را زحمت‌کش و قانع و وفاپرور و خوش‌باطن و باایمان و اهل‌رضا و توکل می‌دانند. دانشجویان ما در فرنگستان عموماً بالاتر از حد متوسط هستند و حتی عده نسبتاً قابل توجهی از آنها از جمله دانشجویان ممتاز به حساب می‌آیند و هزار و چهارصد سال پیش در حق ما گفته‌اند که «اگر علم در ثریا باشد مردمی از مردم پارس بر آن دست خواهند یافت. (ص13 الی 14 منبع مورد تحلیل)

آیا همین بیگانگـان به صد زبان از سلیقه ایرانیان به تحسـین و تمجید سخن نرانده‌اند. آیا در کتاب نمی‌خوانیم که حقاً که ایرانی‌ها طبع شاعرانه دارند. از سر در اطاق و پرده اتاق و آینه خلوتشان گرفته تا شانه ریش و طاس حمام و تخته بازی، سفره نان و فرش زیر پایشان و حتی قاشق آش و شربتشان هر یک آیت و نمونه‌ایست از ذوق و شوق این مردم یک لاقبا که با شکم گرسته و جیب خالی تکیه بر اریکه استغنا زده قدم را از لنگره عرش پایین‌تر نمی‌گذارند و سلطنت را در پاک‌بازی و سبک‌بازی دیده، پشمین کلاه خویش را به صد تاج خسروی نمی‌فروشند (ص15 مورد تحلیل).

در اثر مورد تحقیق از محمدعلی جمال‌زاده در معرفی صفات پسندیده ایرانیان از قول پروفسور براون در ص 15 و 16، آمده است: تمام مورخین طرز رفتار و بزرگواری اولین پادشاهان ایران را با دشمنان مغلوب و منکوب خود ستوده و می‌ستایند و حتی دشمنان ما یکی از ارکاب اساسی تربیت ایرانیان قدیم را راست‌گویی و احترام به راستی شمرده‌اند و ادبیات فارسـی ما که هزارسال عمر دارد یکی از شامخ‌ترین کاخ‌های معنوی دنیا به حساب می‌آید که هر روز قدر و مقام آن بهتر و بیشتر روشن می‌شود.

هم‌چنین در کتاب «خلقیات ما ایرانیان» در ص 16 درباره صفات پسندیده ایرانیان از قول مورخ هرودت در ص 16منبع مورد بررسی در بیست و چهار قرن پیش آمده است:

«ایرانی مجاز نیست از چیزی که عملش قبیح و غیرمجاز باشد سخن براند و در نظر آنها هیچ چیز شرم‌انگیزتر از دروغ گفتن نیست.

در کتاب «خلقیات ما ایرانیان» از ص 67 الی 69 از قول هرودت مورخ عهد هخامنشیان، پلوت شاعر رومی، آمین ین مارسلین مورخ رومی نیز گزارش دارد. هرودت پنج قرن قبل از میلاد در حق نیاکان نامدار ما گفته است که تربیتی که پارسیان بزرگ به فرزندان خود می‌دادند، سه چیز بود که عبارتند از راست‌گویی، اسب‌سواری و تیراندازی. از قول پلوت شاعر رومی دو قرن قبل از میلاد می‌گوید ایرانیان در عمل بنده و اسیرند و در قول و حرف آزاده. آرای آمی ین مارسلین قرن چهارم میلادی دووجهی در بیان صفات ایرانیان – صفات پسندیده و صفات ناپسند- می‌باشد. وی در بیان صفات پسندیده می‌گوید:

بی‌نهایت محتاط و سوء‌ظنی هستند به‌طوری که از ترس مسموم شدن و جادو وقتی در خارج کشور خود در خاک دشمن هستند حتی از میوه درختان هم نمی‌خورند. عموماً دستبند و گردنبند طلا دارند و با احجار کریمه قیمتی و مخصوصاً مروارید خود را می‌آرایند. بسیار سخت و دژم هستند.

عبدالله‌بن مقفع (قرن دوم هجری قمری) در شرح مکارم‌ اخلاق ایرانیان می‌گوید:

ایرانیان دختران خود به بیگانگان ندادندی و دختران بیگانه بزنی نخواستندی، همه کس را به خانه خود نان دادندی و به خانه دیگر نان نخورندی چون در حق کسی نیکی خواستندی که کرد با کسی مشورت نکردندی و چون در حق کسی وعده‌ای کردندی هرگز از آن برنگشتندی (ص56).

گوته شاعر آلمانی درباره ایرانیان در مقدمه کتاب «دیوان شرقی» می‌نویسد: «این خصلت‌های عالی تنها تعلق به شعرای این کـشور ندارد بلکه می‌توان گفت که اصـولاً تمام افراد ملت ایران آدم‌هـای باذوق و نکته‌سنج و نکته دادن و هوشمندند. …. ذوق و شوری که خالق واقعی شعر و هنر است در روح این ملت به حد اعلا وجود دارد (ص74).

سرجان ماکدونال انگلیسی که صفات ناپسندی از ایرانیان نقل کرده است، درخصوص صفات پسندیده ایرانیان می‌نویسد: ایرانیان چنانکه مشهور است نژادی خوش‌سیما و مردمانی مهمان‌نواز می‌باشند و در مقابل مصائب بردباری و نسبت به بیگانگان مهربان هستند و در رفتار و کردار بی‌نهایت مؤدب و ملایمند و حرکات و سکناتشان دلپذیر است (ص 87).

رابرت گرنت واتسن از زبان سرجان ملکم می‌نویسد: علاقه آنان (ایرانیان) به سرزمین نیاکان خویش نظیر دلبستگی اصناف یهود است به بیت‌المقدس … مردم ایران به طور کلی صبورند و حکومت بر آنها آسان است. طبقات فقیر خیلی قانع و باادبند. توانگران به هموطنان گرسنه خود نان می‌رسانند (ص96 و ص 98).

در مضامین این منبع صفات پسندیده ایرانیان ذکر شده است به مفاهیم و صفات با استعداد، تمدن منش، خون گرم، با عاطفه، مدنی، تیزهوش، سریع الانتقال، بلندنظر، مبادی آداب، مهمان نواز، دست و دل باز، آبرومند، با قابلیت و استعداد، صاحب لیاقت، با سربازانی شجاع، از خود گذشته، راضی، سخت کوش، قانع، راضی، با روستائیانی زحمتکش، قانع، وفاپرور، خوش باطن، با ایمان، اهل رضا و توکل، مردمی، با طبع شاعرانه، اهل ذوق و شوق در هنر، خوش سیما توجه فرمائید.

خلاصه اینکه در معرفی صفات پسندیده ایرانیان مفاهیم و صفاتی که در مضامین مورد تحلیل محتوا مشاهده می‌کنیم، روش نهایی تحلیل محتوای این اثر در عناوین بعدی هموار می‌گردد. بر این اساس، تحلیل نهایی این تحقیق پس از ارائه سایر بخش‌های این گزارش همانند صفات ناپسندیده ایرانیان، تفاوت ایرانیان با دیگر ملل و راه‌حل‌ها، ممکن می‌شود.

2- صفات ناپسندیده ایرانیان:

در خصوص صفات ناپسندیده ایرانیان در کتاب «خلقیات ما ایرانیان» در قسمت دوم، سوم، چهارم کتاب از صفحه 67 الی صفحه 158 آمده است. همچنین در قسمت اول صفحات 27 الی 66 نیز در عنوان تفاوت ایرانیان با سایر ملل به صورت غلبه یافته و غیرمستقیم، صفات ناپسندیده ایرانیان آمده است.

مرحوم محمدعلی جمالزاده در کتاب «خلقیات ما ایرانیان» در قسمت دوم از صفحه 70 الی 72 معرفی آرای غیر فرنگی ـ ترک، عرب و تاتار ـ در حق ایرانیان از جمله از فردی به نام متنبی شاعر عرب، فردی به نام روشنی بیک از صاحب منصبان ترکیه می‌پردازد. در این قسمت از قول شاعر عرب متنبی در حق ما ایرانیان به ترجمه شعر می‌نویسد: نه ادب دارند و نه حسب و نه عهد و پیمان سرشان می‌شود و نه از بدی‌ها بیمی دارند. وی از قول روشنی بیک از صاحب منصبان ترکیه در چهل سال پیش (1923) درباره ایرانیان می‌نویسد: ملت فارس را بداخلاقی بنام دین زبون ساخته است. آخوندها قهارترین و قوی‌ترین سلاح فارس‌ها شده‌اند…. دخانیات و تریاک و سایر زهرهای خواب‌آور مردم این مملکت را به حال یک گله استخوان و اسکلت متحرک در آورده است. دخترها در سه سالگی توی چادر چاقچور می‌روند و در هشت سالگی با مردهای چهل ساله زناشویی می‌کنند و پیش از زن شدن از چند شوهر طلاق می‌گیرند …. در تهران با دویست هزار نفوس تاسی هزار نفر مبتلای سفلیس هستند و نصف سکنه شهر گرفتار امراض مسریه و امراض ناشی از فحشا می‌باشند. فارس‌ها بسیار دروغگو و دزد هستند.

به نظر می‌رسد مرحوم سیدمحمدعلی جمالزاده در این قسمت آنچه را که در متنها آمده بود، بدون بررسی زمینه‌های شخصی نظر افراد درباره ایرانیان، آنها را گردآورده است. مطالعه و باز مطالعه این متن نشان می‌دهد که فرد صاحب قلم شاید تجربه‌ای ناخوشایند در تعامل با یک یا چند ایرانی داشته و چنین نظری را اظهار کرده است. ادبیات این افراد، تجربه احتمالی این افراد در نتایج ناخوشایند را نشان می‌دهد. این نظرات چندان نظر قابل بررسی به نظر نمی‌رسند بلکه واکنش شخصی این افراد را به نحوی نشان می‌دهند. بطور مثال در همین قسمت مرحوم جمالزاده نظر غازی غرای خان تاتار از دودمان چنگیز که در مملکت قرم (کریمه کنونی) سلطنت داشت و در موقع جنگ‌های صفویه و عثمانی به عثمانی‌ها کمک کرد و دستگیر شد و هفت سال تمام زندانی ایرانیان بوده است، را با شعر به این شرح منعکس می‌کند.

تا بود غم و شادی و حرمان بوده            زینگونه گذشته تا که دوران بوده

ما تجربه کردیم که در ملک شما             راحت همه در قلعه و زندان بوده

مرحوم محمدعلی جمالزاده در کتاب «خلقیات ما ایرانیان» در قسمت سوم کتاب از صفحه 73 الی 135 آرای پاره‌ای فرهنگی‌ها را که در حق ما ایرانیان گفته‌اند، منعکس می‌کند. در این قسمت آرای جیمس موریه سیاح انگلیسی، گوته شاعر آلمانی، پروفسور براون با کتاب‌های «حاجی بابای اصفهانی» و «یک سال در میان ایرانیان»، کورنی لو بروین سیاح هلندی، شارون سیاح فرانسوی، الکسی سو لتیکوف شاهزاده روسی، ژان راو لینسون دانشمند انگلیسی، سرجان ملکم در کتاب «تاریخ ایران»، گوبینو دیپلمات فرانسوی در کتاب «ادیان و فلسفه‌های آسیای مرکزی و کتاب «سه سال در ایران»، سرجان ماکرونای انگلیسی، هانری مارتین کشیش انگلیسی، سر هـ. پوتینگر، گوستاو لوبون فرانسوی، تئو دونو لدکه مستشرق آلمانی، رابرت گرنت واتس انگلیسی، کونراد بر کویچی مورخ انگلیسی، سرپرسی سایکس سیاح در کتاب «هشت سال در ایران»، دکتر فوریه طبیب فرانسوی مخصوص ناصرالدین شاه در کتاب «سه سال در ایران»، کلمان هوار مورخ فرانسوی در کتاب «ایران باستانی و تمدن ایرانی»، هانری مارسه فرانسوی، پروفسور بروان در کتاب «تاریخ ادبیات ایران»، استیلن میشو از اساتید دانشگاه ژنو در کتاب «نامه‌های مشرق زمین» و نسان مونتی در کتاب «ایران»، ژان لارنگی روزنامه نویس فرانسوی، ونکس فاربس در کتاب به زبان انگلیسی «قلب ایران»، جان شیرمان در کتاب به زبان انگلیسی «مردم سرزمین ایران» و هم‌چنین کتابی به زبان فرانسه به نام «هنر و ادبیات در ایران» از یازده تن از ایرانشناسان در یازده مقاله ـ از جمله به قلم هانری گوبلو با بیان خاطره از سالهای 1940 تا 1960، دو روته الوتر زن آلمانی همزیست با دانشجویان ایرانی، ارایه شده است.

قسمت دوم کتاب خلقیات ما ایرانیان از صفحه 73 الی 135 مملو از آرای پاره‌ای فرنگی‌ها در حق ایرانیان با غلبه یافتگی بحث صفت ناپسندیده ایرانیان است. ریشه کاربرد اصطلاح صفات پسندیده و صفات ناپسند خلقیات ایرانیان بیان گزارش با مفاهیم از خود جناب مرحوم جمالزاده است. مرحوم جمالزاده از مفاهیم صفات پسندیده و صفات ناپسندیده در همین کتاب استفاده کرده است، بدون اینکه طبقه بندی کاملی از این حیث، در کتابش وجود داشته باشد. به منظور اجتناب از اطاله گزارش تحقیق بجای نقل کامل از منبع مورد تحلیل کتاب خلقیات ما ایرانیان به ذکر نمونه‌هایی از مضامین مرتبط با صفات ناپسندیده از قسمت سوم کتاب، بسنده می‌نمایم. به همراه نمونه مضامین، مفاهیم کاملی از صفات ناپسند گزارش شده، گزارش خواهد شد. بر این اساس اسامی کاملی از مورخان، سیاحان، دانشمندان و اهل قلمی را که در ابتدای این قسمت معرفی شده‌اند را ملاحظه نخواهید داشت. در ابتدای قسمت سوم این کتاب با عنوان پاره‌ای از آنچه فرنگی‌ها در قرن‌های اخیر در حق ما ایرانیان گفته‌اند از قول جیمس انگلیسی در کتاب «سیاحت ایران و ارمنستان و آسیای صغیر و استانبول» متن فرانسوی اثر در سال 1813 میلادی، نقل می‌کند: در تمام دنیا مردمی به لاف زنی ایرانیان وجود ندارد. لاف و گزاف اساس وجود ایرانیان است. هیچ ملتی هم مانند ایرانیان منافق نیست و چه بسا همان موقعی که دارند با تو تعارف می‌کنند که باید از شرشان در حذر باشی… عیب دیگری هم دارند، دروغ گویی است که از حد تصور خارج است. یکی از وزرا به یکی از اعضای سفارت فرانسه می‌گفت ما در روز پانصد بار دروغ می‌گو‌ییم و با وجود این کارمان همیشه خراب است… ایرانیان لبریزند از خودپسندی و شاید بتوان گفت که در تمام دنیا مردمی پیدا نشوند که با این درجه به شخص خودشان اهمیت بدهند (ص 74).

