قالب وردپرس
uptheme

تحلیلی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

فهرست مطالب

خلاصه.

مقدمه.

روش….

یافته‌ها

1- نظام نامه اجرایی سند.

2- طراحی راهبرد تحقق عزم ملی در ارتقای جایگاه آموزش و پرورش….

3- فقدان حساسیت به جداسازی آموزشی در مقابل آموزش فراگیر.

4- پیگیری تحقق اهداف مدرسه در خارج از آن.

5- نظام ارزشیابی روندی ارتقای نظام آموزش و پرورش….

6- اقبال به آموزش خانگی به منزله حق والدین..

7- سرمایه گذاری در دروس خاص ریاضی و علوم به منزله بنیاد توسعه.

8- توجه بسنده به آموزش زبان خارجی..

9- توجه حداقلی به آموزش موسیقی و حرکات موزون.

10- تبعیت از تابوهای آموزشی؛ آموزش جنسی، ایدز.

11- توجه کافی به جایگاه ایران باستان.

12- پیشبینی اجرای اصل 15 قانون اساسی..

13- انتخاب راهبرد مؤثر در آموزش پیروان مذاهب و ادیان.

14- تحقق اجباری بودن آموزش عمومی..

15- ارتقای کیفیت مدارس دولتی برای اعمال سیاست رفع تبعیض…..

16ـ ارتقای سطح انگیزش درون شغلی معلمان.

ملاحظه نهایی..

منابع..

 

 

خلاصه

سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش در چشم انداز بیست ساله، مجموعه‌ای است دربردارنده مبانی نظری، اهداف، اصول، مأموریت، چالشها و راهبردها که در پاییز سال 1390 به تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. از مطالعات تدوین این سند تا تصویب آن، 11 سال به طول انجامید. در سند برای اجرای آن شش زیرنظام به شرح زیر پیش بینی شده است: برنامه درسی، تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، تأمین و تخصص منابع مالی، مدیریت و راهبری، پژوهش و ارزشیابی و تأمین فضا، تجهیزات و فناوری. زیرنظام برنامه درسی در شهریور سال 1391 و زیرنظام‌های مدیریت و راهبری، پژوهش و ارزشیابی، تأمین فضا، تجهیزات و فناوری، در مهر 1396 به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است. دو زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی و تربیت معلم و تأمین منابع انسانی هنوز به تصویب نرسیده است.

همزمان با تصویب سند در آذر 1390، زمان اجرای آن این سند، از مهر 1390 با اجرای طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها که به واقع طرح سامان دهی زمان آموزش می‌باشد، و همچنین تغییرات کتاب درسی پایه اول ابتدایی، اعلام گردید. اجرای طرح تغییر مقاطع تحصیلی موسوم به 6، 3، 3 در مهر سال 1391، ادامه اجرای سند، اعلام گردید.

اجرای این طرح مطالعاتی، با عنوان «تحلیلی بر سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش» و با روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل انتقادی است. این تحلیل بر روی سند تحول بنیادین و چهار زیرنظام مصوب می‌باشد. در این تحقیق به گزارش اجرایی سند، مراجعه نشده است. بر همین مبنا، می‌توان گفت که این تحقیق به کاستی‌ها در تدوین و تصویب سند و زیرنظام‌های آن، پرداخته است. به واقع، این تحقیق و تحلیل انتقادی، چالشهای پابرجا در نظام آموزش و پرورش به رغم تصویب سند و چهار زیرنظام آن را مشخص می‌کند ولی مشخص نمی‌کند، کدامیک از راهکارهای عملیاتی پیشنهاد شده در سند، اجرایی و عملی شده‌اند. به علاوه، هدف از اجرای این تحقیق، فراهم آوری زمینه ترمیم و بازنگری سند مصرح در فصل 7 آن می‌باشد.

یافته‌های این تحقیق کاستی‌ها در سند را به شرح ذیل، مورد واکاوی قرار داده است:

 • نظام نامه اجرایی سند
 • طراحی راهبردی تحقق عزم ملی در ارتقای جایگاه آموزش و پرورش
 • فقدان حساسیت به جداسازی آموزشی در مقابل آموزش فراگیر
 • پیگیری تحقق اهداف مدرسه در خارج از آن
 • نظام ارزشیابی روندی ارتقای نظام آموزش و پرورش
 • اقبال به آموزش خانگی به منزله حق والدین
 • سرمایه گذاری در دروس ریاضی و علوم به منزله بنیاد توسعه
 • توجه بسنده به آموزش زبان خارجی
 • توجه حداقلی به آموزش موسیقی و حرکات موزون
 • تبعیت از تابوهای آموزشی، آموزش جنسی، ایدز
 • توجه کافی به جایگاه ایران باستان
 • پیش بینی اجرای اصل 15 قانون اساسی
 • انتخاب راهبرد مؤثر در آموزش پیروان مذاهب و ادیان
 • تحقق اجباری بودن آموزش عمومی
 • ارتقای کیفیت مدارس دولتی برای اعمال سیاست رفع تبعیض
 • ارتقای سطح انگیزش درون شغلی معلمان

 

 

مقدمه

سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش در چشم انداز بیشت ساله کشور، مجموعه‌ای است دربردارنده مؤلفه‎های مبانی نظری، اهداف، اصول، مأموریت، چالشها، چشم انداز و راهبردها. این سند به عنوان پایه، ملاک و راهنمای تصمیم گیریهای اساسی برای هدایت، راهبری، نظارت و استقرار نظام آموزش و پرورش کشور در سطح ملی به منظور تحقق تحولات محتوایی و ساختاری مورد استناد قرار می‌گیرد.

از آغازین روزهای انقلاب اسلامی، ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش به منظور تعمیق و استمرار انقلاب فرهنگی، دغدغه رهبران، مسئولان ارشد نظام و آحاد مردم بوده است. بر همین مبنا در دهه اول بعد از انقلاب، موضوع تدوین کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در ستادی به نام ستاد اجرایی تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفت و تدوین گردید. ادامه این کار در وزارت آموزش و پرورش به اجرای طرحی به نام طرح «تغییر نظام آموزش متوسطه» در اوایل دهه هفتاد شمسی، منتهی گردید.

مباحث مربوط تحول و تغییر در نظام آموزش و پرورش در دولت دوم رئیس جمهوری آقای خاتمی با نام اصلاحات در آموزش و پرورش پی گرفته شد. در ادامه این راه، در سال 1383 با صدور ابلاغیه‌ای از طرف رئیس جمهور وقت، وزیر آموزش و پرورش، آیت الله امینی، حجت الاسلام اعرافی، خانم دکتر پریرخ دادستان، دکتر علی محمد کاردان، دکتر محمدعلی نجفی، دکتر حسن حبیبی، زهرا شجاعی، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و چند تن از معاونان وزیر وقت، به عنوان اعضای شورای راهبری تدوین سند ملی آموزش و پرورش منصوب شدند. مدیریت طرح تدوین سند به عهده دبیر شورای عالی آموزش و پرورش و مجری طرح دکتر محمود مهرمحمدی بوده‌اند، که عضویت در شورای راهبری را نیز داشته‌اند. این گروه با تشکیل گروههای مطالعاتی به بررسی چالشها و راهکارها در مطالعات محیطی داخلی و خارجی آموزش و پرورش و مطالعات نظری، بستر تدوین سند ملی را فراهم آوردند. گروههای مطالعاتی کار خود را تا تدوین سند تلفیق سند ملی آموزش و پرورش ادامه دادند.

در سال 1386 مأموریت تهیه طرح تحول و نوسازی نظام آموزشی از سطح آموزش و پرورش تا آموزش عالی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول گردید. این شورا با راه اندازی شورای تخصی تحول و نوسازی نظام آموزشی به تحقق این امر، مبادرت ورزید. شورای عالی انقلاب فرهنگی از مشارکت جدی شورای عالی آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش، به ویژه برخورداری از سوابق مطالعاتی سند ملی آموزش و پرورش، و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با مشارکت و همکاری جدی شورای تخصصی حوزوی در تهیه و تدوین این سند همت گماشت. با چنین هدایت و سامان دهی بخشهای تخصصی کشور و همکاری حدود 500 نفر از صاحب نظران و متخصصان تعلیم و تربیت و در طی 4 سال فعالیت تخصصی و فشرده، این سند نهایی و با نام سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش در پاییز 1390 به تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

مطالعات تدوین سند دارای کمیته مطالعات نظری، کمیته مؤلفه‌های اصلی (ارزیابی وضع موجود)، کمیته مطالعات محیطی، کمیته تلفیق بوده است. این مطالعات به شرح مطالعات مقدماتی و زمینه ساز – 6 مطالعه – ، مطالعات نظری – 16 مطالعه – ، مطالعات آسیب شناسی مؤلفه‌های اصلی – 15مطالعه ، – مطالعات شناسایی تأثیر محیط – 8 مطالعه – ، مصاحبه با فرهیختگان و مسئولان – 14مطالعه ، – مطالعات آسیب شناسی آموزش و پرورش استانها – 29 مطالعه – و در مجموع 88 مطالعه، را شامل می‌شود.

همزمان با تصویب سند، وزارت آموزش و پرورش اعلام داشت، تعطیلی پنجشنبه‌های مدارس که به واقع طرح سامان دهی زمان آموزش، می‌باشد و همچنین تغییرات کتب درسی پایه اول ابتدایی و اجرای طرح مقاطع تحصیلی جدید به نام 6، 3، 3، در راستای اجرای سند ملی آموزش و پرورش می‌باشد. طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها و تغییر کتاب درسی پایه اول ابتدایی از مهر 1390 و طرح دوره تحصیلی 6، 3، 3، از مهر 1391 به مرحله اجرا درآمده‌اند.

اجرای سند تحول بنیادین به تدوین شش زیر نظام با عناوین زیر و با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش منوط گردید:

1- برنامه درسی 2- تربیت معلم و تأمین منابع انسانی 3- تأمین و تخصص منابع مالی 4- راهبری و مدیریت 5- پژوهش و ارزشیابی 6- تأمین فضا، تجهیزات و فناوری

از زیرنظام‎‌های مورد اشاره فوق، برنامه درسی ملی سرانجام در 26‌‌/‏6‌/‏1391 به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید. به علاوه، زیرنظام راهبری و مدیریت در جلسه 24‌/‏7‌/‏1396، زیرنظام پژوهش و ارزشیابی در جلسه 3‌/‏7‌/‏1396، زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری در مهر 1396 به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیدند. 4 زیرنظام مذکور، پس از تصویب، امکان اجرایی یافته‌اند و هنوز دو زیرنظام بسیار حائز اهمیت در اجرای سند، زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی و زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، تدوین، تصویب و جهت اجرا ابلاغ نشده‌اند، در حالی که اجرای سند، از مهر 1390 آغاز گردید.

 

روش

روش این تحقیق، بررسی و تحقیق کیفی و از نوع تحلیل انتقادی است. در این تحقیق، لیستی از آسیبها و چالش های مبنای تصویب سند را در اختیار نداشتیم تا بر پایه آن، تحلیل انتقادی اتفاق افتد. به همین دلیل، چالشهای پی گرفته نشده و یا آسیب‌های پی گرفته نشده، در حین بررسی و تحقیق، خودنمایی کردند. بر این امر، سند مستلزم بررسی‌های مکرر بوده است. در این تحقیق کیفی، تحلیل انتقادی بر روی اسناد زیر به عمل آمد:

سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش

زیرنظام برنامه درسی ملی

زیرنظام فضا، تجهیزات و فناوری

زیرنظام راهبری و مدیریت

زیرنظام پژوهش و ارزشیابی

سایر اسناد مورد رجوع که مبنای اصلی تحلیل انتقادی نبوده‌اند، مبانی نظری سند تحول، رهنامه تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور، می‌باشند.