پروفسور براون در کتاب «یک سال در میان ایرانیان» می‌گوید: شبی که باید فردای آن از طرابوزان حرکت کنیم یک معدن شناس بلژیکی در مهمانخانه با ما آشنا شد. او می‌گفت که من در بسیاری از ممالک گردش کرده‌ام و در هر ملتی معایبی یافتم ولی ملتی وجود نداشت که در قبال معایب دارای محاسنی نباشد لیکن در ملت ایران هیچ صفت نیکویی ندیدم. معدن شناس بلژیکی می‌گفت که یکی از معایب بزرگ ایرانی‌ها این است که ظاهر و باطن آنها با یکدیگر فرق دارد و در حالیکه ظاهرا اظهار خصوصیت می‌کنند در باطن دشمن شما هستند…. نشان می‌دهند که وجود شما برای آنها گرانبهاترین چیزهاست و حال اگر پشت بکنید شروع به بدگویی خواهند کرد و 10 عیب برای شما پیدا خواهند نمود و حتی مضایقه ندارند که در غیاب شما به شما ناسزا بگویند (ص76)

شارون سیاح فرانسوی می‌گوید: ایرانیان بیش از همه چیز دلشان می‌خواهد زندگی کنند و خوش باشند. آنها سلحشوری سابق را از دست داده‌اند و تنها چیزی که از دنیا می‌فهمند عیش است و نوش …. ایرانیان بسیار مخفی کار و متقلب و بزرگترین متملقین عالم هستند و در دنائت و وقاحت هم بی‌همتا می‌باشند. به غایت دروغگو هستند و کارشان همه پرگویی و قسم و آیه است و برای اندک نفعی حاضرند به دروغ شهادت بدهند. وقتی از کسی پولی یا چیزی قرض می‌گیرند پس نمی‌دهند و با او به دغل معامله می‌کنند. در خدمتگزاری عاری از صداقت هستند و در معاملات درستی نمی‌فهمند و چنان در خدعه و فریب مهارت دارند که محال است انسان به دامشان نیفتند (ص 79).

شاهزاده روسی الکسی سولتیکف صد سال پیش در سیاحت نامه خود نوشت:

درستی صفتی است که در ایران وجود ندارد… دروغ به طوری در عادات و رسوم این طبقه (طبقه نوکر، کاسب و دکاندار، از مردم ایران و می‌توان گفت تمام طبقات) ریشه دوانیده که اگر احیانا یک نفر از آنها رفتار بدرستی بنماید، گویا مشکل‌ترین کار دنیا را انجام داده است و رسما از شما جایزه و پاداش و انعام توقع دارد (ص80).

ژ. راولینسون دانشمند انگلیسی در کتاب سلطنت‌های پنج گانه بزرگ عالم مشرق زمین درباره ایرانیان قدیم گفته است:

ایرانیان از آغاز تا پایان سلطنت و عظمتشان ابدا التفاتی به تحصیلات علمی نداشتند و تصور می‌نمودند که برای ثبوت اقتدار معنوی خود همانا نشان دادن کاخ شوش و قصرهای تخت جمشید و دستگاه عظیم سلطنت و جهانداری آنها کافی خواهد بود (ص 81).

گوبینو دیپلمات فرانسوی در قرن نوزدهم در کتاب «سه سال در ایران» می‌نویسد: ایرانی‌ها تمام آنچه را عرب‌ها از فهم آن عاجزند می‌فهمند و هوش آنها هر معنایی را در می‌یابد. چیزی که هست فهم و شعور ایرانی‌ها استوار نیست و قوه تعقل‌شان اندک است. ولی بیشتر از همه چیز ایرانیان فاقد آن هستند وجدان است. فکر و ذکر هر ایرانی فقط متوجه این است که کاری را که وظیفه اوست انجام ندهد. ارباب مواجب گماشته خود را نمی‌دهد و نوکرها تا بتوانند ارباب خود را سرکیسه می‌کنند. دولت یا اصلا حقوق به مستخدمین خود نمی‌دهد و یا وقتی هم می‌دهد کاغذ و سند می‌سپارد و مستخدمین هم تمام سعی و کوششان در راه دزدیدن مال دولت و اختلاس است. از بالا گرفته تا پایین در تمام مدارج و طبقات این ملت جز حقه‌بازی و کلاه‌برداری دیده نمی‌شود… ایرانی که به همین شیوه (تدین و خداپرستی و پارسایی) ورع فروشی نموده تقدس به خرج می‌دهند و جانماز آب می‌کشند، یک نفرشان صادق نیست و واقعا جای تعجب است که چگونه افراد ملتی بدین درجه گرفتار بلای عام دورویی و نفاق و تزویر باشند در صورتی که احدی هم فریب آن را نمی‌خورد ولو در ظاهر همه به یکدیگر نان قرض داده بله، بله بهم تحویل بدهند (ص 83 الی 85). گوبینو فرانسوی در کتاب «سه سال در ایران» به نقل از نشریات روزنامه کوشش به ترجمه ذبیح‌الله منصوری می‌نویسد: برای چی ایرانی اینقدر ریاکار شده و چرا تا این اندازه در تقدس و اظهار زهد غلو می‌نماید… هر مذهبی که وارد ایران شود به دورویی و شک و تردید جبلی ایرانیان برخورد خواهد کرد. ایرانی ملتی است که از چند هزار سال قبل از این با صدها مذهب مختلف کنار آمده است و خصوصا مسئله مذاهب پنهانی بطوری این ملت را شکاک، دورنگ، بوقلمون صفت بار آورده است که محال است شخصی بتواند به گفته آنها اعتماد نماید (ص 87 ).

سرجان ماکرونال انگلیسی اظهار می‌نماید: در عوض فاقد بسیاری از صفات پسندیده‌اند چنانکه در تمام فنون مکر و حیله و دورویی و ریاکاری ماهرند و نسبت به زیردستان شقی و عذار و در مقابل زبردستان افتاده و فروتن می‌باشند. از این گذشته مردمی هستند بی‌رحم و کینه‌خواه و حریص، فاقد ایمان و محروم از صفات قدرشناسی و شرافتمندی (ص87).

هانری مارتین از کشیشان انگلیسی در سال 1811 که به مدت ده ماه در شیراز اقامت داشته در کتاب شرح زندگانی خود درباره ایرانیان می‌نویسد ایرانیان مردمانی باهوش و دل‌زنده‌ هستند و استعداد دارند که بزرگ‌ترین ملت مشرق زمین باشند و تنها چیزی که کم دارند همانا یک حکومت خوب و صالح است و مذهب مسیح (ص88).

جمس موریه در کتاب مشهور «سرگذشت حاجی بابای اصفهانی» و در کتاب «سیاحت نامه» خود در مذمت ایرانیان گفته است: یاران به ایرانیان دل مبندید که وفا ندارند و آدم را به دام می‌اندازند. هر قدر به عمارت ایشان بکوشی به خرابی تو می‌کوشند. دروغ ناخوشی ملی و عیب فطری ایشان است و قسم شاهد بزرگ این معنی. قسم‌های ایشان را ببینید. سخن راست را چه احتیاج به قسم است (از کتاب حاجی بابای اصفهانی، ص 90 کتاب جمالزاده) وی در کتاب سیاحت‌نامه دوم به سال 1816 از ایران می‌رود، چنین نوشته است: در ایران هیچ چیز اسباب دلبستگی و علاقه نمی‌شود چون که مردم باستثنای عده معدودی دورو و مذبذب هستند (ص91).

سر هـ. پوتینگر نوشته است: ایرانیان در میان خود با هم‌ردیف و هم‌شأن خویش مهربان و مودبند ولی در مقابل برتر از خود خاضع و متواضع و نسبت به زیردستان زورگو و متکبرند. تمام طبقات وقتی که مورد مناسبی پیدا شود متساویا خسیس و فرومایه و نادرستند و نیز از تفتین و جاسوسی در استفاده از آنچه خودشان استعداد فوق‌العاده می‌خوانند ابا ندارند. دروغ را در صورتی که موجب تسهیل انجام منظورشان باشد نه فقط مجاز بلکه هم به جا می‌دانند. از حسن نیت و بلندنظری و حق‌شناسی تماما بیگانه‌اند……….. به نظر من ایرانی در حال حاضر منشا هر جور و شقاوت و زبونی و بیدادگری و به زور تصرف مال غیر می‌باشد و مایه ننگی است که طبیعت بشری را آلوده ساخته و در هیچ دوره و در میان هیچ ملتی مانند آن دیده نشده است (ص92).

تئودور نولدکه از مستشرقین آلمانی است، نوشته: وفا هیچگاه از صفات بارز ایرانیان نبوده است. … او به صراحت از خودستایی و خودبینی ایرانیان سخن رانده است (ص94).

رابرت گرنت واتسن مورخ انگلیسی در سال 1865 در کتاب خود بنام «تاریخ ایران در دوره قاجاریه» می‌نویسد: ….. نادان و معتقد به خرافات بار می‌آیند و قسمت اعظمشان به پیشگویی غیب‌گویان و ستاره‌شناسان، ساعت سعد و نحس و چشم بد و به علم غیب، پایبند می‌باشند….. هیچ کاری سخت‌تر از این نیست که یک ایرانی را برای دروغی که گفته است وادار به اعتراف کرد (ص98).

مورخ کونراد برکویچی در کتاب «زندگانی اسکندر کبیر» می‌نویسد: ایرانیان در عادات و سنن و رسوم قدیمی و مندرس خود تا به گلو فرو رفته بودند از گذشته هیچ تجربه نیاموخته و عبرت فرا نگرفته بودند و چرخ‌های عقاید و افکارشان تا به میان در لجنزار خرافات و موهومات ازمنه قدیم فرو رفته بودند.

سرپرسی سایکس سیاح می‌نویسد ………. تباهی اخلاقی و بی‌صفتی ایرانی بدبختانه ضرب‌المثل است …. از تمام صفاتی که سیرت ایرانی را تشکیل می‌دهد و بعد از خودخواهی بی‌حد و حساب در میان آن‌ها رواج بسیار حاصل کرده است، حرص پایدار در کسب مال و جمع ثروت از راه غیرحلال است (ص106).

استیلن میشو از اساتید دانشگاه ژنو که حدود سی چهل سال قبل، سیاحتی به ایران داشته در کتاب «نامه‌های مشرق زمین» درباره ایرانیان می‌نویسد: …………. در پس حجاب این تعارفات خطرناک و این لبخندهای شهدآمیز سدی وجود دارد که هرگز کسی نمی‌تواند از آن عبور نماید. ایرانیان عقیده راسخ و قطعی ما را درباره دروغ نمی‌فهمند (ص112).

در قسمت چهارم از ص 158 تا 167 کتاب «خلقیات ما ایرانیان» مرحوم سید محمدعلی جمالزاده با عنوان پاره‌ای از آنچه بعضی از خودمانیان در حق هم‌وطنانشان گفته‌اند، را گردآوری و گزارش کرده است.

در قسمت سوم کتاب «خلقیات ما ایرانیان» درباره صفات ناپسند ایرانیان مطالب متنوع‌تری وجود دارد که برای جلوگیری از اطاله بحث از ارایه آن صرف نظر شده است. بخش وسیعی از این بخش به صفات ناپسند ایرانیان پرداخته است. غلبه یافتگی و سنگینی اطلاعات گردآوری شده از مورخان، سیاحان، نمایندگان رسمی دول خارجی در ایران درباره ایرانیان به نحوی که در کتاب «خلقیات ما ایرانیان» توسط مرحوم محمدعلی جمال‌زاده ارایه شده است، توجه به صفات ناپسند ایرانیان است.

در قسمت چهارم کتاب «خلقیات ما ایرانیان» اثر محمدعلی جمالزاده آرای پاره‌ای از ایرانیان در حق ایرانیان منعکس شده است. با عنایت به اینکه غالب نظرات بر غلبه نظرات مرتبط با صفات ناپسند می‌باشد، و در این بخش گزارش نیز که به همین موضوع مربوط است، به ارائه نظر در مورد صفات ناپسند ایرانیان در نگاه ایرانیان صاحب اثر در قرون گذشته و تا معاصر می‌پردازیم. در این قسمت آرای عبدالله‌بن مقفع، وحشی بافقی، میرزا‌ابوالقاسم قائم مقام فرهانی، گری بایدوف سفیر روس در ایران، میرزاآقاخان کرمانی، میرزا نعیم سدهی، شاعر گمنام لاادری، میرزامحمدخان قزوینی، سید حسن تقی‌زاده، ابراهیم خواجه نوری، عارف قزوینی، حسینعلی حکمت، آرای خودشان (محمدعلی جمال‌زاده به نقل از آثار دیگرش همانند «هزار بیشه»، «کشکول جمالی» و «صندوقچه اسرار» و «راه آب‌نامه» آمده است).

در ابتدای قسمت چهارم مرحوم جمالزاده به ارائه شعری از وحشی بافقی پرداخته است:

مضطرب، آشفته خاطر، تنگدل، اندیشناک

هم وضیع و هم شریف و هم صغیر و هم کبار

(ص137)

در این قسمت شعری از ابوالقاسم قائم مقام فراهانی متخلص به ثنایی در نکوهش ایرانیان در جنگ با روسیه آورده است:

آه از این قوم بی‌حمیت و بی‌دین

کرد ری و ترک خمسه و لر و قزوین

(ص139)

در ادامه محمدعلی جمالزاده درباره صفات ناپسند ایرانیان از قول میرزا عبدالحسین معروف به میرزا آقاخان کرمانی در کتاب «سی مقاله» در حق ایرانیان چنین نوشته است:

کمتر کسی از اهالی ایران است که میرغضبی نداند یا ستم و تندی نداند و ظلم و بی‌انصافی نپرورد و تمام سکنه آن ویران و خرابه از طبقه حکما و حکام و وزرا گرفته تا حمال و بقال همه ستمگر و بی‌مروت و همه خونخوار و بی‌مرحمت و همه فریاد دارند که چرا ما میرغضب باشی نیستیم و همه می‌خواهند ظالم منفرد و حاکم مستبد و جلاد باشی باشند(ص139).

در کتاب «خلقیات ما ایرانیان» از قول سید حسن تقی‌زاده درباره ایرانیان به نقل از روزنامه کاوه چاپ برلین در سال 1920 در ضمن صحبت از تفاخرات بی‌معنی آمده است:

دوای این درد مزمن آنست که بواسطه نشر حقایق علمی ایرانی را بر تهی‌دستی مادی و معنوی خود ملتفت ‌سازیم ………… خواهند دید که ایران به علم و ترقی دنیا کمک خیلی خیلی زیادی نکرده ………. (ص143).

در ادامه از قول قلی ابراهیم خواجه نوری به عنوان مشهود است گفتنی که روزنامه شفق به تاریخ اول شهریور 1311 آمده است:

امروز درستی و راستی بی‌شعوری محسوب می‌شود. حس ملیت و قومیت و نوع‌دوستی جزو خرافات و اباطیل به قلم می‌رود، وقتی محبت به فامیل و علاقه به زن و بچه و برادر و خواهر هم مورد تمسخر و مضحکه واقع گردیده است و یک مشت مردم بی‌مسلک و بی‌ایده‌آل و عاری از هرگونه مقدسات تمام مراتب انسانی را از دست داده در قعر منجلاب خودخواهی و خودپسندی مثل مگس‌های بال شکسته دست و پا می‌زنند (ص144).

در ادامه از عارف قزوینی شاعر، شعری از حسنعلی حکمت، گزارشی از موارد درباره حوادث فجیعی در پایتخت به تاریخ 25 اسفند 1342، از صفات ناپسند ایرانیان گزارش شده است.(ص145 الی 152).