این تحقیق به کاستی‌ها در تدوین و تصویب سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش می‌پردازد. تحقیق کیفی دیگر با همین روش تحلیل انتقادی، می‌تواند به توفیقات در مواجهه با چالشها و آسیب‌ها در نظام آموزش و پرورش در تدوین و تصویب این سند، بپردازد.

به علاوه، در این تحقیق علاوه بر رجوع به متن سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و چهار زیرنظام مصوب مربوط به آن، به منظور اعمال تحلیل انتقادی و شناسایی موارد کاستی در تدوین و تصویب سند، به قانون اساسی جمهوری اسلامی، سیاست کلی نظام در حوزه آموزش و پرورش مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام – ابلاغی 5‌/‏‏2‌/‏‏92 – و همچنین حقوق شهروندی ابلاغی رئیس جمهور یازدهم – به رغم مؤخر بودن تاریخی دو مورد آن – بهره گرفته شد.

هدف از اجرای این تحقیق، فراهم آوری زمینه ترمیم و بازنگری سند، مصرح در فصل 7 سند، می‌باشد.

این تحقیق برای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است .

 

یافته‌ها

در تدوین سند تحول بنیادین، انتظار می‌رفت برای مواجهه مؤثر و کارآمد با همه چالشها و آسیبهای موجود در نظام آموزش و پرورش کشور، سرانجام راهکارهای عملیاتی پیش بینی کرده و زمینه اجرای آن را فراهم نماید. یافته های این تحقیق، به انتظارات مرتفع نشده در این زمینه می‌پردازد.

یافته‌های این تحقیق به دلیل اینکه اولاً مستلزم پیگیری و بازبینی مکرر این اسناد از نظر وجود و یا عدم وجود مفاهیم، گزاره‌هایی و سیاستهایی بوده است، ثانیاً دقت تحلیل انتقادی مستلزم آمادگی کامل جسمانی و روانی محقق می‌باشد، که اینجانب به عنوان محقق به دلیل دشواریهای شخصی، فاقد آن می‌باشم، یافته مفروض تلقی می‌گردد. بر این مبنا، یافته‌ها کماکان فرض قریب به صحت تلقی می‌شوند و همچنین بازبینی و کنترل یافته‌ها، توصیه می‌شود.

 

1- نظام نامه اجرایی سند

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در آذر 1390 در هفت فصل مشتمل بر بیانیه ارزشها، بیانیه مأموریت، چشم انداز، هدفهای کلان، هدفهای عملیاتی و راهکارها به تصویب رسید. از تصویب آن قریب به هفت سال می‌گذرد، لیکن هنوز نظام نامه اجرایی آن تهیه و به تصویب مرجع ذیصلاح نرسیده است. شورایعالی انقلاب فرهنگی مرجع تصویب کننده این سند، تصویب و ابلاغ سیاست اجرایی، طراحی سازوکار تحقق اهداف، اصلاح ساختارها و فرایندهای مربوط، به روزآوری و ترمیم، هماهنگی و انسجام در سیاستها، برنامه ها و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها را به شورای عالی آموزش و پرورش واگذار نموده است. در این مصوبه از سند که در فصل هفتم آمده است. تدوین و تصویب نظام نامه اجرایی، تصریح نشده است. در بند ب همین فصل از مصوبه سند، اجرای سند، طراحی و تدوین برنامه‌های اجرایی و هم چنین تدوین برنامه‌های زیرنظام‌های اصلی را به عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته است. لیکن به تدوین و تصویب نظام نامه اجرایی توجهی مشخص، نداشته است. این مصوبه موارد مصرح در این بند را نیز به تصویب شورایعالی آموزش و پرورش منوط نموده است.

طراحی و تصویب نظام نامه اجرایی طرحهای کلان تغییرات آموزشی در کشور ما مسبوق به سابقه است، که در طرح تغییر نظام متوسطه کشور که در اوایل دهه هفتاد شمسی اجرا شده بود، رعایت گردیده بود. این نظام نامه، راهکارها و اقدامات عملیاتی را به مراتب اهمیت و اولویت زمانی اجرا، طبقه بندی و دسته بندی نمود. نظام نامه اجرایی در سند تحول بنیادین می‌توانست با جدول زمانی مشخص، اجرای راهکارهای عملیاتی ذیل هر هدف عملیاتی را بر اساس وظایف نهادهای فرا آموزشی و پرورشی و بخشهای داخلی آموزش و پرورش، منابع موردنیاز و نحوه تدارک آن را مشخص و به تصویب برساند.

سرگردانی در تدوین و تصویب نظام نامه اجرایی در حدی موجب سرگردانی در اجرای سند تحول گردید، که وزارت آموزش و پرورش در زمان تصویب نهایی سند در آذر 90، مدعی اجرای سند در راهکار 1-1- در سال تحصیلی قبل از تصویب آن گردید. وزارت آموزش و پرورش اعلام داشت، سامان دهی زمان آموزش و همچنین متناسب سازی حجم و محتوای کتب درسی را که به راهکار (1-1) مربوط است را از سال تحصیلی قبل آغاز نموده است.

برای توجه به اهمیت نظام نامه اجرایی و کارآمدی آن در مدیریت علمی تغییرات آموزشی، انجام تحقیق، مقایسه بین اجرای تغییر نظام متوسطه در اوایل دهه هفتاد شمسی در ایران با اجرای سند تحول بنیادین به لحاظ مدیریت تغییر، پیشنهاد می‌شود. فرضیه قریب به صحت این یادداشت این است که به لحاظ مدیریت علمی در اجرای تغییرات آموزشی، بعد از دو دهه، پسرفت داشته‌ایم.

 

2- طراحی راهبرد تحقق عزم ملی در ارتقای جایگاه آموزش و پرورش

تجربه سالهای مدیریت کلان نظام در عصر انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که چالشهای کلان در سایر حوزه‌ها، به طور عملی، بر چالشهای آموزش و پرورش کشور رجحان دارد. در طی این دوران به رغم تأکیدات مقامات عالی نظام مبنی بر اهمیت و جایگاه راهبردی آموزش و پرورش در توسعه و پیشرفت ملی، به طور عملی نظام آموزش و پرورش کشور فاقد چنین جایگاهی در عصر انقلاب اسلامی بوده است. بر این اساس، ضرورت داشت در تدوین و تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مکانیزمی عملیاتی برای ارتقای جایگاه نظام آموزش و پرورش در راهبرد کلان ملی، اتخاذ می‌گردید. این مهم در تدوین و تصویب سند تحول بنادین مورد عنایت قرار نگرفت. بالعکس در فصل هفتم سند که چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین مربوط است، سیاستگذاری، تصمیم گیری کلان و نیز ارزیابی و نظارت راهبردی فرایندی تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی به عهده شورایعالی انقلاب فرهنگی بدون پیش بینی راهکار عملیاتی واگذار گردید. بر این اساس، اعمال سیاست و نظارت کلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، فاقد راهکار عملیاتی است. این امر می‌تواند زمینه ساز، رهاشدگی امور، صرفاً به سمت وزارت آموزش و پرورش منتهی گردد. این فرض، پس از 7 سال اجرای سند، قابل وارسی و قریب به صحت است. رهاشدگی روند اجرای سند، در حدی است که فرایند ترمیم و بازنگری سند که در همین فصل، در بازه‌های زمانی پنج ساله، پیش بینی شده است، 7 سال پس از اجرای آن، کماکان مورد غفلت و فراموشی است.

به لحاظ طراحی راهبرد تحقق عزم ملی در ارتقای جایگاه آموزش و پرورش در کشور به منظور زمینه سازی کارآمد اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، با واگذاری برنامه ریزی و نظام اجرایی سند در داخل وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش، بدون تعریف عملیاتی و روشن و مصرح نقش سایر نهادها، بستر عدم تحقق عزم ملی در اجرای سند و ارتقای جایگاه آموزش و پرورش، فراهم گردید. در همین فصل به لحاظ ایفای مسئولیت سایر نهادها، به ذکر کلی و مبهم و بدون تعریف روشن تمام دستگاهها و نهادها به ویژه رسانه ملی موظفند در چارچوب این سند، همکاری لازم با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی را بنمایند، زمینه‌ها برای تحقق عزم ملی در اجرای این سند، فراهم نشده است.

به منظور فراهم آوردن عزم ملی در ارتقای جایگاه آموزش و پرورش و اجرای کارآمد تغییرات آموزشی در کشور، با توچه به چالشهای همکاری فرابخشی در اجرای طرح تغییر نظام متوسطه و همچنین اجرای سند تحول بنیادین، انجام یک پژوهش، به منظور شناسایی راهکاری مؤثر، توصیه می‌شود. در همین راستا، تصویب قانون شورای عالی آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی در اوایل دهه هشتاد شمسی که با فرض ریاستِ رئیس جمهور بر شورای عالی آموزش و پرورش، می‌تواند به ارتقای جایگاه آموزش و پرورش منتهی شود، قابل مداقه است. تجربه یک و نیم دهه ترکیب چند سازمانی شورای عالی آموزش و پرورش و ریاستِ رئیس جمهور، به طور عملی کمکی به ارتقای جایگاه آموزش و پرورش در سیاست ملی نکرده است. بر این اساس، تصویب سند ملی در شورای عالی انقلاب فرهنگی نتوانسته است در رفع این چالش مؤثر واقع گردد.

 

3- فقدان حساسیت به جداسازی آموزشی در مقابل آموزش فراگیر

در طی چند دهه اخیر در نظام آموزشی کشور، سیاست جداسازی آموزش گسترش یافت. تشکیل مدارس غیردولتی، شاهد، نمونه دولتی، نمونه مردمی، رشد، فرهنگ، ماده 88، هیأت امنایی، تیزهوشان، کودکان استثنایی،فرهنگ، معرف این واقعیت است. در مقابل، فراگیرسازی آموزشی به آماده سازی نسل در مدرسه به شکلی که در جامعه باید زندگی کنند، دلالت دارد. دانش آموزان از قومیت‌ها، مذاهب، ادیان و گروههای خاص با نیازهای ویژه، همه در کنار یکدیگر برای زندگی در جامعه‌ای واحد، آماده می‌شوند و مهارت اجتماعی همزیستی با یکدیگر را در مدرسه‌ای مشترک فرا می‌گیرند. بر اساس بررسی به عمل آمده در محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، این سند در موضوع اقبال به فراگیری آموزشی و پرورشی آحاد دانش آموزان در مدرسه‌ای مشترک و اجتناب از سیاست جداسازی آموزشی فاقد حساسیت سیاستی است. بر این اساس، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در هدفهای کلان، راهبردهای کلان، هدفهای عملیاتی و راهکارها، فاقد موضعی روشن در مقابل گسترش جداسازیهای آموزشی است. با عنایت به ارتباط جداسازیهای آموزشی و تشکیل تنوع مدرسه با تنوع کیفیت آموزشی و اثر آن بر افزایش شکاف طبقاتی آموزشی و اثر بر تبعیض و محرومیت آموزشی، کنترل افزایش جداسازیهای آموزشی و اقبال به آموزش فراگیر، در ذیل هدفهای عملیاتی با راهکارها، پی گرفته نشده است. بررسی راهکارهای 1-5 تا 8-5 این واقعیت را نشان می‌‌دهد. در این راستا، تداوم مدارس شاهد، نمونه دولتی و گسترش رویکرد جداسازی در آموزش تیزهوشان، قابل توجه است. در این راستا، به طور مثال، بررسی برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نشان می‌دهد، در تدوین سرانه و ظرفیت فضاهای آموزشی و پرورشی، فضایی برای تأمین نیاز ویژه آموزشی در مدارس عادی، پیش بینی نشده است. به علاوه، زیرنظام تدوین و مصوب نشده تربیت معلم و تأمین منابع انسانی به لحاظ توجه به نیروی شاغل تأمین نیاز ویژه در مدرسه عادی، قابل مداقه خواهد بود.