در پایان این قسمت از کتاب «خلقیات ما ایرانیان» مرحوم محمدعلی جمال‌زاده آنچه را که در سایر کتاب‌های خود «هزار بیشه» و «کشکول جمالی» و «صندوقچه اسرار» که مقداری از آرای بیگانگان درباره ایرانیان را آورده یادآور می‌شود و از کتاب «راه آب‌نامه» خود درباره آرای خود درخصوص ایرانیان می‌نویسد: غصه این مردم بی‌شعور و بی‌صاحبی را می‌خورم که هیچ نمی‌فهمم چه می‌گویند و چه می‌جویند و حرف حسابشان چیست و چرا زنده‌اند… در تمام دستگاه‌های این مملکت خواه ملی باشد و خواه دولتی هیچ چرخ و ماشینی نمی‌چرخد مگر آنگه روغن رشوه به آن برسد. (ص 154).

 

3- تفاوت ایرانیان با ملل دیگر

محمدعلی جمال‌زاده در کتاب «خلقیات ما ایرانیان» در صفحات 16 الی 27 به معرفی دیدگاهی از صاحبان قلم درباره ایرانیان می‌پردازد که به تقریب رجحانی بر پسندیدگی ندارند. به واقع در نگاه مرحوم جمال‌زاده این تلقی تفاوت‌هاست که ایرانیان را از اغیار متمایز می‌کند و در جمع صفات پسندیده و ناپسند قرار نمی‌گیرد. در این زمینه می‌نویسد: مثلاً آیا تقصیری بر ما ایرانیان است اگر فرنگی‌ها معمولی‌ترین تعارف‌های ما را از قبیل جانم،‌ عزیزم، قربانت شوم، فدایت شوم به معنای تحت‌الفظی آن ترجمه می‌کنند و مایه تعجب و استهزاء قرار می‌دهند. ایرانی به جای لفظ «شما» به رسم ادب و احترام «سرکار»، «جناب‌عالی»، «جناب مستطاب عالی» و به جای «من» از طریق تحقیر نفس خود و تعظیم طرف «بنده»، «فدوی» و «خاکسار» استعمال می‌کند. فرنگی‌ها وقتی به هم می‌‌رسند دست می‌دهند در صورتی‌که ما سلام می‌‌دهیم و طرف جواب سلام ما را با سلام علیکم می‌دهد و باید تصدیق کرد که با هوای گرم ایران و عرق کردن دست‌ها سلام بر دست دادن ترجیح دارد (ص18).

جیمس موریه نویسنده انگلیسی در کتاب «حاجی بابای اصفهانی» می‌نویسد: فرنگیان به‌جای اینکه موی سر بتراشند و ریش بگذارند، ریش می‌تراشند به این دلیل که در چانه مو ندارند. فرنگیان بر روی چوب می‌نشینند و ما بر روی فرش و زمین … نزد ما اختیار با مرد است و نزد ایشان با زن (ص 20).

 

4- راه‌حل‌ها:

همان‌گونه که بخش‌های یافته‌ای این گزارش ملاحظه می‌کنید مرحوم محمدعلی جمال‌زاده در کتاب «خلقیات ما ایرانیان» به ارائه صفات پسندیده و صفات ناپسند ایرانیان و هم‌چنین تفاوت ایرانیان با بیگانگان می‌پردازد. ایشان از گسترش صفات ناپسند در ایرانیان به نگارش مجموعه مقالات در این زمینه و سپس انتشار آنها به‌صورت کتاب با همین نام، مبادرت ورزید. دغدغه ایشان گسترش فساد در میان ایرانیان بوده است و در دیباچه کتاب، انگیزه خویش از تألیف این اثر را این‌گونه بیان می‌کند: فساد در میان خودمان را مرض مزمن بسیار قدیمی تشخیص داده‌ام که قرن‌های متمادی است که در اثر استعداد سیاسی و مذهبی و خرافات و موهومات اجدادی و نیاکانی بر وجود ما استیلا یافته است و مانند هر مرض مزمن کهنه تا با اسباب و علل واقعی آن دست نیابیم، محال است که از عهده علاج آن برآییم.

مرحوم جمال‌زاده در این کتاب به همراه ارائه گستره‌ای از صفات ناپسند ایرانیان و گستره‌ای محدودتر از صفات پسندیده ایرانیان ارائه می‌کند. غلبه‌یافتگی حجم مطالبی را که ایشان از قول سیاحان، مورخان و دانشمندان ارائه می‌کند، بر صفات ناپسند ایرانیان مبتنی است. به‌واقع ثقل اصلی مطالب این کتاب بر صفات ناپسند ایرانیان تکیه دارد و معرفی صفات پسندیده ایرانیان در حاشیه قرار دارد. بر این اساس، مرحوم محمدعلی جمال‌زاده در پی علاج بیماری مزمن ایرانیان در خلقیات است.

ایشان در عنوان چهار راه کردار در ص 27 الی 66 به معرفی واکنش‌های ایرانیان در مقابل اظهارنظر سیاحان، مورخان و دانشمندان که ایرانی را با صفات غلبه‌یافته ناپسند معرفی می‌کند، می‌پردازد. وی در این عنوان چهار واکنش احتمالی 1-تجاهل و تغافل 2-انکار 3-تلافی 4-تعقل را برمی‌شمارد. از نگاه مرحوم جمال‌زاده تعقل به معنی عمل کردن به دستور فکر و به حکم عقل و استدلال در چهارراه کردار، به منزله راه حل مطلوب برمی‌گزیند. مرحوم جمال‌زاده در این قسمت از کتاب با عنوان چهار راه کردار در قالب معرفی واکنش‌های ایرانیان به اظهارنظر غیرایرانیان درباره خلقیات ناپسند ایرانیان، به ارائه صفات ناپسند ایرانیان نیز مبادرت می‌کند. به‌واقع، اگرچه عنوان کتاب «جستجوی راه حل» را برای علاج بیماری مزمن ایرانیان نشانه می‌دهد اما در خلال بحث درباره راه حل برون‌رفت از چالش ویژه ایرانی، کماکان به ارائه مضامینی و مفاهیمی از صفات ناپسند ایرانیان، مبادرت می‌ورزد.

همان‌گونه که ملاحظه کردید، یافته‌ها در بررسی کتاب «خلقیات ما ایرانیان»‌ دارای چهار بخش زیر بوده است:

1- صفات پسندیده ایرانیان

2- صفات ناپسند ایرانیان

3- تفاوت ایرانیان با ملل دیگر

4- راه حل‌ها

در دو بخش اول گزارش یافته‌های این مطالعه که کتاب «خلقیات ما ایرانیان» اثر مرحوم محمدعلی جمال‌زاده به ارائه دیدگاه و آرای سیاحان، مورخان، دانشمندان ایرانی و غیرایرانی درباره خلقیات ما مبادرت کرده است و این آرا در دو بخش صفات پسندیده و صفات ناپسند در کتاب ارائه شده است. تفکیک صفات پسندیده و صفات ناپسند و ارائه آن به شکلی مجزا از یکدیگر با هدف این تحقیق در این تحقیق صورت گرفته است و کتاب «خلقیات ما ایرانیان» از این تفکیک برخوردار نبوده است.

مضامین و مفاهیم به کار برده شده در آرای ایرانیان و غیرایرانیان درباره خلقیات ایرانیان، با غلبه‌یافتگی صفات ناپسند به همراه است. در این راستا، حجم اطلاعاتی را که مرحوم جمال‌زاده در این کتاب گرد آورده است، نشان می‌دهد که بیشتر اطلاعات به صفات ناپسند مربوط بوده و غلبه‌یافتگی حجمی با گردآوری مضامین مربوط به صفات ناپسند در مقایسه با مضامین صفات پسندیده می‌باشد. به‌علاوه مفاهیم مندرج در مضامین را اگر گردآوریم، در این قسمت نیز غلبه‌یافتگی مفاهیم پیرامونی صفات ناپسند ایرانیان بر مفاهیم صفات پسند، ملاحظه می‌شود. بر این اساس با فرض با تکرار این تحقیق، در وهله دیگر، فراوانی مضامین صفات ناپسند و صفات پسندیده را گردآویم، غلبه یافتگی و سیطره گردآوری را، به نفع صفات ناپسند ایرانیان سنگینی خواهد کرد. به علاوه، اگر فراوانی مفاهیم مربوط به صفات پسندیده و ناپسند ایرانیان را محاسبه کنیم، غلبه‌یافتگی کاربرد مفاهیم پیرامونی صفات ناپسند ایرانیان بر صفات پسندیده ایرانیان قابل ملاحظه خواهد بود؛ به‌نحوی که فراوانی کاربرد مفاهیمی از صفات ناپسند همانند دروغ‌گویی ایرانیان، به شدت زیاد در متن کتاب تکرار شده است.

مشاهده غلبه‌یافتگی مضامین و مفاهیم پیرامونی صفات ناپسند ایرانیان در مقایسه با مضامین و مفاهیم صفات پسندیده ایرانیان در کتاب مورد تحلیل، زمینه را برای هدف این تحقیق و دستیابی به پاسخ فرضیه آن هموار می‌کند.

هدف این تحقیق تحلیلی روانشناختی بر فضای روانی نظریه‌پردازی توسعه در ایران و یا شناخت یکی از ریشه‌های توسعه‌یافتگی/‏ توسعه‌نیافتگی ایران بوده است. فرضیه تحقیق این بوده است که فضای روانی غلبه‌یافته در نظریه‌پردازی توسعه‌یافتگی/‏ توسعه نیافتگی ایران متضمن تحقیر و سرزنش پنهان انسانی ایرانی است.

در آزمون تحلیل محتوایی فرضیه این تحقیق در تحلیل محتوای اولین اثر مرتبط با موانع و چالش‌های توسعه ایران، کتاب «خلقیات ما ایرانیان» اثر مرحوم سید محمدعلی جمال‌زاده براساس غلبه‌یافتگی مشاهده شد. در متن کتاب در پیرامون مضامین و مفاهیم صفات، صفات ناپسند ایرانیان، در مقایسه با صفات پسندیده، این یافته نتیجه‌گیری می‌شود که این اثر در تحلیل ریشه‌های توسعه‌یافتگی/‏ توسعه‌نیافتگی ایران، به‌طور پنهانی و ناخواسته به تحقیر و سرزنش ایرانیان، مبادرت می‌ورزد.

به‌علاوه، بررسی مجمل کتاب مرحوم سید محمدعلی جمال‌زاده با عنوان «دارالمجانین» نیز یافته تحلیل محتوای این کتاب «خلقیات ما ایرانیان» را مبنی بر غلبه‌یافتگی مضامین و مفاهیم مرتبط با صفات ناپسند ایرانیان در مقایسه مضامین و مفاهیم پسندیده ایرانیان را تأیید می‌کند. دارالمجانین متنی ادبی و داستانی از جامعه فرضی با غلبه‌یافتگی مفرط صفاتی ناپسند می‌باشد.

براین اساس، این اثر «دارالمجانین» و آثار دیگر مرحوم سید محمدعلی جمال‌زاده مطابق با آنچه آن مرحوم در کتاب «خلقیات ما ایرانیان»‌ – قسمت چهارم- از آثار مرتبط دیگرش نام می‌برد، همانند «هزار بیشه»، «کشکول جمالی» و «صندوقچه اسرار» که مقداری از آرای بیگانگان درباره ایرانیان را در آنها آورده است، برازنده تحلیل محتوای دیگری می‌باشند.

در تحلیل یافته‌های این تحقیق که با تکیه بر کتاب «خلقیات ما ایرانیان» و گردآوری مضامین و مفاهیم مرتبط با صفات پسندیده و صفات ناپسند ایرانیان،‌ انجام شده است، لازم است به نکات زیر را توجه کرد:

 1. بخش قابل ملاحظه‌ای از آرای بیان شده تجربه شخصی محدود نگارنده با چند ایرانی است و لزوماً قابل بررسی در متنی که مختصات یک نوع از مردم را نشان دهد، نمی‌باشد. براین اساس به‌طور مثال تجربه محدود یک دیپلمات در ایران، به سختی می‌تواند در ایرانی‌شناسی، مفید واقع گردد.
 2. صفات ذکر شده پسندیده و یا ناپسند به‌طور صوری و متکثر و متنوع هستند، لذا به شکلی تصنعی زیاد و دارای همپوشی با یکدیگرند. انباشت ظاهری افزون‌تر تعداد صفات، تحلیل را به چالش مواجهه می‌کند.
 3. چون به آرای افراد مختلف با تجارب متفاوت مواجهه می‌شویم، صفاتی متناقض با یکدیگر به خلق ایرانی نسبت داده می‌شود.
 4. محقق یا اهل قلم ایرانی که به گردآوری اسناد مرتبط با آرای ایرانیان و غیرایرانیان درباره «خلقیات ایرانی» می‌پردازد، از این حیث که ایرانی است در فضای روانی ایران زیست می‌کند. لذا شناسایی کننده مسأله خود بخشی از مسئله است. باتوجه به فضای غلبه یافته طرح صفات ناپسند ایرانیان در گزارش‌ها، خطای گسترش نگرش منفی نسبت به خلقیات ایرانی توسط محقق ایرانی مورد انتظار است.

 

بحث و نتیجه‌گیری

این بررسی با هدف بررسی چالش‌های توسعه ایران و آزمون فرضیه فضای روانی غلبه‌یافته نظریه‌پردازی توسعه ایران توأم با تحقیر و سرزنش انسان ایرانی در کار علمی و نظریه پنهان شده پرداخته است. اولین آزمون این تحقیق بر روی کتاب «خلقیات ما ایرانیان» اثر مرحوم سید محمدعلی جمال‌زاده به مرحله اجرا درآمده است. در این تحقیق مشاهده شد که مضامین و مفاهیم به کار برده شده در پیرامون صفات ناپسند ایرانیان در متن اثر نسبت به صفات پسندیده غلبه یافته است. این غلبه‌یافتگی تحقیر و سرزنش نسل ایرانی را به همراه دارد. این کتاب در قالب بحث ریشه‌های توسعه‌یافتگی/‏ توسعه‌نیافتگی به‌عنوان اولین اثر مورد تحلیل، نشان می‌دهد که تحلیل ریشه‌های توسعه‌نیافتگی ایران توسط محققان، صاحب قلمان و نظریه‌پردازان ایرانی در بحث ریشه‌های توسعه‌نیافتگی ایران به‌طور ناخواسته و پنهانی با تحقیر و سرزنش نوع انسان ایرانی به همراه است. این تحقیق همان طور که در مقدمه بیان شده است، سلسله مطالعه و تحقیقی است که در اولین گام به تحلیل محتوایی کتاب «خلقیات ما ایرانیان» مبادرت نموده است و در حد اولین مطالعه، این نتیجه را می‌نمایاند که محیط روانی بررسی و تحقیق پیرامون چالش‌های توسعه در ایران با مرتبه‌ای از تحقیر و سرزنش نوع انسان ایرانی، به همراه است. هنوز راهی طولانی در پیش است تا با بررسی تحلیل محتوایی سایر آثاری را که در مقدمه این تحقیق آمده است، بپردازیم تا برازندگی نتیجه این تحقیق مبنی بر تحقیر و سرزنش نسل ایرانی در پس نظریه‌پردازی و تحقیق پیرامون ویژگی‌های خلقی و شخصیتی موانع و چالش‌های توسعه در ایران، مورد واکاوی و تحقیق عمقی‌تر قرارگیرد.