 

4- پیگیری تحقق اهداف مدرسه در خارج از آن

بررسی روندی نظام آموزش و پرورش کشورمان نشان می‌دهد، وظایف و اختیارات مدرسه در زمینه‌های خاص به‌طور نسبی از مدرسه جدا شده و اهداف آن، محیطی جدید و در بیرون از مدرسه، پی گرفته شده است. تشکیل کانون‌های تربیتی، مدارس قرآنی، پژوهش‌سرا، آزمایشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، نمایشگاه‌ها و موزه‌ها ازجمله این موارد است. اختصاص منابع دولتی به تشکیل به این قبیل مراکز در مناطق آموزش و پرورش می‌تواند سهم منابع اختصاصی به مدارس را کاهش دهد. به علاوه، تشکیل این مراکز، انتقال اهداف و وظایف آموزشی و پرورشی به مراکز جدید، خارج از مدرسه، می‌تواند تلقی شود. براین اساس، تشکیل این مراکز در مناطق، علاوه بر کاهش منابع مدارس، به‌ویژه مدارس دولتی، در خدشه بر نگرش به وظایف و اختیار مدارس، نیز مؤثر است. اگرچه راهکار 1-6 به ایجاد، توسعه و غنی‌سازی واحد اطلاعات و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه از قبیل کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه و شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات، تأکید دارد، لیکن در راهکار (3-6) و (6-6) به تشکیل موزه، نمایشگاه علم و فناوری، پژوهش‌سرا، اردوگاه‌ها، خانه‌های فرهنگ، مراکز کارآفرینی، ورزشگاه‌ها، در سطح شهرستان و مناطق و خارج از مدرسه، تأکید دارد. در این راستا، در عناوین برنامه ذیل راهکار (6-6) و (3-6) در برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری، طراحی، ساخت و تجهیز محیط‌های یادگیری مانند پژوهش‌سراها، اردوگاه‌ها، کانون‌های فرهنگی و تربیتی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دارالقرآن، نمایشگاه‌ها و موزه‌های تخصصی علم و فناوری، سالن های ورزشی، استخر و ورزشگاه‌های دانش‌آموزی، فضاهای ورزشی روباز، مورد تأکید قرار گرفته است. براین اساس، انتقال نسبی منابع، وظایف و اختیارات مدرسه در زمینه‌های تربیتی، پژوهشی و موارد مشابه به مراکزی در خارج از مدرسه، به لحاظ تضعیف مدرسه، قابل مداقه و بررسی بیشتر می‌باشد.

 

5- نظام ارزشیابی روندی ارتقای نظام آموزش و پرورش

یکی از آسیب‌های کلان مدیریتی حاکم بر نظام فرهنگی و آموزشی کشور، فقدان توجه کافی به جایگاه ارزشیابی روندی است. ضروری است طی یک ارزشیابی روندی به‌طور مثال هر پنج سال یکبار، کارآمدی نظام آموزشی کشور در جهت تحقق اهداف ملی و توسعه مبتنی بر رقابت جهانی و منطقه‌ای، مورد ارزشیابی قرارگیرد. کشور ما در بررسی‌های روندی پاره‌ای از پروژه‌های بین‌المللی پیشرفت تحصیلی همانند پیشرفت ریاضیات و علوم – تیمز- و پیشرفت سواد خواندن –پرلز- عضویت دارد لیکن از این پروژه‌ها و نتایج تحقیقات آن در طراحی تغییرات و تحول آموزشی بهره کافی نمی‌برد؛ به علاوه به فراخور شرایط ملی، پروژه‌ای ملی که بررسی روندی از پیشرفت آموزش و پرورش را براساس پروژه‌ای تحقیقی نشان دهد، نیز به مرحله اجرا درنمی‌آید. براین اساس، فقدان پروژه‌ای تحقیقی ملی که روند تغییرات آموزشی را منعکس نماید و به‌طور روندی و دوره‌ای به مرحله اجرا درآید، یکی از کاستی‌های نظام آموزشی کشور ماست که سند تحول بنیادی آموزش و پرورش به رفع این کاستی در جهت داوری علمی اجرای سند، مبادرت ننموده است. از این حیث در فصل هفتم سند، ارزیابی و نظارت راهبردی فرایند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش رسمی عمومی بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته شد. درج قید کلی واگذاری نظارت به شورای عالی انقلاب فرهنگی و بدون پیش‌بینی راهکاری مشخص که حدود، روش و منابع فعالیت را مشخص ‌کند، انتظار فقدان تحقق را قابل پیش‌بینی، می‌ساخت. اکنون پس از هفت اجرای سند، فقدان گزارش ارزشیابی ملی به‌صورت تک‌موردی و یا بسترسازی ارزیابی روندی یکی چالش‌های راه طی شده می‌باشد. این ارزشیابی مستلزم تدوین ملاک‌های ارزیابی در زمینه‌هایی همانند نسل یادگیرنده، عوامل انسانی، به‌ویژه علم، برنامه درسی و سایر مؤلفه‌های نظام آموزش و پرورش است که اطلاعی از تدوین ملاک‌های ارزیابی در دست نمی‌باشد.

در فصل هفتم سند درخصوص بازنگری سند آمده است: فرایند ترمیم سند تحول نظام آموزش و پرورش رسمی عمومی در بازه‌های زمانی پنج ساله از تاریخ تصویب آن و مطابق با بنیان‌های نظری سند ملی (فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی، فلسفه تعلیم و تربیت رسمی عمومی، رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی)، پس از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید. هدف مذکور به دلیل قید کلی آن و فقدان پیش‌بینی راهکار معین و عملیاتی در نظام نظارت و ارزیابی روندی و ملی، در راستای بازنگری و ترمیم سند، فاقد مبنای عملی و اجرایی است. اگرچه این مهم در متن سند تصریحاً مورد عنایت واقع نشده است، لیکن، در عناوین برنامه ذیل راهکار (9-11)و (1-19) در زیرنظام پژوهش و ارزشیابی، به‌عنوان برنامه، طراحی و ساز و کار مناسب برای رصد دو سالانه تحولات نظام آموزش و پرورش، «طراحی نظام و تدوین ملاک‌ها، شاخص‌ها و معیارهای ارزشیابی نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور»، ارزشیابی مستمر عملکرد نظام آموزش و پرورش و پایش کیفیت آن در حوزه زیرنظام‌ها و ساخت‌های تربیت و ارائه گزارش در هر سال مورد عنایت قرا رگرفت. زیرنظام مذکور در تاریخ تدوین این گزارش، به احتمالی، غیرمصوب است.

 

6- اقبال به آموزش خانگی به منزله حق والدین

قانون اساسی ایران در اصل 30 رایگان بودن آموزش عمومی را برای همه دانش‌آموزان تضمین کرده است. به همین دلیل، آموزش و پرورش عمومی امر حاکمیتی تلقی می‌شود و دولت در تحقق آن به‌درستی مسئول شده است. آنچه در این نکته از نگاشت و برای تحلیل مسائل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به بحث گذاشته می‌شود، این است که دولت موظف است دسترسی به آموزش عمومی را برای همگان تضمین نماید؛ لیکن این تضمین می‌تواند با توافق والدین و آموزش و پرورش محلی و منطقه‌ای به توسط والدین دنبال شود. براین اساس، والدینی که از شایستگی‌های لازم برای تحقق اصل 30 قانون اساسی برای فرزندانشان برخوردارند، متعهد به اجرای اصل 30 برای فرزندشان شده و فرزندشان به مدرسه نخواهند رفت. نکته شایان توجه این است که چرا این نظر مطرح می‌شود که عده‌ای از دانش‌آموزان سن مدرسه به جای حضور در مدرسه از آموزش خانگی تحت شرایطی برخوردار گردند. برای توجه به اهمیت این موضوع نکات ذیل مطرح می‌گردد.:

1- شرایط والدین ایران 1400 با ایران سه دهه قبل بسیار متفاوت است. اکنون صدها هزار مادر خانه‌دار دانش‌آموخته کارشناس و کارشناسی ارشد در کشور حضور دارند. آمار پدران دانش‌آموخته اگرچه شاغل، به همین نسبت بالاست. صدها هزار پدربزرگ و مادربزرگ بازنشسته دانش‌آموخته؛ ازجمله معلم، در کشور حضور دارند.

2- با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، کسب اطلاع و یادگیری مهارت فردی برای تدریس موردی عضو خانواده، برای خانواده در دسترس است.

3- یک آسیب تاریخی کماکان همه کشورهای جهان را از نظر روش تعلیم و تربیت رنج می‌دهد و آن این است مدارس با اعمال تعلیم و تربیت مستقیم، زمینه‌های مرگ خلاقیت، نوآوری، ارزش‌های اخلاقی و انسانی، پرسشگری، جستجوگری، نشاط، عشق را فراهم می‌کنند. این آسیب در کشور ما برجسته‌تر از کشورهای پیش‌رو در روش تعلیم و تربیت است. از این آسیب در فلسفه تعلیم و تربیت به فساد مدرسه یاد می‌شود.

4- تقبل رسمی آموزش کودک توسط والدین در آموزش و پرورش منطقه و متعهد شدن آنها با تأمین هدف‌های آموزشی از طریق آموزش خانگی، می‌تواند ارزشیابی دوره‌ای داشته باشد. به این نحو که والدین فرزند خویش را در مدرسه دسترس محله و با نظارت آموزش و پرورش منطقه با عنوان آموزش خانگی، اطلاع‌رسانی نموده و تحقق آموزش را متعهد می‌شود. با این مبنا در پایان دوره اول ابتدایی- پایه سوم- کودک از نظر تحقق اهداف آموزشی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

5- آموزش خانگی با آموزش والدین مرتبط با آن در آموزش و پرورش مناطق، می‌تواند با آموزش مهارتی رشد اجتماعی از طریق مؤسسات فرهنگی، ورزشی و آموزشی آزاد، به همراه باشد. کودک به لحاظ تأمین رشد اجتماعی می‌تواند از باشگاه‌های ورزشی، گروه‌های فرهنگی و هنری مساجد و فرهنگ‌سراها و کلاس‌های آزاد ریاضی، نقاشی، خطاطی، زبان خارجی، برخوردار شود.

ایده تسهیم والدین در اجرای اصل 30 قانون اساسی در کشور مسبوق به سابقه نمی‌باشد و لذا طرح آن در نقد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، صرفاً به منظور زمینه‌سازی در افزودن چنین رویکردی در بازنگری سند می‌باشد.

 

7- سرمایه‌گذاری در دروس خاص ریاضی و علوم به منزله بنیاد توسعه

آموزش دروس ریاضی و علوم در مدارس، بسترساز رشد علمی، فناوری کشور در آینده است. کشورهای پیش‌رو در توسعه ملی و موفق در رقابت‌های جهانی، آموزش علوم و ریاضی را مبنای اصلی نظام آموزش در مدارس قرار می‌دهند. سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری ملی در نظام آموزشی را معطوف به حوزه تربیت و یادگیری حکمت و معارف اسلامی، حوزه تربیت و یادگیری قرآن و عربی، حوزه تربیت و یادگیری زبان فارسی و پی‌ریزی بستر رشد علوم انسانی را در اولویت برنامه درسی قرار داده است. موارد فوق در حوزه‌های یکم تا سوم برنامه درسی در برنامه درسی ملی قرار گرفت و حوزه تربیت و یادگیری ریاضیات در ردیف (8) حوزه‌های یادگیری و یادگیری علوم در ردیف (9) قرار دارد؛ اگرچه تربیت حوزه‌ها در برنامه درسی ملی براساس اولویت نمی‌باشد، لیکن پی‌گیری مفاهیم مرتبط با حوزه حکمت و معارف اسلامی، حوزه قرآن و عربی، حوزه ادبیات فارسی و هم‌چنین بسترسازی اولویت علوم انسانی، در متن هدف‌های عملیاتی و راهکارهای سند، مؤید این نکته است، آموزش و پرورش کشور از حساسیت کافی برای سرمایه‌گذاری در آموزش دروس ریاضی و علوم از دوره پیش‌دبستانی و دبستانی در جهت بسترسازی توسعه علمی و فناوری در جهان مبتنی بر رقابت امروزه برخوردار نمی‌باشد. در این زمینه، نگرش احتمالی دانش‌آموزان و خانواده‌ها در مقاطع بالاتر و در دوره متوسطه دوم، در مقایسه با متن سند تحول بنیادین، در مسیر توسعه علمی کشور، همگام‌تر، به نظر می‌رسد. شایان توجه است که مسیر رو به رشد کمی و کیفی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دوره متوسطه دوم در کشور و سرمایه‌گذاری در این زمینه، در مقایسه با سرمایه‌گذاری در دروس ریاضی و علوم از دوره ابتدایی تا پایان متوسطه دوم، کفایت به جایگزینی، ندارد. به واقع، مسیر رشد علمی از پیشرفت در آموزش ریاضی و علوم از دوره ابتدایی و نه توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای، می‌گذرد.

 

8- توجه بسنده به آموزش زبان خارجی

زندگی شهروندان ایرانی در جهان رو به توسعه ارتباطات و فناوری که مقتضای شهروند ملی، شهروند جهانی است به یادگیری مهارتی ابزار ارتباط؛ زبان‌های چندگانه نیاز دارد. علاوه بر ارتباطات شهروندی، مبادله علمی و فنی و طی مسیر توسعه در جهان توأم با رقابت، به شهروندان محقق چندزبانه نیازمند است. در این زمینه، جایگاه ممتاز زبان انگلیسی را نباید نادیده گرفت. در این راستا، در راهکار 5-1 سند تحول آمده است: ارائه آموزش خارجی در چارچوب بخش انتخابی و نیمه تجویزی برنامه درسی، با رعایت اصل تثبیت و تقویت هویت اسلامی- ایرانی. در این راستا، تعریف عملیاتی بخش انتخابی و نیمه تجویزی در پاورقی و یا واژه نام سند تحول بنیادین نیامده است. تعریف و شرح این عبارت در حوزه تربیت و یادگیری زبان خارجی در ردیف (10) برنامه درسی ملی نیز نیامده است. تصریح آموزش زبان‌های خارجی از ابتدای دوره متوسطه اول و چشم‌پوشی از سن حساس یادگیری زبان و زبان دوم دوره ابتدایی در آموزش زبان خارجی، قرار گرفتن این حوزه در ردیف (10) حوزه‌های یادگیری، مبهم ماندن آموزش در بخش انتخابی (نیمه تجویزی) با توجه حساسیت جایگاه این حوزه یادگیری در توسعه روابط شهروندی ملی و جهانی و تسهیل مبادله علمی و فنی، مؤید این واقعیت است که توجه بسنده و کافی به آموزش زبان خارجی نشده است.

 

9- توجه حداقلی به آموزش موسیقی و حرکات موزون

آموزش موسیقی و حرکات موزون از مواردی است که در سند تحول بنیادین و با نگاهی اختصاصی‌تر در برنامه درسی ملی به آن پرداخته نشده است. همان‌طور که موانع و محدودیت فقهی آموزش موسیقی و رقص مورد الطاف است، اهمیت درک هستی و کشف معنی زندگی از طریق آموزش موسیقی و نشاط جسمی و روانی از طریق آموزش حرکات موزون نمی‌تواند مورد غفلت تام و تمام قرار گیرد. ابهامات احتمالی موجود در نسل نوجوان و جوان در فهم انگیزه‌ی بودن و شدن و عشق به زندگی و فقر احتمالیِ نشاط در نسل جدید، مؤید این سؤال بنیادی است که یافتن توازنی تازه و اعتدالی در بین رعایت مسائل فقهی و نیاز نسلی به آموزش موسیقی و حرکات موزون ضرورت اساسی و انکارناپذیر است. براین مبنا، غفلت از این دو زمینه آموزش در سند تحول بنیادین، درخور تعمق و تجدید نگاه در بازنگری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. بررسی برنامه درسی ملی به ویژه در حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر، نیز مؤید فقدان توجه حداقلی به آموزش موسیقی و حرکات موزون می‌باشد.

 

10- تبعیت از تابوهای آموزشی؛ آموزش جنسی، ایدز

یکی از مسائل درگیر در مدارس مسائل پیرامونی مسائل جنسی و جنسیتی است. این مسائل و پیامدهای مسائل پزشکی که به این امر ارتباط می‌یابند همانند بیماری ایدز، به لحاظ فرهنگی و نگرشی در کشورمان تابو تلقی می‌شود. اگرچه این مسائل به احتمالی با وسعت قابل ملاحظه در مدارس شایع می‌باشند، با تلقی تابو از آن، از طرح مباحث و پیگیری در رفع آن در سیاست‌گذاری خودداری می‌شود. مدارس و کادر تربیتی و مشاوره‌ای آن، از قابلیت و شایستگی و حرفه‌ای لازم در مواجهه کارآمد با این مشکلات برخوردار نمی‌باشند. مسائل مربوط به تفاوت دو جنس، خودارضایی ویزه خردسالی و کودکی، مسائل جسمی و جنسی دوره بلوغ و افزایش احتمالی خودارضایی در دوره نوجوانی، بهره‌کشی و آزار جنسی کودک و نوجوان توسط بزرگسالان، احتمال ابتلا به آسیب جنسی اجتماعی و تاراج سرمایه جنسی در سال‌های متوسطه دوم، آموزش روش پیشگیری از بیماری‌های خاص همانند ایدز، ازجمله موارد تابو در فرهنگ ایرانی و اتخاذ سیاست ملی در نظام آموزشی و پرورشی است.

آنچه مایه حیرت است، تبعیت از تابوی فرهنگی در اجتناب از آموزش مسائل جنسی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و زیرنظام برنامه درسی ملی، می‌باشد؛ حیرت از این جهت که در تدوین سیاست تحول بنیادین قرار دهیم؛ اما در سیطره تابوی فرهنگی تسلیم شده‌ایم. در برنامه درسی ملی در حوزه تربیت و یادیگری سلامت و تربیت بدنی، انتظار می‌رفت که معضل تاریخی تعلیم و تربیتی، مورد عنایت قرار گیرد؛ که متأسفانه چنین نشده است.

 

11- توجه کافی به جایگاه ایران باستان

بررسی سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش نشان می‌دهد که مراد از ایران در هویت اسلامی- ایرانی و فرهنگ، ایران عصر اسلامی و معاصر می‌باشد. در بررسی برنامه درسی ملی نیز همین نکته در فهم معنی ایران حاصل می‌شود. هویت ایرانی در متن هویت ایرانی اسلامی قابل تفکیک از هویت ایرانی قبل از اسلام نمی‌باشد. سرزمین ایران با فرهنگ و زبان فارسی به همراه ایران دوره اسلامی و معاصر با ایران بیش از هزار ساله قبل از اسلام، قابل درک و فهم می‌باشد.

ایران قبل از اسلام، دارای فرهنگ، هنر، مفاخر تاریخی و مناسبت‌های تاریخی خاص خود می‌باشد. ایران یکپارچه دوره اسلامی و قبل از اسلام هویت ایرانی اسلامی را به کمال معنی خواهد کرد. این مهم در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و از میان زیرنظام‌های احتمالی؛ زیرنظام برنامه درسی ملی، مورد عنایت قرار نگرفته است.

این مهم می‌توانست در میان اهداف عملیاتی و راهکارهای سند تحول بنیادین نظام آموزش وپرورش ازجمله شواهد مرتبط با فرهنگ ایرانی اسلامی و هم‌چنین در فهم هویت ملی و حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر و حوزه تربیت و یادگیری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی برنامه درسی ملی مورد برنامه درسی ملی مورد عنایت قرار گیرد که حاصل نشده است. در عین حال در حالی که متن سند تحول و متن برنامه درسی ملی توجه به جایگاه ایران قبل از اسلام در شکل‌گیری تاریخی هویت ایرانی اسلامی مورد غفلت قرار گیرد، توصیه می‌شود، این موضوع در بررسی تحلیل محتوایی از کتب درسی، مورد مداقه بیشتر قرار گیرد.

 

12- پیش‌بینی اجرای اصل 15 قانون اساسی

در اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص زبان‌های محلی و قومی آمده است: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. در هیچ یک از فصول و مباحث سند تحول بنیادین اعم از بیانیه ارزش‌ها، بیانیه مأموریت، چشم‌انداز، هدف‌های کلان، راهبرد کلان، هدف‌های عملیاتی و راهکارهای عملیاتی موضوع اجرای اصل 15 قانون اساسی با مفاد آموزشی و مدرسه‌ای «تدریس ادبیات زبان محلی و قومی در مدارس» پی گرفته نشده است. بررسی اصول ناظر بر برنامه درسی و تربیتی و هم‌چنین حوزه‌های تربیتی و یادگیری برنامه درسی ملی نشان می‌دهد که این زیرنظام نیز موضوع «تدریس ادبیات زبان محلی و قومی در مدارس» را در راستای اصل 15 قانون اساسی مورد غفلت قرار داده است.

 

13- انتخاب راهبرد مؤثر در آموزش پیروان مذاهب و ادیان

مطابق قانون اساسی کشور دین رسمی کشور اسلام و مذهب رسمی آن نیز شیعه اثنی‌عشری است؛ لیکن نسبتی از جمعیت کشور به احتمالی حدود 10 درصد، پیروان ادیان و مذاهب دیگر می‌باشند. توزیع کنونی جمعیتی پیروان مذاهب و ادیان دیگر؛ در مقایسه با چهار دهه قبل بسیار متفاوت است. در دهه پنجاه شمسی، پیروان مذاهب دیگر اسلامی در نقاط مشخصی از کشور در استان‌های گلستان، سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی و هرمزگان متمرکز بوده‌اند، لیکن در طی چهار دهه اخیر جمعیت مسلمان اهل سنت با پدیده مهاجرت داخلی، در اغلب استان‌ها، شهرستان‌ها و حتی مراکز بخش‌ها، زندگی می‌کنند. براین اساس، اهمیت توجه به شرایط مذهبی و دینی دانش‌آموزان در مدارس نسبت به دهه‌های قبلی حساس‌تر شده است. سند تحول بنیادین نظام آموزش در هیچ یک از فصول مرتبط با بیانیه مأموریت، چشم‌انداز، هدف‌های کلان، راهبردهای کلان، هدف‌های عملیاتی و هیچ یک از راهکارها به آموزش دانش‌آموزان پیرو مذاهب و ادیان دیگر، توجه ننموده است. برنامه درسی ملی نیز در اصول برنامه‌های درسی و تربیتی، رویکرد و جهت‌گیری کلی، حوزه‌های یادگیری و تربیت به‌ویژه حوزه تربیت و یادگیری حکمت و معارف اسلامی، به طور خاص به آموزش دانش‌آموزان پیرو مذاهب و ادیان دیگر به طور تصریح شده، نپرداخته است. در این راستا، در فصل اول سند تحول با عنوان بیانیه ارزش‌ها که به معرفی گذاره‌های ارزشی نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور می‌پردازد، در ذیل بند یکم، بصورت تبصره بیان می‌کند که اقلیت‌های مذهبی مصرح در قانون اساسی براساس قوانین موضوعه اقدام خواهند کرد. این اطلاق کلی در فصول بعدی به‌ویژه فصل ششم هدف‌های عملیاتی و راهکارها، پی گرفته نشده است.