به‌طور خلاصه یافته این بررسی – در حد تحلیل محتوای یک اثر- نشان می‌دهد محیط روانی تحقیق و نظریه‌پردازی توسعه ایران در نزد محققان و نظریه‌پردازان ایرانی توسعه ایران، از جنس و همگرا با محیطی از ایران است که خود به تبیینِ آن مبادرت می‌کنند. بر این اساس، محیط روانی تحقیق کتاب «خلقیات ما ایرانیان» از جنس خلقیات ایرانی منعکس شده در کتاب، در معرفی صفات ناپسند ایرانیان است. این اثر با محیط روانی تحقیق، تألیف و خواندن آن، در محیطی تحقیقی در چنگال «خلقیات ایرانی» تعریف شده در کتاب، گرفتار آمده است. به زبان همین کتاب، آیا محققان نسلی و یا نوعی در ممالک دیگر جهان هستند که درباره نوع خویش و یا نسل خویش، این‌گونه آرای شخصیتی و خلقی ناپسند را گردآوری و به تحقیر و سرزنش نوعی که خود در آن زاده و بزرگ شده‌اند بپردازند. نمونه اوج خودزنی نوعی را به نقل از ص 34 کتاب مورد تحلیل، به نقل از روزنامه اطلاعات، اسفند 1342 نقل می‌کنیم: شما دیده‌اید و اگر ندیده‌اید حتما شنیده‌اید که داریوش بزرگ در لوحة زرین خود دعا کرده است که خدا کشور او را از دروغ حفظ کند. معلوم نیست آن مرحوم چه ناخدمتی در پیشگاه خدا کرده بود که دعایش وارونه مستجاب شده یعنی خدا آفت آن دروغ را که مهلک‌ترین آفت است بر ملت او مسلط ساخته است. ما سلام و علیکمان با همدیگر دروغی و ساختگی است، قهرمان دروغ، مهرمان دروغ، کسبمان دروغ، تجارتمان دروغ، دفتر ودستکمان دروغ و خلاصه دروغ و دروغ و دروغ که از سراپایمان به زمین می‌بارد. ما که ملتیم به دولتمان دروغ می‌گوییم تا دولت هم مجبور شود به ما دروغ بگوید.

در متن فوق مداقه نمایید، در چند خط محدود، دوازده باز نسبت دروغ را به نوع ایرانی که خود در آن زاده شده است، به‌کار گرفته است. این وضع تحقیقی از حالت شناسایی نشانه‌ها و علل توسعه‌نیافتگی ایران فراتر است، به شیون، ناله و خودزنی نوعی بیشتر شباهت دارد، تا گزارش علمی و تحقیقی.

آنچه امروز ما با تحلیل اثر مرحوم محمدعلی جمال‌زاده در کتاب «خلقیات ما ایرانیان» بعد از قریب به نیم قرن تألیف اثر، می‌پردازیم، داوری درباره اثری است که در گذشته تولید شده اما با محیط دانش امروز مورد تحلیل قرار می‌گیرد. این کار، گام برداشتن به سوی آثار دیگر مرتبط با ریشه‌های توسعه‌یافتگی/‏ توسعه نیافتگی ایران، ما را در شناخت یکی ازچالش‌های توسعه ایران یاری خواهد کرد.

مرحوم محمدعلی جمال‌زاده در کتاب «خلقیات ما ایرانیان» ادعای ارائه نظریه‌ای در ریشه‌های توسعه‌یافتگی/‏ توسعه نیافتگی ایران نداشته است. او به‌عنوان یک محقق و اهل قلم، با گردآوری آرای سیاحان، مورخان و دانشمندان غیرایرانی و هم‌چنین پاره‌ای از آرای اندیشمندان ایرانی ازجمله شعرا، به بیان خودش قصد داشت ریشه‌های یک بیماری مزمن را برای درمان شناسایی کند. به‌واقع، آنچه در این کتاب مرحوم جمال‌زاده به خلق آن مبادرت کرده است، ریشه‌های بیماری نبوده است بلکه نشانه‌های بیماری بوده است. به بیانی دقیق‌تر، به ناله و شیون ناشی از درد، بیشتر شباهت دارد. به علاوه آنچه توسط مرحوم محمدعلی جمال‌زاده در کتاب «خلقیات ما ایرانیان» درباره خلقیات ایرانی گردآوری و تبیین شده است، اولاً بخشی از واقعیت و نه همه واقعیت جامعه و تاریخ ایرانی است ثانیاً بزرگ‌نمایی شده آن بخش از واقعیت تاریخ و جامعه ایرانی است، ثالثاً مضامین و مفاهیم به‌طور تصنعی و کاذب، متکثر و توحیدناپذیرند و رابعاً در متن اجتماعی تاریخی ایران به سبکی که خود تحلیل می‌کند، گرفتار آمده است؛ یعنی تشخیص مسئله با خود مسئله همزیست شده است.

 

کتاب‌نامه:

قبله عالم، ژئوپلتیک ایران، اثر گراهام فولر. ترجمه: عباس مخبر. تهران:‌چاپ پنجم، 1390، انتشارات نشر مرکز.

ایرانیان،‌ دوران باستان تا دوره معاصر. همایون کاتوزیان، ترجمه: حسین شهیدی، تهران: نشر مرکز، چاپ چهارم، 1392.

عقلانیت و توسعه‌یافتگی ایران. محمود سریع‌القلم، تهران: نشر فرزان، چاپ ششم، 1392.

اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار، محمود سریع‌القلم، تهران: چاپ، نشر فرزان، 1393./‏

دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران، سید جواد طباطبایی، تهران: نشر معاصر، چاپ اول،‌1380.

خلقیات ما ایرانیان، سید محمدعلی جمال‌زاده، تهران: نشر مجله مسایل ایران، 1345.

جامعه‌شناسی خودمانی، حسن نراقی، تهران نشر اختران، چاپ اول، 1383.

چرا درمانده‌ایم، جامعه‌شناسی خودمانی، حسن نراقی، تهران، نشر اختران، چاپ ششم، 1382.

تأملی بر عقب ماندگی ما، حسن قاضی مرادی، تهران‌: چاپ پنجم، نشر دات، 1391.

چرا عقب مانده‌ایم، جامعه‌شناسی مردم ایران. علی محمد ایزدی، تهران: نشر علمی، چاپ پنجم 1391.

در پیرامون خودمداری ایرانیان، حسن قاضی مرادی، تهران: کتاب آمه، چاپ هفتم، 1392.

ما چگونه ما شدیم، صادق زیباکلام. تهران: چاپ بیستم، 1392.

ریشه‌های توسعه نیافتگی و آموزش و پرورش ایران. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، گفتگو با نخبگان، به کوشش احسان هوشمند، چاپ اول، 1382.

آموزش و پرورش آینده (جایگاه انسان) جلد اول، فصل دوم: انسان در بستر تاریخ. علی اصغر کاکو جویباری، تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1384.

جامعه کوتاه مدت، همایون کاتوزیان، ترجمه: عبدالله کوثری، تهران: نشر نی، 1390

دریغ است ایران که ویران شود، فرامرز رفیع‌پور، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1395.

سازگاری ایرانی، مهدی بازرگان، 1343. دانلود رایگان، دسترسی 28/‏10/‏97

مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران، جان فوران ترجمه احمد تدین، تهران: نشر مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. 1377.

ویکی پدیا، زندگی‌نامه سید محمدعلی جمال‌زاده، دسترسی 27/‏10/‏97

سرگذشت حاجی بابای اصفهانی[1]، جیمز موریه، ترجمه از متن فرانسوی: یوسف رحیم‌لو، چاپ دوم، 1354، دانلود رایگان، دسترسی 2/‏7/‏97

دارالمجانین، محمدعلی جمال‌زاده، تهران، 1333، دانلود رایگان، دسترسی 20/‏7/‏97.

بررسی روانشناسی خودکامگی. مانس اثبربر، ترجمه: علی صاحبی، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1384.

مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، علی دلاور، تهران، انتشارات رشد، چاپ پنجم، 1396.

[1] . این کتاب دارای ترجمه دیگری است که توسط میرزاحبیب اصفهانی ترجمه و توسط محمدعلی جمال‌زاده تصحیح شده است.

 

دکتر علی اصغر کاکو جویباری

دانشیار روانشناسی پیام‌نور

بهمن 1397

نویسنده: مدیریت سایت

اشتراک گذاری این نوشته

1,454 دیدگاه

  • com 20 E2 AD 90 20Apotik 20Jual 20Viagra 20Surabaya 20 20Ciri 20Ciri 20Viagra 20Usa 20Asli 20Dan 20Palsu apotik jual viagra surabaya The report said Iran had violated the sanctions when it launched ballistic missiles, shipped arms to Yemeni insurgents and sought dual use items, referring to technology that can be used for both peaceful and military aims 36 hour cialis online It still happens old dogs being left at a shelter to be euthanized

   پاسخ دادن
 1. https://www.kaskus.co.id/thread/623f6e07bc389c290946afec/dytrujty-cfbgfjuyh-vnmhjl/

  https://www.kaskus.co.id/thread/623f737e6e7614722c3765a2/awferyrth/?ref=threadlist-35&med=thread_list

  https://www.kaskus.co.id/thread/623f737e6e7614722c3765a2/awferyrth/

  http://joibari.com/2016/10/04/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%86/#comment-2353

  https://pastebin.com/8PVHavz3

  https://ctftime.org/task/19407/

  https://www.kaskus.co.id/thread/623f6ebe4c1db9477f72f984/awreetti-vcchjyulk-vghjhgkli/

  https://www.kaskus.co.id/thread/623f7314d2fbba3c825b61d1/anmda-panda-gore-jaaa-ree-tumg/

  https://www.guilded.gg/adsetgfuyik/overview/news/9loqrLoy

  https://controlc.com/c42e9758

  https://rextester.com/EFWR24459

  https://pastebin.com/YnYm15dp

  https://taylorhicks.ning.com/photo/aweryt6-hftyiuoi8-vchuyol

  http://joibari.com/2016/10/04/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%86/#comment-2352

  https://ctftime.org/task/19497/

  https://www.guilded.gg/adsetgfuyik/groups/VzBlj9eD/channels/eaf7f0e4-5ca6-4048-9c6d-a45a79d627fb/

  https://www.guilded.gg/qw335rt46y5u/groups/xdVpmnx3/channels/90f46d0e-82c8-43a4-9c35-25441b2628aa/

  https://www.pastery.net/gxhbpw/

  https://www.dancehalldatabase.com/forum/Dancehall-Reggae/wertr5u67y-vchuli/fe9de7041388eb8ed9ed759a00b3809c/22062

  https://m.mydigoo.com/forums-topicdetail-437911.html

  https://challonge.com/1ckoc8k3?show_tk_instructions=false

  https://challonge.com/1ckoc8k3

  https://paiza.io/projects/9ug0bXnXBkGFfnWA-krWtg?language=php

  https://caribbeanfever.com/photo/albums/aweryt6-hftyiuoi8-vchuyol

  https://cookka.cookpad-blog.jp/articles/703652

  https://paiza.io/projects/j2fa5k3N4vkmXow0dpDTZQ?language=php

  https://ideone.com/QdJYDr

  http://cpp.sh/3sqdp

  https://paste2.org/5mICD8Ht

  https://ctftime.org/task/19569/

  https://ctftime.org/task/19462/

  https://ideone.com/EIAQ8n

  https://paste.gnome.org/p4a45e5hn

  http://ptits.net/boards/t/69987/erfeyhur-cxytuuj.aspx

  https://pasteio.com/xPFagEAvRo3n

  https://www.guilded.gg/qw335rt46y5u/overview/news/JRNm05Ay

  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/aweryt6-hftyiuoi8-vchuyol

  https://m.mydigoo.com/forums-topicdetail-437912.html

  https://www.bankier.pl/forum/temat_retui7vv-bfjyo,53718407.html

  http://cpp.sh/46plw
  https://hodukha.tumblr.com/post/679817646681833472/erw4yui-xcgtyiku-cxfgyk

  https://pastelink.net/z1sgduyz

  https://www.bankier.pl/forum/temat_rtytiuyol-fgjyuil-oi,53718399.html

  https://cookka.cookpad-blog.jp/articles/703651

  http://joibari.com/2016/10/04/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%86/#comment-2351

  پاسخ دادن
 2. https://ctftime.org/task/19662/
  http://ptits.net/boards/t/70071/sadsg-fhbgf.aspx
  https://disgrup.org/diario-de-un-discapacitado-1-guillermo-egido-presidente-y-fundador-88-discapacidad#comment-311040
  http://joibari.com/2016/10/04/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%86/#comment-2498
  https://paste.gnome.org/pmfk2vxdz
  https://rextester.com/ZEOV84887
  https://controlc.com/404db143
  https://paste2.org/4MEZetem
  https://yamcode.com/sgfh-91563
  https://ctftime.org/task/19663/
  https://www.pastery.net/azhwtq/
  https://ctftime.org/task/19665/
  https://ctftime.org/task/19664/
  https://bitbin.it/7kWDRfVW/
  https://bitbin.it/SbQNjEai/
  https://www.guilded.gg/sdfdsfgsdf360/overview/news/16YbpzQy
  https://ideone.com/dZJfXb
  https://ideone.com/Jqh0JW
  https://pastebin.fun/7usxs7wmi1
  https://pastebin.fun/fnwpcfuqgf
  https://cookka.cookpad-blog.jp/articles/703800
  https://pasteio.com/xlb8DWqkTc7I
  https://paste2.org/2D9WmHXO
  https://pastelink.net/uu2f9s31
  https://pasteio.com/xWtRicIdRli6
  https://paste2.org/pzknL1py
  https://pastelink.net/uuhz0nww
  https://vocus.cc/article/624023f6fd897800017e6aab
  https://vocus.cc/article/62402433fd897800017e6c2d
  https://vocus.cc/article/624024cdfd897800017e70bc
  https://vocus.cc/article/624024f1fd897800017e71cc
  https://vocus.cc/article/62402512fd897800017e72cc
  https://www.furaffinity.net/journal/10175399/
  https://challonge.com/rbwu1g3e?show_tk_instructions=false
  https://challonge.com/j7svjtdv?show_tk_instructions=false
  https://babu360.tumblr.com/post/679865435719712768/sdfgsdfgdfgdfg
  https://www.dancehalldatabase.com/group/sfsdfgdsgf-dsg-dfg-dsg-dfg-dfg-df/5b8c1922c8b09fd9aa9dff0b9c11b1e0
  https://potarona420.cookpad-blog.jp/articles/703789
  https://potarona420.cookpad-blog.jp/articles/703790
  https://m.mydigoo.com/forums-topicdetail-438039.html
  https://m.mydigoo.com/forums-topicdetail-438040.html
  https://www.bankier.pl/forum/temat_sdfsdfsdf-sdfsdf-sdf-sdf-sdf,53721097.html
  https://www.bankier.pl/forum/temat_sgsdg-s-dfsafsfg-sdg-dfg-s,53721101.html
  https://paiza.io/projects/q3HKDZyEWAIUamdsiXUuvQ?language=php
  https://paiza.io/projects/K_y4fmpbauAYIWvrE202Cg?language=php
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/safsf-sdf-sfd-as-ffds-sf
  https://ctxt.io/2/AABgVxEbFg
  https://ctxt.io/2/AABgPxtqEw
  https://comunidad.unitec.mx/conversations/econmico-administrativas/the-desert-of-dubai-is-firing-itself-with-the/624018ad61939d1773c03e79
  https://www.kaskus.co.id/thread/624019d994e3ac3c0768f515/dsfsd-fsdf-sdf-sdf-sdf-sdf-sdf/
  https://www.kaskus.co.id/thread/62401b3aa2989731146add43/sdfsd-gdfg-dfg-dfg-dfg-dfg-dfg-dfg-dfg-dfg/
  https://www.kaskus.co.id/thread/62401ac6172f9c0fd161ec63/sf-sdfsaw-vxd-fdfxg-fxf-sdfsa/
  https://comunidad.unitec.mx/conversations/econmico-administrativas/the-desert-of-dubai-is-firing-itself-with-the/624018ad61939d1773c03e79
  https://www.kaskus.co.id/thread/624019d994e3ac3c0768f515/dsfsd-fsdf-sdf-sdf-sdf-sdf-sdf/
  https://www.kaskus.co.id/thread/62401a46fe27ff07b94e740c/sdfdsf-sdf-dsfg-dfg-dfg-dfg-dfg-dfg/
  https://www.kaskus.co.id/thread/62401bd962cdd2680d3b0712/sdfsdf-sdfg-dfgdfgdfg-dfg-dfg-d-gdfg-dfg-dfgdfg/
  https://www.kaskus.co.id/thread/62401c4de30b00324e2d6eef/sdfsdf-dsfg-dfg-dfg-dfgdfgdf-gdfg-d/

  پاسخ دادن
  • A, Morphometry of copepod GFP positive neurons confirms robust upregulation of KCC2 by dn REST and downregulation by FL REST order cialis online Organisms previously known as Klebsiella ozaenae and Klebsiella rhinoscleromatis are considered nonfermenting subspecies of K

   پاسخ دادن
  • The most commonly used CAM methods were natural therapies, mainly fish oil omega 3, glucosamine, Echinacea, and flaxseed buy cialis uk Grapefruit seed extract is effective against several bacterial strains

   پاسخ دادن
 3. What is Monitor.net? Its a feature rich internet monitoring software. This powerful program allows you to view live web cam video, view live Internet status, monitor email, track your live IP address and much more. Stream live video to your personal computer. Monitor live Internet traffic. View status of your computers web cam remotely. View up to the minute live IP address map. Record and play back live webcam video directly on your computer. Wirelessly stream live web cam video to your PC over https://tilofadi.weebly.com

  6add127376 oceosmu

  پاسخ دادن
 4. , freeware.