 

14- تحقق اجباری بودن آموزش عمومی

برای تحقق آموزش برای همه، رایگان بودن آموزش و پرورش عمومی در اصل 30 قانون اساسی کشور آمده است، اما اجباری بودن آن در این قانون، تصریح نشده است. قانون آموزش مجانی و رایگان در 6 مرداد 1322 در 16 ماده، به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در ماده یک این قانون دولت مکلف شده، از سال 1322 به مدت 10 سال تعلیمات ابتدایی – شش سال – را در تمام کشور به تدریج مجانی و اجباری سازد. در سایر مواد این قانون، حدود اجباری بودن با توجه به امکانات، زمان اجرای اجباری بودن، مساعدت شهرداری‌ها در ساخت مدارس، و تربیت معلم لازم آمده است. در ماده 6 این قانون اجباری بودن تصریح شده است. مطابق با این ماده: هرگاه ولی طفل در موعد مقرر بدون داشتن عذر موجه طفل خود را برای تحصیل منظم به دبستان نسپارد علاوه بر اینکه مجبور است غفلت خود را جبران کند به پرداخت 10 ریال جریمه محکوم می‌گردد. در اصلاحیه این قانون که در تاریخ 29‌/‏3‌/‏1350 با نام «قانون اصلاح آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی» آمده است، دوره تعلیمات عمومی اجباری در دو مرحله اجرا می‌شود که مرحله اول آن دوره پنج ساله ابتدایی و در مرحله دوم آن، دوره سه ساله راهنمایی تهیه شده است. در متن سند تحول بنیادین، به‌ویژه در هدف‌های عملیاتی و راهکار، نه تنها اجرای اصل 30 قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش و پرورش عمومی نیامده است، بلکه اجباری بودن آن نیز تصریح راهکاری ندارد. تصریح راهکار عملیاتی اجباری بودن و رایگان بودن آموزش و پرورش عمومی محمل قانونی آن با تصویب مجلس شورای اسلامی است. در این قانون، رایگان بودن می‌تواند به مشارکت داوطلبانه و اختیاری، منضم شود. به علاوه، در این قانون، اجباری بودن مستلزم پیش بینی محمل قانونی برای شناسایی و گردآوری اطلاعات بازماندگان از تحصیل، اعمال قانونی انتظامی و قضایی برای مسببین این بازماندگی است. نتیجه نهایی اینکه سند تحول بنیادین از نظر پیش بینی محمل قانونی اجرای اصل 30 قانون اساسی و اجباری کردن آموزش و پرورش عمومی دارای کاستی است. پیگیری در بررسی زیرنظام‌های تدارک شده، تاکنون نیز نشان می‌دهد، این کاستی در متن زیرنظام‌ها نیز پابرجاست.

اجباری بودن آموزش، زمینه‌سازی زمینه سازی تحقق عملی آموزش برای همه است. تصریح راهکار آموزش برای همه، نیازمند شناسایی موارد بازمانده از آموزش خواهد بود. مطابق با این رویکرد هیچ کودکی نباید، از تحصیل باز بماند، امکان آموزش در دسترس باید فراهم شود، خانواده مکلف به بهره‌مندسازی کودک از این امکانات خواهد بود. اگر خانواده‌ای از این امکان برای فرزندش بهره نگیرد، باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. این سیاست، دسترسی عملی آموزش برای همه را تضمین خواهد کرد. تصریح بر تحقق آموزش برای همه و فراهم آوری تحقق اجباری آموزش، به لحاظ تصریح هدف عملیاتی و راهکاری، ناتمام و ناقص در سند تحول آمده است. در هدف عملیاتی پنج آمده است: تأمین و سبط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب با توجه به تفاوت ویژگیهای دختران و پسران و مناطق مختلف کشور. در راهکار 2-5 که مربوط به همین هدف عملیاتی است آمده است: برنامه ریزی و تمهید مقدمات برای پوشش کامل دوره آموزش عمومی و برخوردار از کیفیت مناسب در تمام مناطق کشور، همانطور که ملاحظه می‌شود، پوشش کامل تحصیلی اگر چه می‌تواند، دسترسی برای همه را مدنظر قرار دهد لیکن، این راهکار، به پیش‌بینی اجباری بودن آموزش برای همه، نپرداخته است. پیگیری اجرای این راهکار در اسناد زیرنظام سند تحول در سه عنوان برنامه، در زیر نظام راهبری و مدیریت نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی پی گرفته شد، لیکن در سه عنوان برنامه راهکار 2-5 کماکان پیش بینی راهکار قانونی اجبار بودن آموزش برای همه، خالی مانده است.

 

15- ارتقای کیفیت مدارس دولتی برای اعمال سیاست رفع تبعیض

سند تحول در هدف عملیاتی پنجم موضوع ارتقای کیفیت مناسب آموزش را پی گرفته است. تحقق هدف کیفیت آموزش در راهکارهای این هدف عملیاتی نیز پی گرفته شد؛ از جمله راهکار 2-5،،،   3-5. به علاوه، در نگاهی کلی به هدفهای عملیاتی و راهکارهای آن در سراسر سند، می‌توان دغدغه ارتقای کیفیت را مبنای تدوین و تصویب سند تحول بنیادین دانست. آنچه در نقد و تحلیل سند تحول بنیادین از این حیث واجد اهمیت است، آنکه در بستر عمل و در روند چند دهه سیاستگذاری، آموزشی و پرورشی در کشورمان چالشهای ویژه بازتولید شد است، که به لحاظ عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت ابهاماتی را به دنبال داشته است. شکل گیری تنوع مدارس با عناوین مدارس غیردولتی، شاهد، نمونه دولتی، تیزهوشان، استثنایی، عشایر، شبانه روزی، هیأت امنایی و تخصصی منابع به ویژه منابع دولتی به هر یک از این مدارس، به شکلی خاص به نابرابریها، منتهی شده است. وزارت آموزش و پرورش با تخصیص منابع انسانی، مالی، سرمایه‌ای به نفع مدارس خاص، به کاهش کیفیت مدارس دولتی در دسترس و وقوع تبعیض‌ها و نابرابریها، دست زده است؛ به نحوی که مدارس دولتی که بیش از هشت دهک جمعیت دانش آموزی را دربرمی‌گیرند، در موقعیتی نابرابر با مدارس خاص از نظر کیفیت قرار دارند. سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و زیرنظام‌های مصوب به این چالش به طور ویژه، نپرداخته است. براین مبنا، گمان می‌رود، کاهش جایگاه مدارس دولتی در دسترس به ویژه به لحاظ برخورداری از امکانات، منابع، فرصتهای یادگیری و تحقق بخش آموزش با کیفیت برای همه از چالشهای اساسی نظام آموزش و پرورش عمومی و رسمی کشور است که سند تحول بنیادین به طور ویژه به آن نپرداخته است.

 

16ـ ارتقای سطح انگیزش درون شغلی معلمان

انگیزش درون شغلی معلمان به ارتقای جایگاه معلم در تصمیم‌گیریهای مربوط به مؤلفه‌های برنامه درسی در کلاس درس و هم چنین ارتقای جایگاه معلم در تصمیم‌گیریهای درون مدرسه‌ای و سرانجام جایگاه سازمان حرفه‌ای معلمان در تصمیمات کلان آموزشی و پرورشی مربوط است. بر این اساس، ارتقای جایگاه معلم در کلاس درس مربوط به خودش، نظام مدرسه، نظام آموزش و پرورش سه مؤلفه درون شغلی معلمان است. این مؤلفه‌ها از این حیث که هویت معلم را ارتقا می‌بخشد، به انگیزه درون شغلی شناخته می‌شود. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به ارائه راهکاری در جهت ایفای نقش جامعه معلمان کشور در تصمیم‌گیریهای کلان آموزشی و پرورش نپرداخته است. در راهکار (6-11) ارتقای توانمندیهای معلمان برای مشارکت مؤثر آنان در برنامه درسی در سطح مدرسه، و در راهکار 2-13، افزایش کارآمدی شوراهای درون مدرسه از جمله شورای معلمان، می‌تواند به انگیزش درون شغلی معلمی به لحاظ اداره کلاس درس و مدرسه مربوط گردد، اما این امر، از حیث تصریح راهکاری ناتمام است. در این زمینه، راهکار 5-5 در سند تحول و توضیحات همین راهکار در صفحه 47 برنامه درسی ملی، تا حدی از این نقصان می‌کاهد. راهکار 5-5 سند بیان می‌دارد: اختصاص حداقل 10 درصد و حداکثر 20 درصد از برنامه‌های آموزشی به معرفی حرفه‌ها، هنرها، جغرافیا، آیین و رسوم، نیازها و شرایط اقلیمی و جغرافیایی استانها به ویژه مناطق روستایی و عشایری. این راهکار از حیث بسترسازی نقش معلم در استان، مدرسه و کلاس درس مربوط به خودش، تصریح روشنی ندارد و ناتمام و ناقص است. این راهکار در توضیحات زمان تعلیم و تربیت ـ نه جایگاه معلم ـ ص 47 برنامه درسی ملی به «برنامه‌ریزی و تأمین محتوای بخشی از زمان رسمی تعلیم و تربیت» در اختیار استان، منطقه و مدرسه تفسیر شده است. این نفسیر نیز برای ارتقای جایگاه حرفه‌ای معلمی و از جهت، ارتقای سطح انگیزش درون شغلی، ناتمام تلقی می‌شود. به علاوه، تصریح تخصیص 10 الی 20 درصد برنامه‌های آموزشی مصرح در راهکار 5-5، به اختیارات استانی برنامه ریزی درسی در برنامه درسی ملی فاقد جایگاه روشن عملیاتی است.

 

 

ملاحظه نهایی

تحلیل و نقد سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش به منظور فراهم آوری شرایط به روز رسانی و اصلاح سند، از این حیث که در فرجام باید به تحلیل راهکاری منتهی شود، از پیچیدگی ویژه‌ای برخوردار است. این که نتیجه‌گیری دقیق و روشنی حاصل کنیم که راهکاری در زمینه‌ای معینی وجود دارد و یا ندارد، در پاره‌ای از مواقع، به دلیل پیچیدگی، دارای پاسخی نسبی و تقریبی است. به همین دلیل در بندهایی از این تحلیل، تصریح شده است که سند به زمینه خاصی توجه راهکاری ناتمام داشته است.