  The colour webcams AVI-formats (Strictly, the bayer-pattern is 3:2:2, but we call them 4:2:0) has some problems on decoding that is solved by AviRaw. The reason is because most of the AVI codec frontends (included with Microsoft Windows) only supports decodes the bayer-pattern. So AviRaw not only decodes the bayer-pattern, but https://cesssubfindre.weebly.com

  6add127376 ulrgeor

  پاسخ دادن
 5. Export Table for Oracle Server can export the selected table to Excel with following options: 
  •Create tsv (tab-separated values, comma-separated values, or pipe-delimited values) file suitable for import to…
  •Export selected table to EXCEL file
  •Include data labels in export
  •Select the file size and location
  •Use in-line formulas, such as CONCATENATE, SUBTRACT, etc.
  •Export http://www.meteovouvry.ch/station/pages/station/redirect.php?url=https://gaynivavi.weebly.com

  6add127376 darkala

  پاسخ دادن
 6. Screen Turn Off is easy to download and it runs very fast. There are multiple ways of using Screen Turn Off, and you can easily integrate it into your computer environment. The provided instructions and the included README contain how-to’s for the manual features.

  Although you can use the built-in Alarm Script to go ahead and download these games, you can also download the games yourself, as the game files are temporarily stored on this computer.

  The only requirement for this https://tinordvoltme.weebly.com

  6add127376 winjess

  پاسخ دادن
 7. A very good program, I would definitely recommend it. Great value for money. 10/10

  Courtesy of the developers, Rafe of Frago Studios.

  Proactiv-Quarantine PC Cleaner – Proactive Anti-Virus protection is a powerful tool. By using a virus scanner, you can detect and remove threats on multiple devices, in real-time, even those previously buried. With a virus scanner, you’re more protected from viruses, worms, spy https://kenkmeseagfia.weebly.com

  6add127376 garmarc

  پاسخ دادن
 8. Once the index is built, the Tide24 program is run with the desired region number (or multiple number for multiple regions) as the parameter.
   A side effect is that all stations will be downgraded to state general.
      
      
  New IDs for stations in multiple regions:
  Before generating new ID numbers you may want to make sure that the IDs of your stations in various regions are continuous.  Tide24 may have a program ‘delta’ that will do this for https://usidmachor.weebly.com

  6add127376 rafeurit

  پاسخ دادن
 9. You can download Cool! Numpad from the link below for free.…

  This program is the first of its kind in North America to enable you to instantly access and enjoy Windows Media Player music recordings over the Internet.Windows Media Player (MP3) Media Player is a discontinued media player for Microsoft Windows originally developed by Microsoft as a successor to Media Player Classic.
  The program allows you to share and download Windows Media Player media files on the Internet, notably, MP3 music. https://www.nilemotors.net/Nile/redirect-to/?redirect=https://queclarenen.weebly.com

  6add127376 hennlei

  پاسخ دادن
 10. The icons will enhance the general look of the system tray, desktop, home screens, and other elements of the Windows environment. In addition, you’ll be able to scale and adjust the icons at any time, in the same way as we would do with regular apps.
  The high-quality icons have been created according to all the requirements of modern design. They are a pleasant blend of colors and textures. At the same time, they’re versatile because of the possibility of using them in any https://inaginke.weebly.com

  6add127376 nelorde

  پاسخ دادن
 11. All you have to do is to start your interaction with one of the stories included in the application, and follow the dialogues and the children’s behaviors. All children, from the age of two, can use Moo-O.
  More fun for children
  A child may be in front of a computer, but they may be bored if there are no songs or videos. With Moo-O there are several files that can be played in order to make the time pass more https://dharbidowntu.weebly.com

  6add127376 valevano

  پاسخ دادن
 12. ■ XML 1.0 specification
  ■ XML 1.1 specification (optional)
  Add
  to Yahoo! Widgets or draw XML directly on the web page. Most of the team and player
  information comes from MLB’s interface (

  Google can do it better

  If you’re tired of the limitations of Yahoo!’s player and team information widgets, and you’d rather just draw your own on the web page https://idalucne.weebly.com

  6add127376 erhgarr

  پاسخ دادن
 13. Category:Business software
  Category:Diagramming softwareInfluence of integrated care on quality of maternal health care in rural Sweden: a multilevel analysis.
  To examine the differences in quality of maternity services for rural women in integrated care settings and those same women outside the integrated care settings. Retrospective observational, register-based data from 13 integrated care regions in rural Sweden and from 10 regions outside the regions. We measured quality of maternal health care using data from women’s completed question http://frankimry.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://riopohomtats.weebly.com

  6add127376 ramygwen

  پاسخ دادن
 14. Clean and intuitive interface
  The one-click setup after the installation entails following a few standard steps that are necessary in most of the cases. Once setup is complete, you are ready to start the migration.
  Windows PE ESP Recovery.INF is a small utility designed to recover the Windows PE boot image from disk or Windows PE Installation Packages. You also need to know if the image is recoverable.
  Easy to use and a nice tool to analyze your disk.
  A key- http://www.google.jo/url?sa=t&url=https://treppimingnap.weebly.com

  6add127376 kartim

  پاسخ دادن
 15. F1 Racing 3D Screensaver – very realistic, yet free!

  F1 Racing 3D Screensaver description:

  F1 Racing 3D Screensaver is the best free screensaver by acclaimed FlashScreensaver author “Klaus Schulze” (
  F1 Racing 3D Screensaver is a very realistic screensaver. You will be impressed by the graphics animation. You will not believe that https://ditreroros.weebly.com

  6add127376 marvoly

  پاسخ دادن
 16. Since these two Visualizers include features like displaying schema, table and column structure, hierarchy of related data and query execution plan, they are perfectly compatible with other context dependent Visualizers like LINQPad or SQL Server Management Studio.

  Packages containing the two Visualizers:

  VisualStudioWatchers-DataVisualizer (for the Visual Studio.NET core and Visual Studio.NET editions)
  VisualStudioWatchers-CodeVisualizer (for the Visual Studio 2017 and Azure http://www.codsana.com/go.php?url=https://subslemisel.weebly.com

  6add127376 amecha

  پاسخ دادن
 17. Key Features
  Restores individual files or filegroups from an MS SQL database
  Understands the differences between the various log-mode recovery methods
  Recovers corrupted or modified database files quickly
  Supports recover for MS SQL 2008, 2000, 2005, and 2000
  Supports safe recovery of databases with damaged from creation to the query level
  Recovers a forgotten password from a member database
  Deletes, modifies and inserts data in a database easily
  Recovers a database from a http://www.wellnesshotels-regionen.de/?URL=http://bookmarkwebs.com/upload/files/2022/05/raIAIsJfJuUPyXzupG9X_19_6544074e37c8a028bf1c531b47c500e8_file.pdf 05e1106874 paxrad

  پاسخ دادن
 18. The app is also provided with a cache mechanism to prevent reloading of the GUI on account of its performance.

  User Interface

  Design and functionality

  In one of my previous projects, I attempted to build an app that can interface with multiple different devices, by identifying them and publishing specific commands on public clouds for remote access. This project came to fruition in the form of a humble app that can identify devices and remotely control them, and another project that uses the same app, but takes https://undergroundfrequency.com/upload/files/2022/05/4oaNqtEI5mUG8npFkNq9_19_2c9567221f032e64ff34b379f0b75cbf_file.pdf 05e1106874 caselb

  پاسخ دادن
 19. Thus, I have tested it and it works, but it takes a little getting used to, as it is hard to find out which number has been in which list. Furthermore, you might need to adjust the “Bitrate” and possibly the “Node Name” in Properties, as the settings there is defaults and you might want to adjust them.

  The 50 MHz band (600 MHz-698 MHz) is used for very high speed data transmissions, by the way. So you https://technospace.co.in/upload/files/2022/05/HFlZJ5cChyNMFrvIjbQL_19_b9fdfb00be8dffd2b06935ad78bfea15_file.pdf 05e1106874 marverl

  پاسخ دادن
 20. دستگاه‌های اجرایی ذیربط و حضور جمعی از متخصصان قرار داد. سرانجام بعد از چند ماه فعالیت کارگروه‌های تشکیل شده، چارچوب عمل مذکور آماده اجرا گردید. بر پایه گزارش اقدامات، هیأت وزیران در جلسه 21/‏6/‏95 به پیشنهاد شماره 234310 مورخ 18/‏11/‏94 وزارت آموزش‌وپرورش و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: به منظور هماهنگی و ارایه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش‌وپرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیردولتی – 23 نفر- تشکیل گردد. این کارگروه مطابق با بند 5 تصویب‌نامه‌ بجای کارگروه ملی آموزش موضوع تصویب‌نامه 30519/‏ ت 27833 هـ مورخ 3/‏6/‏1382، تشکیل شده است و کارگروه قبلی لغو گردید. این مصوبه به شماره 76403 /‏ ت 52913 هـ مورخ 25/‏6/‏95 است.
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-bc.1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-bc.2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-bc.3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-bc.4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cel.hea1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cel.hea2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cel.hea3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cel.hea4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cm1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cm2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cm3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cm4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hbc.11.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hbc.12.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hbc.13.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hbc.14.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hc1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hc2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hc3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hc4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mc.1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mc.3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mc.5.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mc2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mc4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mhe.boc1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mhe.boc2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mhe.boc3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mhe.boc4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-nba-hbc.1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-nba-hbc.2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-nba-hbc.3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-nba-hbc.4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-ncm.41.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-ncm.42.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-ncm.43.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-ncm.44.html
  https://www.nflgametv.live
  https://www.gameshdtv.live
  https://www.nflgametv.live/six-nfl-game-players-poised-for-a-breakout-2022-season/
  https://www.nflgametv.live/bears-hit-with-bizarre-nfl-scheduling-quirk-that-team/
  https://www.nflgametv.live/ranking-top-10-most-impactful-2022-nfl-draft-classes-for-upcoming-season/
  https://www.gameshdtv.live/six-nfl-players-poised-for-a-breakout-season-tua-tagovailoa-among-those-ready-to-make-a-leap/
  https://www.gameshdtv.live/uefa-champions-league-final-liverpool-vs-real-madrid/
  در مسیر آغاز کار چالش‌هایی در اجرای این طرح به دلیل واکنش‌های متفاوت و بعضاً مخالف ایجاد گردید. سرانجام با ورود توأم با مخالفت مقام معظم رهبری و سپس بعضی از مراجع محترم عظام اجرای آن با چالش جدی مواجهه گردید. حضرت رهبری در دیدار معلمان به مناسبت هفته معلم سال 96 با اشاره به سند 2030 فرمودند: این سند و امثال آن مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آن‌ها شود و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست… صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد. رهبر انقلاب با گلایه از شورایعالی انقلاب فرهنگی فرمودند: این شورا باید مراقبت می‌کرد و نباید اجازه می‌داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم.

  پس از آن، چالش‌ها در نقد و اعتراض و یا دفاع از این سند در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بالا گرفت و معاونت اول ریاست جمهوری با اعلام مصوبه بعدی هیأت دولت، به شماره 45685 /‏ ت 52913 ه مورخ 20/‏4/‏96 به لغو مصوبه قبلی، اقدام نمود.

  بررسی سند آموزش – به واقع چارچوب عمل آموزش – 2030 به لحاظ وجود قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها برای جمهوری اسلامی ایران، دارای ابعاد مختلفی است. این سند به لحاظ حقوقی، حقوق بین‌الملل، روابط بین‌المللی، سیاست خارجی، علوم سیاسی، ابعاد امنیتی و علمی و آموزشی، قابل بررسی است. بررسی در ابعاد مذکور می‌تواند شرحی تحلیل شده از فرصت‌ها و تهدیدها و هم‌چنین قوت‌ها و ضعف‌ها را برای ما نمایان سازد. براساس موقعیت کنونی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با این سند و بر اساس رهنمود مقام معظم رهبری با مصوبه هیات دولت، تشکیل کارگروه اجرای چارچوب عمل به منزله راهی برای اجرای رسمی همکاری جمهوری اسلامی ایران با یونسکو، لغو گردید. اینکه جمهوری اسلامی تا سال 2030 قصد هرگونه همکاری با یونسکو در اجرای این را سند را منتفی می‌داند یا خیر، موضوعی سیاستی و مدیریت کلان است که باید در مسیر راه تعیین آن را شاهد باشیم. اینکه ادامه همکاری علمی آموزشی جمهوری اسلامی ایران با یونسکو با لغو سند 2030 چه وضعیتی خواهد یافت، موضوع این نگاشت نمی‌باشد. اینکه لغو اجرای سند 2030 با تشکیل کارگروه، چه تأثیری در روابط کشور با نهادهای بین‌المللی به لحاظ اجرای سند توسعه پایدار 2030 خواهد داشت، موضوع این نگاشت نمی‌باشد. اینکه بررسی سند دارای ابعاد حقوقی، بین‌المللی، روابط بین‌المللی، امنیتی است، این نگاشت بدان نمی‌پردازد.