به علاوه، پیچیدگی تحلیل محتوای سند به شکلی است که در مواردی از نقد درحدیست که محقق ترجیح داده است که معرفی پاره‌ای از ابهامات مبادرت نموده و تحلیل عمیق در این زمینه را به تحقیقات بعدی واگذار نماید. نمونه‌هایی از موارد همانند:

1ـ اقبال و یا عدم اقبال سند تحول به پیش بینی زیرساختهای مناسب در برنامه‌ریزی درسی به لحاظ انطباق با ویژگیها و فناوری اطلاعات، ارتباطات، فضای مجازی

2ـ اقبال یا عدم اقبال و یا اقبال ناتمام به کثرت گرایی در محتوای برنامه درسی در برنامه ریزی درسی

3ـ ارتقای جایگاه مدرسه دولتی در دسترس در مدیریت محلی نظام آموزش و پرورش به لحاظ مواردی همانند پشتیبانی از نیازهای ویژه آموزشی، ثبت نام و پوشش کامل تحصیلی،

 

والسلام

دکتر علی اصغر کاکو جویباری

دانشیار روانشناسی دانشگاه پیام نور

مهر 1397

 

 

منابع

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سامانه قوانینی

وزارت آموزش و پرورش، برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش، برنامه زیر نظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری مصوبه مهر 1396 شورای عالی آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش، برنامه زیر نظام راهبری و مدیریت تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران،، مصوبه مهر 1396 شورای عالی آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش، برنامه زیر نظام پژوهش و ارزشیابی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه مهر 1396 شورای عالی آموزش و پرورش

شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، آذر 1390

کمیسیون مشورتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آموزش فراگیر، کاربردها در آموزش و پرورش. شهریور 1396.

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی، آذر 1390، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

گزارش اجمالی روند تهیه و تدوین و اعتبار بخشی و تصویب سند تحول بنیادین. آذر 1390، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

نویسنده: مدیریت سایت

اشتراک گذاری این نوشته

4,822 دیدگاه

  • However, the research bears out a common theme practicing gratitude, choosing to see the positive in every situation, and realizing our blessings are associated with lower levels of illness, lower self reports of stress, increased amounts and quality of sleep, improved relationships in our families, at work and in our social circles, and increased feelings of good will toward our fellow humans maxifort zimax sildenafil 50 mg

   پاسخ دادن
  • Kaufmann M, Bajetta E, Dirix LY, Fein LE, Jones SE, Zilembo N, et al cialis 20mg Khan QJ, Reddy PS, Kimler BF, Sharma P, Baxa SE, O Dea AP, Klemp JR, Fabian CJ 2010 Effect of vitamin D supplementation on serum 25 hydroxy vitamin D levels, joint pain, and fatigue in women starting adjuvant letrozole treatment for breast cancer

   پاسخ دادن
  • The DASH eating plan incorporates many of the same low sodium foods at the Mediterranean diet, but specifies daily and weekly nutritional goals online cialis

   پاسخ دادن
  • Analogously to ER and HER2 testing, the BC diagnostics could be extended by the evaluation of HER4 expression buy cialis 5mg online Patients were randomized to either 8 months of ARIKAYCE plus a background regimen n 223 or background regimen alone n 112

   پاسخ دادن
 1. https://www.kaskus.co.id/thread/623f6e07bc389c290946afec/dytrujty-cfbgfjuyh-vnmhjl/

  https://www.kaskus.co.id/thread/623f737e6e7614722c3765a2/awferyrth/?ref=threadlist-35&med=thread_list

  https://www.kaskus.co.id/thread/623f737e6e7614722c3765a2/awferyrth/

  http://joibari.com/2016/10/04/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%86/#comment-2353

  https://pastebin.com/8PVHavz3

  https://ctftime.org/task/19407/

  https://www.kaskus.co.id/thread/623f6ebe4c1db9477f72f984/awreetti-vcchjyulk-vghjhgkli/

  https://www.kaskus.co.id/thread/623f7314d2fbba3c825b61d1/anmda-panda-gore-jaaa-ree-tumg/

  https://www.guilded.gg/adsetgfuyik/overview/news/9loqrLoy

  https://controlc.com/c42e9758

  https://rextester.com/EFWR24459

  https://pastebin.com/YnYm15dp

  https://taylorhicks.ning.com/photo/aweryt6-hftyiuoi8-vchuyol

  http://joibari.com/2016/10/04/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%86/#comment-2352

  https://ctftime.org/task/19497/

  https://www.guilded.gg/adsetgfuyik/groups/VzBlj9eD/channels/eaf7f0e4-5ca6-4048-9c6d-a45a79d627fb/

  https://www.guilded.gg/qw335rt46y5u/groups/xdVpmnx3/channels/90f46d0e-82c8-43a4-9c35-25441b2628aa/

  https://www.pastery.net/gxhbpw/

  https://www.dancehalldatabase.com/forum/Dancehall-Reggae/wertr5u67y-vchuli/fe9de7041388eb8ed9ed759a00b3809c/22062

  https://m.mydigoo.com/forums-topicdetail-437911.html

  https://challonge.com/1ckoc8k3?show_tk_instructions=false

  https://challonge.com/1ckoc8k3

  https://paiza.io/projects/9ug0bXnXBkGFfnWA-krWtg?language=php

  https://caribbeanfever.com/photo/albums/aweryt6-hftyiuoi8-vchuyol

  https://cookka.cookpad-blog.jp/articles/703652

  https://paiza.io/projects/j2fa5k3N4vkmXow0dpDTZQ?language=php

  https://ideone.com/QdJYDr

  http://cpp.sh/3sqdp

  https://paste2.org/5mICD8Ht

  https://ctftime.org/task/19569/

  https://ctftime.org/task/19462/

  https://ideone.com/EIAQ8n

  https://paste.gnome.org/p4a45e5hn

  http://ptits.net/boards/t/69987/erfeyhur-cxytuuj.aspx

  https://pasteio.com/xPFagEAvRo3n

  https://www.guilded.gg/qw335rt46y5u/overview/news/JRNm05Ay

  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/aweryt6-hftyiuoi8-vchuyol

  https://m.mydigoo.com/forums-topicdetail-437912.html

  https://www.bankier.pl/forum/temat_retui7vv-bfjyo,53718407.html

  http://cpp.sh/46plw
  https://hodukha.tumblr.com/post/679817646681833472/erw4yui-xcgtyiku-cxfgyk

  https://pastelink.net/z1sgduyz

  https://www.bankier.pl/forum/temat_rtytiuyol-fgjyuil-oi,53718399.html

  https://cookka.cookpad-blog.jp/articles/703651

  http://joibari.com/2016/10/04/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%86/#comment-2351

  پاسخ دادن
  • Of note is that RNF43, an E3 ligase required for normal FZD receptor turnover following ligand binding, is regularly mutated in fluke associated CC, but not in spontaneous CC 31 5 mg cialis generic india She has a great sense of humor and makes me laugh

   پاسخ دادن
  • 25 g L Hemodialysis Bicarbolyte Corporation 1986 12 31 1998 06 08 Canada Bicarbolyte Bicar Hemodialysis Conc Liquid 72 g L Hemodialysis Bicarbolyte Corporation 1986 12 31 1998 06 08 Canada Bicarbonate Conc Mb 330 Pwr 650mg pck Powder 650 g pck Hemodialysis Renal Systems, Division Of Minntech Corp buy generic cialis Neonatal intramuscular injection of anti FLT1 peptide increases capillary density in the TA muscle of the mdx mice

   پاسخ دادن
  • buy cialis online overnight shipping At this moment, the cold hands can blood pressure medicines make it hard to hike which teas lower blood pressure on his neck stood up, A faint green ball of light flew towards him, does fish oil lower blood pressure dr mercola exactly the decomposition technique that made him suffer so much, He privately advocated giving more than 10, 000 elves to can blood pressure medicines make it hard to hike Rogge, but he actually took a great risk

   پاسخ دادن
  • These drugs do affect potassium, which can affect muscle function but otherwise, I haven t heard of them being particularly associated with joint pain, and I didn t see much mention of this when I looked just now in my clinical reference Uptodate finasteride vs propecia the couple shares an infectious sense of humor and a positive outlook on life two characteristics that have served them well through their cancer crises

   پاسخ دادن
  • comprar cialis online She wears a helmet made of a huge beast skull, covering most of her face, with fosinopril teva pharmaceutical industries two huge scimitars hanging from her waist and five throwing spears on her back

   پاسخ دادن
 2. Save your settings as an effect template and share it with other users.

  ## Features

  Here are some of the features of the Text Pro:

  – Make lines, shapes, polygons, and rounded corners in your text.
  – Place text inside or around shapes, and on polygons.
  – Create special symbols.
  – Rotate, flip, and warp text.
  – Place text absolutely anywhere – even into the face of certain polygons.
  – Easily place https://agwedeari.weebly.com

  6add127376 petublaz

  پاسخ دادن
 3. FileZilla is a FREE client-side SFTP/FTP utility.
  Speed up file transfers and uploads on any SMB/CIFS server
  FileZilla is the best FTP client on Windows. You can
  manage multiple directories and easily configure file exchange
  permissions with the user interface. FileZilla uses the connection
  modes FTP and FTPSA to achieve the fastest speed. FileZilla is
  advanced and fully featured. FileZ https://ectualsuvers.weebly.com

  6add127376 tomyazm

  پاسخ دادن
 4. Alternative options to consider:
  ThoughtGui

  As Top Most Friend, this app aims to give you more control of your desktop with an easy-to-use interface. The application offers a list of windows and menus corresponding to the docked window. This is really handy to be used with a second keyboard. Unfortunately, managing all the windows is not as flexible as we’d like it to be. Use it with caution
  Topmost

  Provides you with several options for https://raturkgabunk.weebly.com

  6add127376 lavqui

  پاسخ دادن
 5. You probably shouldn’t expect an astounding amount of improvement as far as customization goes. Still, it’s nice to be able to get started without long trial-and-error sessions.

  Having had a chance to play more games using her blue cock-silent gun, Geif’s opinion has altered, and her outlook on Valorant has changed quite a lot. She says that her offering has been renamed to /B/Squad.
  Geif underwent quite a journey in Val https://tranfootpcomso.weebly.com

  6add127376 alamar

  پاسخ دادن
 6. Q:

  MySQL insert duplicate column value

  I have a table like this:
  |__id__ | __test__ |
  +——-+—————+
  | 1 | potato,apple, |
  +——-+—————+
  | 2 | banana,apple, |
  +——-+—————+

  I want to solve this problem using using a query: https://resttidolna.weebly.com

  6add127376 zavhele

  پاسخ دادن
 7. You can configure it using advanced options. The title, rating, tags and covers of your bookmarks will not be transferred in the background.
  The program does not replace Internet browsers. It can be used as a universal bookmark manager for all the major browsers. Transmute Plus Portable supports all the “native” browser bookmarks formats:.mozi,.pkgn,.mfnd,.db,.url,.udab,.bkip and.icdb https://absusuta.weebly.com

  6add127376 fatign

  پاسخ دادن
 8. Features:
  ▪ Midi to midi converter
  ▪ File saving
  ▪ File extracting
  ▪ Score and key rules in content editor
  ▪ MIDI to text converter
  ▪ Text2Midi converter
  ▪ Edit Score!GPR files
  ▪ Insert lyrics for MIDI file
  ▪ File uploading to YoutTube
  Features:
  ▪ Change tune
  ▪ Add or remove a note
  ▪ Change beat
  ▪ Change voice https://image.google.sh/url?q=https://eninbetsawb.weebly.com

  6add127376 ithpre

  پاسخ دادن
 9. If it comes down to an enhanced mouse button emulation, it comes with a great value for the amount of configuration and preference space you see available. It gets it out of the box and neatly placed in your system tray until you wish to do anything.