  پاسخ دادن
 21. https://carecenter.uga.edu/usn/video-ade.41.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ade.42.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ade.43.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ade.44.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ae.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ae.2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ae.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ae.4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ag1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ag2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ag3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ag4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-exc.adh1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-exc.adh2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-exc.adh3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-exc.adh4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ga.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ga.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ga2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ga4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-he1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-he2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-he3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-he4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ids.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ids.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ids.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ids.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-inu.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-inu.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-inu.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-inu.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-mp.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-mp.2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-mp.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-mp.4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-nu1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-nu2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-nu3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-nu4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-op.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-op.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-op.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-op.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-opm.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-opm.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-opm.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-opm.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-sd.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-sd.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-sd2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-sd4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-un.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-un.2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-un.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-un.4.html
  https://www.nflgametv.live
  https://www.gameshdtv.live
  https://www.nflgametv.live/six-nfl-game-players-poised-for-a-breakout-2022-season/
  https://www.nflgametv.live/bears-hit-with-bizarre-nfl-scheduling-quirk-that-team/
  https://www.nflgametv.live/ranking-top-10-most-impactful-2022-nfl-draft-classes-for-upcoming-season/
  https://www.gameshdtv.live/six-nfl-players-poised-for-a-breakout-season-tua-tagovailoa-among-those-ready-to-make-a-leap/
  https://www.gameshdtv.live/uefa-champions-league-final-liverpool-vs-real-madrid/

  پاسخ دادن
 22. https://carecenter.uga.edu/usn/video-ade.41.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ade.42.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ade.43.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ade.44.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ae.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ae.2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ae.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ae.4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ag1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ag2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ag3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ag4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-exc.adh1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-exc.adh2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-exc.adh3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-exc.adh4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ga.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ga.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ga2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ga4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-he1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-he2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-he3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-he4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ids.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ids.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ids.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ids.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-inu.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-inu.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-inu.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-inu.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-mp.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-mp.2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-mp.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-mp.4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-nu1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-nu2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-nu3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-nu4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-op.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-op.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-op.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-op.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-opm.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-opm.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-opm.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-opm.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-sd.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-sd.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-sd2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-sd4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-un.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-un.2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-un.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-un.4.html
  https://www.nflgametv.live
  https://www.gameshdtv.live
  https://www.nflgametv.live/six-nfl-game-players-poised-for-a-breakout-2022-season/
  https://www.nflgametv.live/bears-hit-with-bizarre-nfl-scheduling-quirk-that-team/
  https://www.nflgametv.live/ranking-top-10-most-impactful-2022-nfl-draft-classes-for-upcoming-season/
  https://www.gameshdtv.live/six-nfl-players-poised-for-a-breakout-season-tua-tagovailoa-among-those-ready-to-make-a-leap/
  https://www.gameshdtv.live/uefa-champions-league-final-liverpool-vs-real-madrid/
  https://lexcliq.com/how-to-secure-online-transactions-payments/

  پاسخ دادن
 23. https://www.raceofchampions.com/profile/tv-gids-ado-den-haag-excelsior-live-kijken-op/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/iihf-usa-vs-norway-live-free-ice-hockey-online-24-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/excelsior-den-haag-live-op-tv-on-24-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/excelsior-ado-den-haag-live-op-tv-on-24-may-2022/profile
  https://www.ushelpingus.org/profile/iihfchampionshipbroadcast/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/ice-world-championship-iihf-2022-live-free-online-on-24-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/tsekki-suomi-elaa-live-mm-kisat-in-24-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/iihf-usa-vs-norway-live-free-online-on-24-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/suomi-tsekki-jaakiekon-mm-kisat-2022/profile
  http://cpp.sh/3l77yt
  https://pastebin.com/r0bgRxSD
  http://cpp.sh/23fiu
  https://pastebin.com/xh6WP1Xm
  https://dotnetfiddle.net/MV4XbU
  https://www.geany.org/p/48IaM/
  http://cpp.sh/2mjty
  https://pastelink.net/b1cn306h
  https://pasteio.com/xAc4H62TjO6N
  https://pastebin.com/jFfRf2Hj
  https://dotnetfiddle.net/ylM8zC
  https://www.geany.org/p/Byofq/
  http://cpp.sh/9ni4t
  https://pasteio.com/xt5cnpJ7M4Bm
  https://pasteio.com/xLdbc2N7QDVd
  https://pastebin.com/VJrPK4e7
  https://paiza.io/projects/mSA1EkbGZ5DoweHXSBfEjA?language=php
  https://paiza.io/projects/VteeHK3qcG99h9WvaSU-6Q
  https://ideone.com/enY0rY
  https://ide.geeksforgeeks.org/815cab09-99ed-4154-a447-718ef1963c13
  https://pastebin.com/3mNMvGZ4
  http://cpp.sh/4uqyd
  https://dotnetfiddle.net/fVEgzs
  https://www.geany.org/p/78IGs/
  https://pasteio.com/xH0bJ185ig6K
  https://paiza.io/projects/aWnlsfmpwLI0CuU1LM_WkQ
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/23882/forum/thread.html
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/23883/forum/thread.html
  http://smartsourcing.ru/blogs/otraslevye_novosti_i_sobytiya/7768
  https://challonge.com/6pfu4ago
  https://www.bankier.pl/forum/temat_dfgghjhgj,54774283.html
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/cvbcdgfd
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/vbcgfgghhh
  https://www.guilded.gg/korimjcks-Garrison/overview/news/2lMzLOQ6
  https://www.deviantart.com/taim247/journal/qxcvfgfdghj-917097950
  http://allabouturanch.com/forum/topics/zsv-bhjgsdf-fgdhfghf

  پاسخ دادن
 24. https://www.raceofchampions.com/profile/tv-gids-ado-den-haag-excelsior-live-kijken-op/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/iihf-usa-vs-norway-live-free-ice-hockey-online-24-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/excelsior-den-haag-live-op-tv-on-24-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/excelsior-ado-den-haag-live-op-tv-on-24-may-2022/profile
  https://www.ushelpingus.org/profile/iihfchampionshipbroadcast/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/ice-world-championship-iihf-2022-live-free-online-on-24-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/tsekki-suomi-elaa-live-mm-kisat-in-24-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/iihf-usa-vs-norway-live-free-online-on-24-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/suomi-tsekki-jaakiekon-mm-kisat-2022/profile
  http://cpp.sh/3l77yt
  https://pastebin.com/r0bgRxSD
  http://cpp.sh/23fiu
  https://pastebin.com/xh6WP1Xm
  https://dotnetfiddle.net/MV4XbU
  https://www.geany.org/p/48IaM/
  http://cpp.sh/2mjty
  https://pastelink.net/b1cn306h
  https://pasteio.com/xAc4H62TjO6N
  https://pastebin.com/jFfRf2Hj
  https://dotnetfiddle.net/ylM8zC
  https://www.geany.org/p/Byofq/
  http://cpp.sh/9ni4t
  https://pasteio.com/xt5cnpJ7M4Bm
  https://pasteio.com/xLdbc2N7QDVd
  https://pastebin.com/VJrPK4e7
  https://paiza.io/projects/mSA1EkbGZ5DoweHXSBfEjA?language=php
  https://paiza.io/projects/VteeHK3qcG99h9WvaSU-6Q
  https://ideone.com/enY0rY
  https://ide.geeksforgeeks.org/815cab09-99ed-4154-a447-718ef1963c13
  https://pastebin.com/3mNMvGZ4
  http://cpp.sh/4uqyd
  https://dotnetfiddle.net/fVEgzs
  https://www.geany.org/p/78IGs/
  https://pasteio.com/xH0bJ185ig6K
  https://paiza.io/projects/aWnlsfmpwLI0CuU1LM_WkQ
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/23882/forum/thread.html
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/23883/forum/thread.html
  http://smartsourcing.ru/blogs/otraslevye_novosti_i_sobytiya/7768
  https://challonge.com/6pfu4ago
  https://www.bankier.pl/forum/temat_dfgghjhgj,54774283.html
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/cvbcdgfd
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/vbcgfgghhh
  https://www.guilded.gg/korimjcks-Garrison/overview/news/2lMzLOQ6
  https://www.deviantart.com/taim247/journal/qxcvfgfdghj-917097950
  http://allabouturanch.com/forum/topics/zsv-bhjgsdf-fgdhfghf

  پاسخ دادن
 25. https://www.raceofchampions.com/profile/as-roma-feyenoord-live-op-tv-on-25-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/roma-feyenoord-live-finale-op-tv-in-25-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/tv-gids-feyenoord-roma-live-kijken-op/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/roma-feyenoord-diretta-uecl-final-on-25-may-2022/profile
  https://www.deafhoosiers.com/profile/roma-feyenoord-in-diretta-tv-e-streaming-25-maggio-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/roma-feyenoord-la-giornata-della-finale-di-conference-league-in-diretta/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/roma-feyenoord-in-diretta-tv-e-streaming-25-maggio-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/finale-conference-league-roma-feyenoord-dove-vederla-in-diretta-tv-e-streaming/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/feyenoord-roma-live-op-tv-conference-league-finale-25-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/live-stream-as-roma-feyenoord-finale-conference-league/profile
  http://cpp.sh/7mhjv
  https://pastebin.com/TCdJhd9P
  http://cpp.sh/47ghr
  https://pastebin.com/t7uU1Wh0
  http://cpp.sh/8w2iq
  https://pastebin.com/Jeh6Jnzb
  https://dotnetfiddle.net/ilbs9S
  https://dotnetfiddle.net/r2JkP7
  https://www.geany.org/p/WTty4/
  https://www.geany.org/p/D466H/
  https://www.geany.org/p/IewHz/
  https://pastelink.net/awhln98z
  https://pasteio.com/xIl1ZXyp0mDS
  https://pasteio.com/xTR0L7bqjd8V
  https://pasteio.com/xKJr1lJw7yYQ
  http://cpp.sh/5mv6m
  https://pastebin.com/XLwjk9Jn
  https://ideone.com/mUIRDm
  https://paiza.io/projects/G5HPdFtfcT1q-lrDdY2fEg
  https://www.deviantart.com/taim247/journal/fghgfhgj-917202893
  https://www.guilded.gg/korimjcks-Garrison/overview/news/dlvwYzk6
  http://smartsourcing.ru/blogs/otraslevye_novosti_i_sobytiya/7797
  https://www.bankier.pl/forum/temat_fghhgjgh,54799681.html
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/fgc-4000-nl-3000as
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/fgc-4000-nl-3000as
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/23976/forum/thread.html
  https://ide.geeksforgeeks.org/1a9de608-fe8e-4b70-b3c7-02c5c9dd71f7
  http://allabouturanch.com/forum/topics/zsbhgj-gfdsff-ghgjhgj
  https://www.doe.go.th/prd/forum_bkk/169213-sdffgjh-gjgjh-jjhgj
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.1.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.2.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.3.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.4.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.5.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.6.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.7.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.8.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.9.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.01.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.02.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.03.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.04.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.05.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.06.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.07.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.08.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.09.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.1.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.2.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.3.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.4.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.5.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.6.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.7.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.8.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.9.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.1.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.2.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.3.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.4.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.5.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.6.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.7.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.8.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.9.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.1.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.2.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.3.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.4.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.5.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.6.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.7.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.8.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.9.html

  پاسخ دادن
 26. https://www.raceofchampions.com/profile/as-roma-feyenoord-live-op-tv-on-25-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/roma-feyenoord-live-finale-op-tv-in-25-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/tv-gids-feyenoord-roma-live-kijken-op/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/roma-feyenoord-diretta-uecl-final-on-25-may-2022/profile
  https://www.deafhoosiers.com/profile/roma-feyenoord-in-diretta-tv-e-streaming-25-maggio-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/roma-feyenoord-la-giornata-della-finale-di-conference-league-in-diretta/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/roma-feyenoord-in-diretta-tv-e-streaming-25-maggio-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/finale-conference-league-roma-feyenoord-dove-vederla-in-diretta-tv-e-streaming/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/feyenoord-roma-live-op-tv-conference-league-finale-25-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/live-stream-as-roma-feyenoord-finale-conference-league/profile
  http://cpp.sh/7mhjv
  https://pastebin.com/TCdJhd9P
  http://cpp.sh/47ghr
  https://pastebin.com/t7uU1Wh0
  http://cpp.sh/8w2iq
  https://pastebin.com/Jeh6Jnzb
  https://dotnetfiddle.net/ilbs9S
  https://dotnetfiddle.net/r2JkP7
  https://www.geany.org/p/WTty4/
  https://www.geany.org/p/D466H/
  https://www.geany.org/p/IewHz/
  https://pastelink.net/awhln98z
  https://pasteio.com/xIl1ZXyp0mDS
  https://pasteio.com/xTR0L7bqjd8V
  https://pasteio.com/xKJr1lJw7yYQ
  http://cpp.sh/5mv6m
  https://pastebin.com/XLwjk9Jn
  https://ideone.com/mUIRDm
  https://paiza.io/projects/G5HPdFtfcT1q-lrDdY2fEg
  https://www.deviantart.com/taim247/journal/fghgfhgj-917202893
  https://www.guilded.gg/korimjcks-Garrison/overview/news/dlvwYzk6
  http://smartsourcing.ru/blogs/otraslevye_novosti_i_sobytiya/7797
  https://www.bankier.pl/forum/temat_fghhgjgh,54799681.html
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/fgc-4000-nl-3000as
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/fgc-4000-nl-3000as
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/23976/forum/thread.html
  https://ide.geeksforgeeks.org/1a9de608-fe8e-4b70-b3c7-02c5c9dd71f7
  http://allabouturanch.com/forum/topics/zsbhgj-gfdsff-ghgjhgj
  https://www.doe.go.th/prd/forum_bkk/169213-sdffgjh-gjgjh-jjhgj
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.1.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.2.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.3.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.4.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.5.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.6.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.7.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.8.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.9.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.01.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.02.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.03.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.04.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.05.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.06.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.07.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.08.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.09.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.1.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.2.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.3.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.4.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.5.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.6.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.7.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.8.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.9.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.1.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.2.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.3.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.4.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.5.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.6.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.7.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.8.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.9.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.1.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.2.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.3.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.4.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.5.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.6.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.7.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.8.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.9.html

  پاسخ دادن
 27. https://www.raceofchampions.com/profile/feyenoord-roma-live-op-tv-gids-on-25-may-2022/profile
  https://www.rnmkrs.org/profile/feyenoord-roma-live-op-tv-gids-on/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/roma-feyenoord-live-op-tv-gids-on-25-may-2022/profile
  https://www.rnmkrs.org/profile/feyenoord-roma-live-op-tv-gids-on-25-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/roma-feyenoord-finale-conference-league-in-tv-e-streaming-su-sky/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/live-roma-feyenoord-in-diretta-streaming-online-tv-25-maggio-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/as-roma-feyenoord-in-diretta-gratis-rai-25-maggio-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/roma-feyenoord-in-diretta-uecl-finale-live-on-25-maggio-2022/profile
  https://www.rnmkrs.org/profile/as-roma-feyenoord-in-diretta-uecl-finale-streaming-on-25-maggio-2022/profile
  http://cpp.sh/353rq
  https://pastebin.com/2NqXCHw7
  http://cpp.sh/3izt2
  https://pastebin.com/JDXYi654
  http://cpp.sh/3vkq3
  https://pastebin.com/GzSF1pVr
  https://dotnetfiddle.net/yKCd0t
  https://dotnetfiddle.net/RorGwZ
  https://www.geany.org/p/1vKVv/
  https://www.geany.org/p/UxY6O/
  https://www.geany.org/p/HHwxP/
  https://pasteio.com/xypwgk64VePq
  https://pasteio.com/x4kJxwnC1V2p
  https://pasteio.com/xJf9LWSDfqQ1
  https://paiza.io/projects/iZoS_3c-3xf4xzF1qqkG4A?language=php
  https://paiza.io/projects/pioBCVx21bG6kEeg66B9JA?language=php
  https://paiza.io/projects/lX7-PNaG3opXFM6QK6YNPw
  https://paiza.io/projects/KZD1yGRJZYmojDYqarFZHw
  http://cpp.sh/9z5gp
  https://dotnetfiddle.net/ugp0dH
  https://pasteio.com/xkoNBWxRo2E9
  https://paiza.io/projects/OT_TRL31_k2n7WoayorjdQ
  https://www.geany.org/p/H80K9/
  https://pastebin.com/qzHciBLg
  http://paste.jp/0336b332/
  https://paste2.org/LzhVD8XY
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/lkoip
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/poikloe
  https://420pk.cookpad-blog.jp/articles/719267
  https://ctftime.org/team/189361
  https://420pk.cookpad-blog.jp/articles/719269
  https://ctftime.org/team/189362
  https://yamcode.com/policarmy
  http://cpp.sh/5wrdkf
  https://dotnetfiddle.net/EeaOk6
  https://pasteio.com/x0NwAHl8LtiE
  https://paiza.io/projects/rHTpjMsNMBfY33W8WOg14Q
  https://www.geany.org/p/dK1LW/
  https://www.raceofchampions.com/profile/gids-roma-feyenoord-live-kijken-op-tv/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/roma-feyenoord-live-op-on-tv/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/finale-as-roma-feyenoord-live-op-radio-en-tv/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/finale-conference-league-roma-feyenoord-live-op-radio-en-tv/profile