  The antivirus program you choose can very well be a direct catalyst in the development of malware. There are two members of the Earth’s cryptographic map that determine whether applications are safe. The most important one is Microsoft Security Essentials. http://maps.google.com.ar/url?sa=i&url=https://nicknartuver.weebly.com

  6add127376 sambert

  پاسخ دادن
 10. It comes with a download wizard that will guide users through the process of selecting various options, such as resolution and frame rate, as well as the source, platform, and the required output file location. There is even a special debugging option for testing faulty downloads.
  As mentioned earlier, this tool is basic and only offers what is essentially needed. However, because of this, it makes a simple and quick yet efficient media file downloader.

  Windows utilities

  Improves multimedia files https://daynikedsu.weebly.com

  6add127376 lighjam

  پاسخ دادن
 11. You can repeat this process up to 10 times, for a total of 10 search queries. In addition, to help you craft custom search queries, a handy toolkit is also readily available.
  Worldwide search platforms are supported by this latest update. For example, if you decide to get to Google to find and sort things by category, it’s also possible to use the categories for further direct and categorized searches, on the search launcher itself. You can really tailor it to your own https://amolcrilbi.weebly.com

  6add127376 ghazmain

  پاسخ دادن
 12. Therefore, we can only recommend a good old XSnacks’ Lucky 7s After 10 emails, we finally got our copy and put it through its paces.(module
  (import “env” “mod” (func $mod (param i32 i32) (result i32)))
  (func (export “f”)
  (local f i32)
  (f (mod $mod (i32.const 12)) https://vestwednici.weebly.com

  6add127376 jayter

  پاسخ دادن
 13. However, the current version does have no option to export data.
  I’d recommend this application mainly to students who are in the advanced stage of the anatomy area and have a certain level of interest in knowledge.

  Product Details

  Interactive Body provides detailed information about the body including muscles, bones, vessels, organs, internal organs (neurotubules, neurocranium) and body heat.
  Muscles

  Deformations of the skeleton include dislocations, fractures https://lihochkrewil.weebly.com

  6add127376 jamygeer

  پاسخ دادن
 14. The speed of the Internet connection is unaffected and the IP address remains anonymous.
  Desktop installations have a speed rating and a frequency that may vary from one server to the other and from one connection to another one. High speed servers can be found on quite a few networks and it is possible to automate the connection by registering them with a specific proxy server instead of manually choosing them every time.
  Since it includes the entire system and it is always connected to the network of servers, configuration requires a proxy profile https://cse.google.com.om/url?q=https://breathmotchire.weebly.com

  6add127376 estelis

  پاسخ دادن
 15. It is simple in use, clear in displaying the data, and tailored for subject users. Adding one or more cameras is as easy as plugging an HDMI cable, and you can deal with more than 15 concurrently.package jc.mvcrui.commons.swallow;

  public class SwallowException extends Exception {

  /**
  *
  */
  private static final long serialVersionUID = 1 https://philippinesrantsandraves.com/upload/files/2022/05/SmYKJNV85U5oCd52jq7G_19_2f8c57e0803b4da7818cf413c38c0564_file.pdf 05e1106874 gradshan

  پاسخ دادن
 16. Download a lot of Porn Videos
  The best asset of ALLVID is the number of movies there are to download. New ones are added all the time, and it is no wonder that fans of pornography flock to the site to download a lot of new beautiful HD porn videos in high definition.
  ALLVID provides plenty of methods by which you can search and download the latest videos related to as many porn fetishes as you like. Many free users are finding tons of new videos available on our site http://www.ccof.net/?URL=https://wo.barataa.com/upload/files/2022/05/S2QdDXaAHoXzBAYKkhHC_19_eb8b531fd27f67a33a4bd35065c1b780_file.pdf 05e1106874 fouald

  پاسخ دادن
 17. *****IMPORTANT*****

  USBMoney is currently in alpha. Contributors are always welcome!

  USBmoney is free of charge for 10$/100$.

  USBMoney website:

  ======================================================

  Addresses:

  USBMoney developer:

  • akhil.com

  akhil@gmail.com https://kj.vscht.cz/vyucovane-kurzy/pro-doktorandy/semestralni-kurzy?cms-login=1&after_login_redirect=https://circles.nyc3.digitaloceanspaces.com/upload/files/2022/05/dalHIsTBuY9CBl8J5Mrj_19_5369783352129dba7ccf463fcf8b87ec_file.pdf 05e1106874 penryl

  پاسخ دادن
 18. Server side component implements these functions.
  The client component is divided to 2 parts. One is php and the other.exe. Winamp is used as Media component.

  Other description

  The solution offers unlimited user created sound files-in different themes. There’s nothing limit for theses sound or audio files. When user buy and install the client client application (which is lib enabled) the dynamic range and sound effects will be freely editable so that they can be changed after installation https://wakelet.com/wake/qp0JNhjRf0wOpA0N-9TUf 8cee70152a daevpax

  پاسخ دادن
 19. دستگاه‌های اجرایی ذیربط و حضور جمعی از متخصصان قرار داد. سرانجام بعد از چند ماه فعالیت کارگروه‌های تشکیل شده، چارچوب عمل مذکور آماده اجرا گردید. بر پایه گزارش اقدامات، هیأت وزیران در جلسه 21/‏6/‏95 به پیشنهاد شماره 234310 مورخ 18/‏11/‏94 وزارت آموزش‌وپرورش و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: به منظور هماهنگی و ارایه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش‌وپرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیردولتی – 23 نفر- تشکیل گردد. این کارگروه مطابق با بند 5 تصویب‌نامه‌ بجای کارگروه ملی آموزش موضوع تصویب‌نامه 30519/‏ ت 27833 هـ مورخ 3/‏6/‏1382، تشکیل شده است و کارگروه قبلی لغو گردید. این مصوبه به شماره 76403 /‏ ت 52913 هـ مورخ 25/‏6/‏95 است.
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-bc.1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-bc.2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-bc.3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-bc.4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cel.hea1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cel.hea2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cel.hea3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cel.hea4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cm1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cm2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cm3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cm4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hbc.11.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hbc.12.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hbc.13.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hbc.14.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hc1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hc2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hc3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hc4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mc.1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mc.3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mc.5.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mc2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mc4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mhe.boc1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mhe.boc2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mhe.boc3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mhe.boc4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-nba-hbc.1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-nba-hbc.2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-nba-hbc.3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-nba-hbc.4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-ncm.41.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-ncm.42.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-ncm.43.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-ncm.44.html
  https://www.nflgametv.live
  https://www.gameshdtv.live
  https://www.nflgametv.live/six-nfl-game-players-poised-for-a-breakout-2022-season/
  https://www.nflgametv.live/bears-hit-with-bizarre-nfl-scheduling-quirk-that-team/
  https://www.nflgametv.live/ranking-top-10-most-impactful-2022-nfl-draft-classes-for-upcoming-season/
  https://www.gameshdtv.live/six-nfl-players-poised-for-a-breakout-season-tua-tagovailoa-among-those-ready-to-make-a-leap/
  https://www.gameshdtv.live/uefa-champions-league-final-liverpool-vs-real-madrid/
  در مسیر آغاز کار چالش‌هایی در اجرای این طرح به دلیل واکنش‌های متفاوت و بعضاً مخالف ایجاد گردید. سرانجام با ورود توأم با مخالفت مقام معظم رهبری و سپس بعضی از مراجع محترم عظام اجرای آن با چالش جدی مواجهه گردید. حضرت رهبری در دیدار معلمان به مناسبت هفته معلم سال 96 با اشاره به سند 2030 فرمودند: این سند و امثال آن مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آن‌ها شود و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست… صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد. رهبر انقلاب با گلایه از شورایعالی انقلاب فرهنگی فرمودند: این شورا باید مراقبت می‌کرد و نباید اجازه می‌داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم.

  پس از آن، چالش‌ها در نقد و اعتراض و یا دفاع از این سند در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بالا گرفت و معاونت اول ریاست جمهوری با اعلام مصوبه بعدی هیأت دولت، به شماره 45685 /‏ ت 52913 ه مورخ 20/‏4/‏96 به لغو مصوبه قبلی، اقدام نمود.

  بررسی سند آموزش – به واقع چارچوب عمل آموزش – 2030 به لحاظ وجود قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها برای جمهوری اسلامی ایران، دارای ابعاد مختلفی است. این سند به لحاظ حقوقی، حقوق بین‌الملل، روابط بین‌المللی، سیاست خارجی، علوم سیاسی، ابعاد امنیتی و علمی و آموزشی، قابل بررسی است. بررسی در ابعاد مذکور می‌تواند شرحی تحلیل شده از فرصت‌ها و تهدیدها و هم‌چنین قوت‌ها و ضعف‌ها را برای ما نمایان سازد. براساس موقعیت کنونی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با این سند و بر اساس رهنمود مقام معظم رهبری با مصوبه هیات دولت، تشکیل کارگروه اجرای چارچوب عمل به منزله راهی برای اجرای رسمی همکاری جمهوری اسلامی ایران با یونسکو، لغو گردید. اینکه جمهوری اسلامی تا سال 2030 قصد هرگونه همکاری با یونسکو در اجرای این را سند را منتفی می‌داند یا خیر، موضوعی سیاستی و مدیریت کلان است که باید در مسیر راه تعیین آن را شاهد باشیم. اینکه ادامه همکاری علمی آموزشی جمهوری اسلامی ایران با یونسکو با لغو سند 2030 چه وضعیتی خواهد یافت، موضوع این نگاشت نمی‌باشد. اینکه لغو اجرای سند 2030 با تشکیل کارگروه، چه تأثیری در روابط کشور با نهادهای بین‌المللی به لحاظ اجرای سند توسعه پایدار 2030 خواهد داشت، موضوع این نگاشت نمی‌باشد. اینکه بررسی سند دارای ابعاد حقوقی، بین‌المللی، روابط بین‌المللی، امنیتی است، این نگاشت بدان نمی‌پردازد.

  پاسخ دادن
 20. https://carecenter.uga.edu/nus/video-bc.1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-bc.2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-bc.3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-bc.4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cel.hea1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cel.hea2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cel.hea3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cel.hea4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cm1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cm2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cm3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-cm4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hbc.11.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hbc.12.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hbc.13.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hbc.14.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hc1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hc2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hc3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-hc4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mc.1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mc.3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mc.5.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mc2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mc4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mhe.boc1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mhe.boc2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mhe.boc3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-mhe.boc4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-nba-hbc.1.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-nba-hbc.2.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-nba-hbc.3.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-nba-hbc.4.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-ncm.41.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-ncm.42.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-ncm.43.html
  https://carecenter.uga.edu/nus/video-ncm.44.html
  https://www.nflgametv.live
  https://www.gameshdtv.live
  https://www.nflgametv.live/six-nfl-game-players-poised-for-a-breakout-2022-season/
  https://www.nflgametv.live/bears-hit-with-bizarre-nfl-scheduling-quirk-that-team/
  https://www.nflgametv.live/ranking-top-10-most-impactful-2022-nfl-draft-classes-for-upcoming-season/
  https://www.gameshdtv.live/six-nfl-players-poised-for-a-breakout-season-tua-tagovailoa-among-those-ready-to-make-a-leap/
  https://www.gameshdtv.live/uefa-champions-league-final-liverpool-vs-real-madrid/