  پاسخ دادن
 28. https://www.raceofchampions.com/profile/feyenoord-roma-live-op-tv-gids-on-25-may-2022/profile
  https://www.rnmkrs.org/profile/feyenoord-roma-live-op-tv-gids-on/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/roma-feyenoord-live-op-tv-gids-on-25-may-2022/profile
  https://www.rnmkrs.org/profile/feyenoord-roma-live-op-tv-gids-on-25-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/roma-feyenoord-finale-conference-league-in-tv-e-streaming-su-sky/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/live-roma-feyenoord-in-diretta-streaming-online-tv-25-maggio-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/as-roma-feyenoord-in-diretta-gratis-rai-25-maggio-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/roma-feyenoord-in-diretta-uecl-finale-live-on-25-maggio-2022/profile
  https://www.rnmkrs.org/profile/as-roma-feyenoord-in-diretta-uecl-finale-streaming-on-25-maggio-2022/profile
  http://cpp.sh/353rq
  https://pastebin.com/2NqXCHw7
  http://cpp.sh/3izt2
  https://pastebin.com/JDXYi654
  http://cpp.sh/3vkq3
  https://pastebin.com/GzSF1pVr
  https://dotnetfiddle.net/yKCd0t
  https://dotnetfiddle.net/RorGwZ
  https://www.geany.org/p/1vKVv/
  https://www.geany.org/p/UxY6O/
  https://www.geany.org/p/HHwxP/
  https://pasteio.com/xypwgk64VePq
  https://pasteio.com/x4kJxwnC1V2p
  https://pasteio.com/xJf9LWSDfqQ1
  https://paiza.io/projects/iZoS_3c-3xf4xzF1qqkG4A?language=php
  https://paiza.io/projects/pioBCVx21bG6kEeg66B9JA?language=php
  https://paiza.io/projects/lX7-PNaG3opXFM6QK6YNPw
  https://paiza.io/projects/KZD1yGRJZYmojDYqarFZHw
  http://cpp.sh/9z5gp
  https://dotnetfiddle.net/ugp0dH
  https://pasteio.com/xkoNBWxRo2E9
  https://paiza.io/projects/OT_TRL31_k2n7WoayorjdQ
  https://www.geany.org/p/H80K9/
  https://pastebin.com/qzHciBLg
  http://paste.jp/0336b332/
  https://paste2.org/LzhVD8XY
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/lkoip
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/poikloe
  https://420pk.cookpad-blog.jp/articles/719267
  https://ctftime.org/team/189361
  https://420pk.cookpad-blog.jp/articles/719269
  https://ctftime.org/team/189362
  https://yamcode.com/policarmy
  http://cpp.sh/5wrdkf
  https://dotnetfiddle.net/EeaOk6
  https://pasteio.com/x0NwAHl8LtiE
  https://paiza.io/projects/rHTpjMsNMBfY33W8WOg14Q
  https://www.geany.org/p/dK1LW/
  https://www.raceofchampions.com/profile/gids-roma-feyenoord-live-kijken-op-tv/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/roma-feyenoord-live-op-on-tv/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/finale-as-roma-feyenoord-live-op-radio-en-tv/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/finale-conference-league-roma-feyenoord-live-op-radio-en-tv/profile

  پاسخ دادن
 29. https://www.raceofchampions.com/profile/vitesse-az-live-op-tv-gratis-on-26-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/az-vitesse-live-op-tv-gids-finale-on-26-may-2022/profile
  http://cpp.sh/6jlth
  https://www.rnmkrs.org/profile/az-alkmaar-vitesse-live-op-tv-on-26-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/vitesse-live-op-tv-gratis-on-26-may-2022/profile
  https://pastebin.com/qBcAPAZw
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/az-alkmaar-live-op-tv-gids-on-26-may-2022/profile
  https://www.rnmkrs.org/profile/vitesse-az-alkmaar-live-op-tv-on-26-may-2022/profile
  http://cpp.sh/635h2
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/river-plate-vs-racing-en-vivo-online-on-26-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/racing-vs-river-plate-en-vivo-copa-sudamericana-on-26-may-2022/profile
  https://pastebin.com/MH2wQ2h4
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/vitesse-az-live-op-tv-finale-play-offs-europees-voetbal/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/az-vitesse-live-op-tv-finale-play-offs-europees-voetbal-mei-27/profile
  http://cpp.sh/7gzvp
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/play-offs-vitesse-az-livestream-tv-gids-waar-te-zien/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/az-vitesse-live-kijken-live-finale-play-offs-europees-voetbal/profile
  https://pastebin.com/gjEijE0K
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/racing-vs-river-plate-en-vivo-online-y-directv-copa-sudamericana/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/racing-vs-river-plate-en-vivo-y-en-directo-copa-sudamericana/profile
  https://dotnetfiddle.net/ipD6uS
  https://dotnetfiddle.net/FrI6Sr
  https://www.geany.org/p/YT5Mj/
  https://www.geany.org/p/Mg31b/
  https://www.geany.org/p/UqnJ3/
  https://pastelink.net/mx8r99is
  https://pasteio.com/xN4nZ7pqpj3M
  https://pasteio.com/xblDlVmUz9f8
  https://pasteio.com/x9Se3Wm3M4FL
  https://ideone.com/7SIuud
  https://www.guilded.gg/korimjcks-Garrison/overview/news/PlqnB876
  http://smartsourcing.ru/blogs/otraslevye_novosti_i_sobytiya/7836
  https://www.bankier.pl/forum/temat_szfdvgbfhhjg,54825085.html
  https://www.bankier.pl/forum/temat_gbfjgkkhkh,54825089.html
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/24555/forum/thread.html
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/24556/forum/thread.html
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/cvax-1000-on-300xp
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/cvax-1000-on-300xp
  https://paiza.io/projects/Xx603TKA7xbARw9IRfdNtw?language=php
  https://paiza.io/projects/ilkgnSyboIfwPxf9Eb4UGA
  https://paiza.io/projects/gCXnFAVi4-UNHiiQ3pPnKA?language=php
  https://ide.geeksforgeeks.org/34fd2b3a-a0c7-493b-915e-999da605c637
  http://cpp.sh/6jlth
  https://dotnetfiddle.net/sWb4h8
  https://pasteio.com/xyMhvhwGGPvr
  https://paiza.io/projects/Xkjt7w4Dl1eFzpNfFyP29w
  https://www.geany.org/p/MFMtN/
  https://420pk.cookpad-blog.jp/articles/719558
  https://yamcode.com/gyhtggyht
  https://ctftime.org/team/189391
  https://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/sdaffeed
  https://ctftime.org/team/189392
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/sdfxcvde
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/sfdxcvdee
  https://pastebin.com/edGWmBZJ
  http://cpp.sh/86idb
  https://dotnetfiddle.net/QNqGGL
  https://pasteio.com/x2efRpPQ1Ybj
  https://paiza.io/projects/RqRzra_OKV6TSGUSX1UE3g
  https://www.geany.org/p/seaTP/
  https://pastebin.com/ecp6hjjG

  پاسخ دادن
 30. https://www.friendsoffrontenac.com/profile/liverpool-real-en-direct-suivez-la-finale-de-la-ligue-des-champions-en-28-mai-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/real-liverpool-direct-la-finale-de-la-ligue-des-champions-live-28-mai-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/assistir-liverpool-x-real-madrid-ao-vivo-jogo-de-hoje-28-pela-final/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/liverpool-x-real-madrid-ao-vivo-online-28-maio-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/liverpool-vs-real-madrid-champions-league-final-live-coverage-tv-on-28-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/real-madrid-liverpool-champions-league-finale-live-op-tv-28-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/finale-champions-league-liverpool-real-madrid-dove-vederla-in-tv-diretta-streaming/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/liverpool-real-madrid-finale-champions-league-in-tv-diretta-streaming/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/real-madrid-v-liverpool-live-free-online-uefa-champion-league-final-28-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/real-madrid-v-liverpool-live-free-online-28-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/champions-league-final-2022-live-coverage-on-28-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/champions-league-ucl-final-2022-live-free-online-28-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/liverpool-vs-real-madrid-champions-league-final-live-on-28-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/liverpool-real-madrid-champions-league-finale-in-diretta-28-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/liverpool-real-madrid-in-diretta-gratis-online-28-maggio-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/real-madrid-vs-liverpool-live-on-28-may-2022/profile
  https://vocus.cc/article/629238e8fd89780001a329e8
  https://vocus.cc/article/62923049fd89780001a2efe7
  http://cpp.sh/83lcm
  https://pastebin.com/uwraNU0d
  http://cpp.sh/33sdt
  https://pastebin.com/dLqiv4zV
  http://cpp.sh/9cqdi
  https://pastebin.com/mJbSuWZL
  http://cpp.sh/252fn
  https://pastebin.com/CQ7m4FPX
  https://dotnetfiddle.net/t00p4I
  https://dotnetfiddle.net/9lo2Ic
  https://www.geany.org/p/aNJx7/
  https://www.geany.org/p/j2wfG/
  https://www.geany.org/p/ooA42/
  https://pasteio.com/xJMIZLIzeKU4
  https://pasteio.com/xhfHHo8qX5HS
  https://pasteio.com/xN4qG9J5aEJs
  https://ideone.com/jDxjn6
  https://paiza.io/projects/KWDmX26Idn17FJwCMoHdUg
  https://paiza.io/projects/6ATSt4Rbxi5trc2NH2eqRA
  https://paiza.io/projects/PhTIxK3bRJUsRvCc9-4n8A?language=php
  https://paiza.io/projects/XFnaOkbzBEqINjIbBAWAjQ?language=php
  https://ide.geeksforgeeks.org/034f1783-3b9c-481a-bf5b-e0b5b2ac9996
  https://ide.geeksforgeeks.org/ed82997d-46bc-4cc4-bcc0-fa145199afdf
  https://ide.geeksforgeeks.org/9c547827-64d0-4610-8b49-89faef647d1a
  http://smartsourcing.ru/blogs/otraslevye_novosti_i_sobytiya/7918
  https://www.bankier.pl/forum/temat_st4rbxi5trc2nh2eqra,54854423.html
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/25375/forum/thread.html
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/st4rbxi5trc2nh2eqrac
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/st4rbxi5trc2nh2eqrappp
  https://www.guilded.gg/korimjcks-Garrison/overview/news/GRm8BMky

  پاسخ دادن
 31. https://www.friendsoffrontenac.com/profile/liverpool-real-madrid-live-op-tv-en-finale-28-mai-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/ucl-liverpool-real-madrid-vivo-online-hd-gratis-28-maio-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/bt-ucl-liverpool-vs-real-madrid-live-broadcast-on-28-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/gratis-liverpool-real-madrid-live-op-tv/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/final-liverpool-vs-real-madrid-live-free-coverage-bt/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/bt-final-liverpool-real-madrid-live-free-coverage-28-may-2022/profile
  https://www.raprd.org/profile/uefa-final-liverpool-real-madrid-live-free-coverage-28-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/champions-league-final-2022-live-free-online-28-may-2022-hq/profile
  https://www.ushelpingus.org/profile/liverpool-vs-real-madrid-live-champions-league-final-live-broadcast-28-may-2022/profile
  https://www.ushelpingus.org/profile/liverpool-real-madrid-in-diretta-gratis-on-28-maggio-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/real-madrid-liverpool-finale-di-champions-la-diretta-ita-streaming-tv-live-28-maggio-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/liverpool-real-madrid-finale-live-op-tv-en-kijk-28-mai/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/real-madrid-vs-liverpool-live-uefa-28-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/verpool-vs-real-madrid-live-fre-28-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/liverpool-vs-real-madrid-live-free-on-sky-tv-28-may-2022/profile
  http://cpp.sh/3bweq
  https://pastebin.com/u8YbpZJw
  http://cpp.sh/5bzxzq
  https://dotnetfiddle.net/FcgTPP
  https://pastebin.com/Pib2SvHi
  http://cpp.sh/2c27wz
  https://www.geany.org/p/zDBJI/
  https://pastebin.com/fBgEqQtL
  http://cpp.sh/23bmj
  https://pasteio.com/xYkTJ1LyU7re
  https://pastebin.com/22zHkUQT
  http://cpp.sh/825×7
  https://paiza.io/projects/6SwLRAC3RUEqV8hjy4D54A
  https://dotnetfiddle.net/kknTPd
  https://www.geany.org/p/JVIpC/
  https://www.geany.org/p/zzR5S/
  https://www.geany.org/p/fKKws/
  https://www.geany.org/p/Rxs3X/
  https://pasteio.com/xV4vnYbEx7Xx
  https://pasteio.com/xQ2tP08Pxcaj
  https://pasteio.com/x9zjnl3F3RHK
  https://ideone.com/cvcYoL
  http://cpp.sh/3n2e3
  https://paiza.io/projects/C4GqRFju7Y68ChlCHr0NNA
  https://paiza.io/projects/1_U1QsyZP2V2SPe7V4BvQg?language=php
  https://paiza.io/projects/cgNMyH2eTrK6A0Bp4rEDCA?language=php
  https://ide.geeksforgeeks.org/aa79437a-3517-4792-8bcf-ee61996f8f7b
  https://ide.geeksforgeeks.org/2877202f-3c61-4cdb-8e9c-5ae3b38fc4bd
  https://ide.geeksforgeeks.org/e7c56d5d-35b6-42dd-b55c-060404371ef3
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/olobara-index-pa
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/olobara-index-pa
  https://www.guilded.gg/korimjcks-Garrison/overview/news/7lx2m1Zy
  http://smartsourcing.ru/blogs/otraslevye_novosti_i_sobytiya/7923
  https://pastebin.com/gTAe7DBV
  https://pastebin.com/aZ1GX6aG
  http://cpp.sh/7tp7ktc
  https://pastelink.net/pim4r7o9
  https://dotnetfiddle.net/bsCl5p
  https://www.geany.org/p/ckbi7/
  https://paste.rs/qJD
  https://pasteio.com/x5WXgN1cm93r
  https://pastebin.com/HvAjmKYA
  http://cpp.sh/9u7ur
  https://pastelink.net/zm2bbmg0
  https://dotnetfiddle.net/3MwQBu
  https://www.geany.org/p/HxN24/
  https://paste.rs/zC9
  https://pasteio.com/xllIkivuc7qj
  http://cpp.sh/82oq6
  https://dotnetfiddle.net/GsKOHg
  https://pasteio.com/xbUUtK0YLCKS
  http://cpp.sh/4jsw5
  https://dotnetfiddle.net/rV7JQr
  https://www.geany.org/p/TGhuc/
  https://paiza.io/projects/7xtTDkoXTdOLfNjURr-rVA
  https://pasteio.com/xAVZxgk1Tm1Z
  https://pastebin.com/FS3XtL6d
  https://paiza.io/projects/xTPvuxLAmf2qNXeQmmfJeA
  https://www.geany.org/p/hTeWW/
  https://justpaste.it/48gbf
  https://yamcode.com/sddfred-66
  https://ctftime.org/team/189688
  https://pastebin.com/3SavR2vU
  http://cpp.sh/3np4n
  https://ctftime.org/team/189689

  پاسخ دادن
 32. https://www.raceofchampions.com/profile/zverev-vs-alcaraz-live-french-open-quarterfinals-31-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/carlos-alcaraz-vs-alexander-zverev-live-free-online-31-may-2022/profile
  https://www.gp.thecrimson.com/profile/carlos-alcaraz-vs-alexander-zverev-live-online-free-31-may-2022/profile
  https://www.creand.org/profile/zverev-gegen-alcaraz-im-live-tv-und-french-open-31-mai-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/zverev-gegen-alcaraz-im-live-tv-und-livestream-31-mai-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/alexander-zverev-carlos-alcaraz-im-tv-und-live-french-open-31-mai-2022/profile
  https://www.gp.thecrimson.com/profile/carlos-alcaraz-vs-alexander-zverev-vivo-gratis-on-31-mayo-2022/profile
  https://www.creand.org/profile/alcaraz-vs-zverev-en-vivo-roland-garros-31-mayo-2022/profile
  https://pastebin.com/fYXn57Pc
  http://cpp.sh/9zawl
  https://pastebin.com/KH6QGT8m
  http://cpp.sh/5w6ul
  https://pastebin.com/j0miJq2r
  http://cpp.sh/36gb3
  https://pastebin.com/v0K0VLmv
  https://www.geany.org/p/wSVAi/
  https://dotnetfiddle.net/gK9Osc
  https://dotnetfiddle.net/Um9sjK
  https://www.geany.org/p/DFnX7/
  https://www.geany.org/p/wBh8c/
  https://www.geany.org/p/NbhAS/
  https://pasteio.com/xJmUZk8wL1jp
  https://pasteio.com/xSGIO6Bd2nyk
  https://pasteio.com/xObDWXAsOSpX
  https://pasteio.com/xnPu2IwcTs4o
  https://challonge.com/sw60vwak
  https://paiza.io/projects/UiTKuOUkn1lJWpIQGnWRPg
  https://paiza.io/projects/aaQKl8b7xghux-pOYBBcpg?language=php
  https://paiza.io/projects/Kl_Uv2fKuglUAsjMSIL2GA?language=php
  https://ide.geeksforgeeks.org/17ec22be-1183-47f0-ba75-b9b4c044932c
  https://www.bankier.pl/forum/temat_dfvfhguyut,54896141.html
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/vbvf54hgfh54fhg
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/bcgfhfhgghjgj
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/26628/forum/thread.html
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/26629/forum/thread.html
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/26630/forum/thread.html
  https://www.guilded.gg/korimjcks-Garrison/overview/news/4lGMqXPy

  پاسخ دادن
 33. read more

  Able Photo Resizer is a powerful, easy to use photo editor designed for anybody who needs to quickly resize images. You can select or drag and drop any number of images from your computer’s file system, or upload them directly from a webcam. Usually, you simply select the image and choose the desired size then press the Resize button. The thumbnails will update as you make changes.
  You can resize an image in any of the available size formats. To learn more https://cse.google.com.ua/url?sa=i&url=https://www.zoolabuk.com/profile/autocad-march2022/profile
  99d5d0dfd0 wylmar

  پاسخ دادن
 34. Changes from 4.5.3 to 4.5.5:

  Changes in Media Commander v4.5.5:

  Setting frequency outside the playback window and adjusting the volume

  Tools to open multiple files at once, as well as change their language.

  In some cases, the program might freeze after a start.

  When the program is opened, three volume bars appear at the bottom of the screen.

  The images on the homepage of the http://sandersonford.com/ElementSettings/ViewSwitcher/SwitchView?returnUrl=https://www.ronniedeanharris.com/profile/Dragon-Ball-Z-Goku-Gekitouden-English-Rom/profile
  66cf4387b8 ursfjod

  پاسخ دادن
 35. This is especially useful for webmasters who edit Flash files often and for frequent changes to existing Flash files.
  Clipyard provides 3 easy modes for manipulating files.
  Offer the full Flash editing experience, giving you total control over the Flash movie. The most common use for the full Clipyard is when you have a finished Flash file that you want to manipulate through the application. With the full Clipyard, you are presented with a blank Document. There are several ways to import files from https://cse.google.co.ke/url?sa=i&url=https://www.smythkitcars.com/profile/Altiero-Spinetta-Quiz-group-member-since-Oct-26-2020/profile
  66cf4387b8 gracali

  پاسخ دادن
 36. Before you can run an app, particularly a video editor or messenger, you must make sure you have available the right video or audio drivers.
  The following are three steps to ensure you have the required drivers for any external devices you connect to your computer:
  Check for all the applications
  First, you need to make sure all of your drivers are available and that you have correctly installed them.
  Before you can use a new device, however, you must check to make sure that the https://www.komorebinosato.net/profile/nondtrimalliranle/profile
  66cf4387b8 yolonil

  پاسخ دادن
 37. Try out ConstEdit
  Benefits of every product:
  • More than 100 commands are available in ConstEdit.
  • All commands and subprograms are accessible from any tab.
  • The tool is maintained regularly.
  • Widgets make it easy to control the document.Personalized Scarves

  Our scarves come in 5 sizes, a great fit for both men and women! Each scarf is made from a high quality 100% silk chiffon and has a unique https://www.pb-sklo.com/profile/tuverlockcuterti/profile
  66cf4387b8 cailfer

  پاسخ دادن
 38. So all the messages can be read only if the sender and the receiver are in the same room and there is no single point of failure.

  The tool enables sending encrypted instant messages and the same key is used both in the sender and receiver side. With the correct encryption key, the tool provides tamper-proof encryption. So when a message is sent, an attacker would need to possess the same key in order to read that message.

  # Description of tool

  ## Running tool https://www.sfstheatre.com/profile/Runiter-Graphing-Calculator-3d-Serial-Number-FREE/profile
  66cf4387b8 xilulan

  پاسخ دادن
 39. Burst PDF Burst enables you to burst PDF documents on demand within 5 minutes when run as administrator mode, there is also normal mode for batching. Burst PDF Burst supports PDF files from any format in zipped and unzipped forms. You can select from within the list (random) or you can load a set of files by using the supplied input file formats.
  Post-processing features include file sorting, file search, print, reduce memory usage, delayed execution and security features like password protection, http://hindi.cinemaprofile.com/movienews.html?q=http%3a%2f%2fWww.Fotosombra.Com.br%2Fagenda%2Fuserinfo.php%3Fuid%3D1464690&title=Happy%20Phirr%20Bhag%20Jayegi%20Movie%20Reviews%20Arround%20the%20Web&movieurl=https://www.thegablesatchaddsford.com/profile/nynosemalfoncher/profile
  66cf4387b8 baikea

  پاسخ دادن
 40. Doc2Fax is a powerful API that covers all problems mentioned above. You basically get a programming interface to a faxing software – and you just have to exchange your fax documents with this API.

  Using the Doc2Fax API your software can react to fax events, and obtain the graphical data and the text of the original document and even the fax documents before or after sending.
  In the following you will find the following examples how to use the Doc2Fax API to fax a document http://maps.google.com.my/url?q=https://www.finalthoughts.com/profile/Teri-Meherbaniyan-1985-720p-Torr-VERIFIED/profile
  66cf4387b8 demequyr

  پاسخ دادن
 41. Designed by Groupe led by Frédéric Butin, the LVMH.N&S brand portfolio includes renowned names like Dom Pérignon, Pernod Rôti and Absolut Elyx.

  Nicknamed ‘design is dead’, it now seems that the power of the ‘creative aesthetic’ can be harnessed to redefine products, brands and packaging.

  Among several new initiatives, LVMH https://www.cleanstartcleansing.com/profile/forthyvucabpesi/profile
  66cf4387b8 ngaiula

  پاسخ دادن
 42. 2.5
  ■ Internet Explorer version 10 or higher
  ■ Windows 7 or higher
  ■ KB and KB articles
  How to get the OutletScanner:
  1. Copy the.exe file to your desktop, and run it
  2. Click Continue on the window that opens, and your OutletScanner will start!
  Version :
  New Release
  Notice:
  This demo version of the application will be shut down in a few weeks. If https://design-navigator.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.funkyfarmbros.com/profile/Serial-Number-Antiarp-V602-Free-TOP/profile
  66cf4387b8 quihowa

  پاسخ دادن
 43. Security : Personally I haven’t had any issues in the normal usage. For the rest, please check this site first of all, you will find a list of all the kind of cards available on the site.
  Things that have NOT been tested yet :
  Swiping the card, so that data can be read directly from the card.
  How to use it :
  Say that you are a smart card owner or in possession of one of the https://enigmatic-taiga-97581.herokuapp.com/vivsar.pdf
  ec5d62056f proldar

  پاسخ دادن
 44. This also you can transcribe you chat logs as a plain text file.
  Main features:
  – playback of chat messages when you are playing Eve (you can exit the game withor the application is running the game when Eve is launched or minimized with the Alt key)
  – user friendly design
  – ability to change language of the program
  – it can listen to streamed logs while Eve Online is paused
  – it pauses the game
  – resuming of the game
  https://wakelet.com/wake/H3Kn5GTdeW2iUWrAyHLe2
  ec5d62056f quielis

  پاسخ دادن
 45. An idea that doesn’t stop working out quite well and won’t leave you disappointed if you haven’t tried it yet.
  BlackList Fixer is a small tool that aims to help you remove black list and site blockers on your device with a few clicks.
  One of the types of blacklist that the tool includes supports are IP-based ones, plus it is capable of removing a bunch of operating systems, browsers, and applications in a way that is similar to the ones you can access https://zoovector.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://wmondemand.com/?p=2677
  ec5d62056f wyanqui

  پاسخ دادن
 46. for 30 times per hour on use.
  ■ Pop up and windows screen is supported only when pro is not installed.
  ■ With installation, you can not click on bottom right arrow on windowe for run.
  ■ Credits are not assigned to sales until close of the month. Any 1 credit will be assigned to all trades listed during the month. If there are more than 1 credit available to you, all credit will be used for this month.
  Why buy https://connectingner.com/wp-content/uploads/2022/06/rayskam.pdf
  ec5d62056f talyber

  پاسخ دادن
 47. Although it is not as easy as some of the similar programs that are commercially available, it is still very effective.2002–03 Ligue 1

  The 2002–03 Ligue 1 season was the 93rd since its establishment. The season began on 6 August 2002 and finished on 2 June 2003. Olympique Marseille were the defending champions and they won their sixth title.

  Participants
  A total of sixteen teams contested the league: fourteen returning from the 2001–02 season and http://www.fcviktoria.cz/media_show.asp?id=2924&id_clanek=2467&media=0&type=1&url=https://mywaterbears.org/portal/checklists/checklist.php?clid=2662
  ec5d62056f uzzuhyl

  پاسخ دادن
 48. Is the price worth it?

  Image Comparator is available for Windows 10 for $19.95, which is at the very low end of the products on this list, but not at all practical.

  System requirements

  Any Windows version, latest service pack

  1 GHz processor

  100 MB RAM (500 MB recommended)

  500 MB free space on the hard disk

  What’s new in the official changelog

  Identical results are now https://hwk.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.escort-middleeast.com/advert/pinnacle-pixie-activation-610exe-work/
  ec5d62056f randhia

  پاسخ دادن
 49. Network DeepScan comes with a small team of functional options that can be used in order to gain information about the programs, as well as their version and output.
  It is also possible to monitor the result of the scan.

  With the help of MorfVis you’ll be able to find patterns in time series data and obtain a high-resolution global image. If you like cool stuff, just download this new program from GetJar.

  EZ-Drive is a free portable http://www.garmindev.cn/wp-content/themes/begin/inc/go.php?url=https://wishfruits.com/wp-content/uploads/2022/06/faivys.pdf
  ec5d62056f zimabor

  پاسخ دادن
 50. WISECONNECT is able to be used as a component of any antivirus detection software. Simply add this tool as a “Project” component and integrate it into any of your scanning tools.

  Configuration of the database project utilizes an updated central component database (SQL) and a set of database connections to create, maintain and update the Data Fields, the Data Source and Data Sources in the program project. The program project configures data fields according to information that is provided https://umiks.com:443/bitrix/rk.php?goto=https://gayelordspies549y9.wixsite.com/slipvigisni/post/arnova-10d-g3-firmware-rom-top
  ec5d62056f valoigna

  پاسخ دادن
 51. WISECONNECT is able to be used as a component of any antivirus detection software. Simply add this tool as a “Project” component and integrate it into any of your scanning tools.

  Configuration of the database project utilizes an updated central component database (SQL) and a set of database connections to create, maintain and update the Data Fields, the Data Source and Data Sources in the program project. The program project configures data fields according to information that is provided https://umiks.com:443/bitrix/rk.php?goto=https://gayelordspies549y9.wixsite.com/slipvigisni/post/arnova-10d-g3-firmware-rom-top
  ec5d62056f valoigna

  پاسخ دادن
 52. Non-invasive imaging technologies, such as digital radiology, positron-emission tomography (PET), computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), and ultrasound (US), offer basic, physiological-based clinical and anatomic imaging diagnoses. In general, the basic technologies operate based on various techniques for detecting radiation scattered in specific ways from tissues or flowing through a patient. For example, in a digital radiology system, the X-ray emission from the patient’s body https://www.google.bj/url?q=https://damascusknivesmaker.com/2022/06/04/sscnc-6-45-full-crack/
  ec5d62056f laurbenz

  پاسخ دادن
 53. Non-invasive imaging technologies, such as digital radiology, positron-emission tomography (PET), computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), and ultrasound (US), offer basic, physiological-based clinical and anatomic imaging diagnoses. In general, the basic technologies operate based on various techniques for detecting radiation scattered in specific ways from tissues or flowing through a patient. For example, in a digital radiology system, the X-ray emission from the patient’s body https://www.google.bj/url?q=https://damascusknivesmaker.com/2022/06/04/sscnc-6-45-full-crack/
  ec5d62056f laurbenz

  پاسخ دادن
 54. DoodlePad 3D is a simple, creative drawing software for windows. DoodlePad can be used to create the natural Pen and Paper style of drawings, and also Canvas style drawing. DoodlePad 3D works with layered, true3D, or 3D workspaces, and it exports to png, jpg, gif and bmp. DoodlePad can export to png (image) file format.

  eDesk is a 4K UHD desktop video converter, http://www.anastasia.sk/?p=246947
  ec5d62056f deanult

  پاسخ دادن