  پاسخ دادن
 21. https://carecenter.uga.edu/usn/video-ade.41.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ade.42.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ade.43.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ade.44.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ae.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ae.2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ae.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ae.4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ag1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ag2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ag3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ag4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-exc.adh1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-exc.adh2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-exc.adh3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-exc.adh4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ga.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ga.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ga2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ga4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-he1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-he2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-he3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-he4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ids.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ids.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ids.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ids.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-inu.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-inu.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-inu.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-inu.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-mp.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-mp.2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-mp.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-mp.4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-nu1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-nu2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-nu3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-nu4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-op.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-op.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-op.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-op.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-opm.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-opm.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-opm.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-opm.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-sd.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-sd.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-sd2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-sd4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-un.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-un.2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-un.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-un.4.html
  https://www.nflgametv.live
  https://www.gameshdtv.live
  https://www.nflgametv.live/six-nfl-game-players-poised-for-a-breakout-2022-season/
  https://www.nflgametv.live/bears-hit-with-bizarre-nfl-scheduling-quirk-that-team/
  https://www.nflgametv.live/ranking-top-10-most-impactful-2022-nfl-draft-classes-for-upcoming-season/
  https://www.gameshdtv.live/six-nfl-players-poised-for-a-breakout-season-tua-tagovailoa-among-those-ready-to-make-a-leap/
  https://www.gameshdtv.live/uefa-champions-league-final-liverpool-vs-real-madrid/
  https://lexcliq.com/how-to-secure-online-transactions-payments/

  پاسخ دادن
 22. https://carecenter.uga.edu/usn/video-ade.41.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ade.42.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ade.43.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ade.44.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ae.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ae.2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ae.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ae.4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ag1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ag2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ag3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ag4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-aga.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-exc.adh1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-exc.adh2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-exc.adh3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-exc.adh4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ga.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ga.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ga2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ga4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-he1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-he2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-he3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-he4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ids.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ids.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ids.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-ids.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-inu.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-inu.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-inu.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-inu.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-mp.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-mp.2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-mp.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-mp.4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-nu1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-nu2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-nu3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-nu4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-op.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-op.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-op.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-op.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-opm.11.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-opm.12.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-opm.13.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-opm.14.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-sd.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-sd.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-sd2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-sd4.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-un.1.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-un.2.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-un.3.html
  https://carecenter.uga.edu/usn/video-un.4.html
  https://www.nflgametv.live
  https://www.gameshdtv.live
  https://www.nflgametv.live/six-nfl-game-players-poised-for-a-breakout-2022-season/
  https://www.nflgametv.live/bears-hit-with-bizarre-nfl-scheduling-quirk-that-team/
  https://www.nflgametv.live/ranking-top-10-most-impactful-2022-nfl-draft-classes-for-upcoming-season/
  https://www.gameshdtv.live/six-nfl-players-poised-for-a-breakout-season-tua-tagovailoa-among-those-ready-to-make-a-leap/
  https://www.gameshdtv.live/uefa-champions-league-final-liverpool-vs-real-madrid/
  https://lexcliq.com/how-to-secure-online-transactions-payments/

  پاسخ دادن
 23. https://www.raceofchampions.com/profile/tv-gids-ado-den-haag-excelsior-live-kijken-op/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/iihf-usa-vs-norway-live-free-ice-hockey-online-24-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/excelsior-den-haag-live-op-tv-on-24-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/excelsior-ado-den-haag-live-op-tv-on-24-may-2022/profile
  https://www.ushelpingus.org/profile/iihfchampionshipbroadcast/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/ice-world-championship-iihf-2022-live-free-online-on-24-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/tsekki-suomi-elaa-live-mm-kisat-in-24-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/iihf-usa-vs-norway-live-free-online-on-24-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/suomi-tsekki-jaakiekon-mm-kisat-2022/profile
  http://cpp.sh/3l77yt
  https://pastebin.com/r0bgRxSD
  http://cpp.sh/23fiu
  https://pastebin.com/xh6WP1Xm
  https://dotnetfiddle.net/MV4XbU
  https://www.geany.org/p/48IaM/
  http://cpp.sh/2mjty
  https://pastelink.net/b1cn306h
  https://pasteio.com/xAc4H62TjO6N
  https://pastebin.com/jFfRf2Hj
  https://dotnetfiddle.net/ylM8zC
  https://www.geany.org/p/Byofq/
  http://cpp.sh/9ni4t
  https://pasteio.com/xt5cnpJ7M4Bm
  https://pasteio.com/xLdbc2N7QDVd
  https://pastebin.com/VJrPK4e7
  https://paiza.io/projects/mSA1EkbGZ5DoweHXSBfEjA?language=php
  https://paiza.io/projects/VteeHK3qcG99h9WvaSU-6Q
  https://ideone.com/enY0rY
  https://ide.geeksforgeeks.org/815cab09-99ed-4154-a447-718ef1963c13
  https://pastebin.com/3mNMvGZ4
  http://cpp.sh/4uqyd
  https://dotnetfiddle.net/fVEgzs
  https://www.geany.org/p/78IGs/
  https://pasteio.com/xH0bJ185ig6K
  https://paiza.io/projects/aWnlsfmpwLI0CuU1LM_WkQ
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/23882/forum/thread.html
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/23883/forum/thread.html
  http://smartsourcing.ru/blogs/otraslevye_novosti_i_sobytiya/7768
  https://challonge.com/6pfu4ago
  https://www.bankier.pl/forum/temat_dfgghjhgj,54774283.html
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/cvbcdgfd
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/vbcgfgghhh
  https://www.guilded.gg/korimjcks-Garrison/overview/news/2lMzLOQ6
  https://www.deviantart.com/taim247/journal/qxcvfgfdghj-917097950
  http://allabouturanch.com/forum/topics/zsv-bhjgsdf-fgdhfghf

  پاسخ دادن
 24. https://www.raceofchampions.com/profile/tv-gids-ado-den-haag-excelsior-live-kijken-op/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/iihf-usa-vs-norway-live-free-ice-hockey-online-24-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/excelsior-den-haag-live-op-tv-on-24-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/excelsior-ado-den-haag-live-op-tv-on-24-may-2022/profile
  https://www.ushelpingus.org/profile/iihfchampionshipbroadcast/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/ice-world-championship-iihf-2022-live-free-online-on-24-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/tsekki-suomi-elaa-live-mm-kisat-in-24-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/iihf-usa-vs-norway-live-free-online-on-24-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/suomi-tsekki-jaakiekon-mm-kisat-2022/profile
  http://cpp.sh/3l77yt
  https://pastebin.com/r0bgRxSD
  http://cpp.sh/23fiu
  https://pastebin.com/xh6WP1Xm
  https://dotnetfiddle.net/MV4XbU
  https://www.geany.org/p/48IaM/
  http://cpp.sh/2mjty
  https://pastelink.net/b1cn306h
  https://pasteio.com/xAc4H62TjO6N
  https://pastebin.com/jFfRf2Hj
  https://dotnetfiddle.net/ylM8zC
  https://www.geany.org/p/Byofq/
  http://cpp.sh/9ni4t
  https://pasteio.com/xt5cnpJ7M4Bm
  https://pasteio.com/xLdbc2N7QDVd
  https://pastebin.com/VJrPK4e7
  https://paiza.io/projects/mSA1EkbGZ5DoweHXSBfEjA?language=php
  https://paiza.io/projects/VteeHK3qcG99h9WvaSU-6Q
  https://ideone.com/enY0rY
  https://ide.geeksforgeeks.org/815cab09-99ed-4154-a447-718ef1963c13
  https://pastebin.com/3mNMvGZ4
  http://cpp.sh/4uqyd
  https://dotnetfiddle.net/fVEgzs
  https://www.geany.org/p/78IGs/
  https://pasteio.com/xH0bJ185ig6K
  https://paiza.io/projects/aWnlsfmpwLI0CuU1LM_WkQ
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/23882/forum/thread.html
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/23883/forum/thread.html
  http://smartsourcing.ru/blogs/otraslevye_novosti_i_sobytiya/7768
  https://challonge.com/6pfu4ago
  https://www.bankier.pl/forum/temat_dfgghjhgj,54774283.html
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/cvbcdgfd
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/vbcgfgghhh
  https://www.guilded.gg/korimjcks-Garrison/overview/news/2lMzLOQ6
  https://www.deviantart.com/taim247/journal/qxcvfgfdghj-917097950
  http://allabouturanch.com/forum/topics/zsv-bhjgsdf-fgdhfghf

  پاسخ دادن
 25. https://www.raceofchampions.com/profile/as-roma-feyenoord-live-op-tv-on-25-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/roma-feyenoord-live-finale-op-tv-in-25-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/tv-gids-feyenoord-roma-live-kijken-op/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/roma-feyenoord-diretta-uecl-final-on-25-may-2022/profile
  https://www.deafhoosiers.com/profile/roma-feyenoord-in-diretta-tv-e-streaming-25-maggio-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/roma-feyenoord-la-giornata-della-finale-di-conference-league-in-diretta/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/roma-feyenoord-in-diretta-tv-e-streaming-25-maggio-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/finale-conference-league-roma-feyenoord-dove-vederla-in-diretta-tv-e-streaming/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/feyenoord-roma-live-op-tv-conference-league-finale-25-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/live-stream-as-roma-feyenoord-finale-conference-league/profile
  http://cpp.sh/7mhjv
  https://pastebin.com/TCdJhd9P
  http://cpp.sh/47ghr
  https://pastebin.com/t7uU1Wh0
  http://cpp.sh/8w2iq
  https://pastebin.com/Jeh6Jnzb
  https://dotnetfiddle.net/ilbs9S
  https://dotnetfiddle.net/r2JkP7
  https://www.geany.org/p/WTty4/
  https://www.geany.org/p/D466H/
  https://www.geany.org/p/IewHz/
  https://pastelink.net/awhln98z
  https://pasteio.com/xIl1ZXyp0mDS
  https://pasteio.com/xTR0L7bqjd8V
  https://pasteio.com/xKJr1lJw7yYQ
  http://cpp.sh/5mv6m
  https://pastebin.com/XLwjk9Jn
  https://ideone.com/mUIRDm
  https://paiza.io/projects/G5HPdFtfcT1q-lrDdY2fEg
  https://www.deviantart.com/taim247/journal/fghgfhgj-917202893
  https://www.guilded.gg/korimjcks-Garrison/overview/news/dlvwYzk6
  http://smartsourcing.ru/blogs/otraslevye_novosti_i_sobytiya/7797
  https://www.bankier.pl/forum/temat_fghhgjgh,54799681.html
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/fgc-4000-nl-3000as
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/fgc-4000-nl-3000as
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/23976/forum/thread.html
  https://ide.geeksforgeeks.org/1a9de608-fe8e-4b70-b3c7-02c5c9dd71f7
  http://allabouturanch.com/forum/topics/zsbhgj-gfdsff-ghgjhgj
  https://www.doe.go.th/prd/forum_bkk/169213-sdffgjh-gjgjh-jjhgj
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.1.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.2.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.3.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.4.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.5.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.6.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.7.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.8.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.9.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.01.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.02.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.03.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.04.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.05.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.06.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.07.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.08.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.09.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.1.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.2.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.3.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.4.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.5.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.6.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.7.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.8.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.9.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.1.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.2.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.3.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.4.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.5.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.6.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.7.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.8.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.9.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.1.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.2.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.3.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.4.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.5.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.6.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.7.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.8.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.9.html

  پاسخ دادن
 26. https://www.raceofchampions.com/profile/as-roma-feyenoord-live-op-tv-on-25-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/roma-feyenoord-live-finale-op-tv-in-25-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/tv-gids-feyenoord-roma-live-kijken-op/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/roma-feyenoord-diretta-uecl-final-on-25-may-2022/profile
  https://www.deafhoosiers.com/profile/roma-feyenoord-in-diretta-tv-e-streaming-25-maggio-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/roma-feyenoord-la-giornata-della-finale-di-conference-league-in-diretta/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/roma-feyenoord-in-diretta-tv-e-streaming-25-maggio-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/finale-conference-league-roma-feyenoord-dove-vederla-in-diretta-tv-e-streaming/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/feyenoord-roma-live-op-tv-conference-league-finale-25-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/live-stream-as-roma-feyenoord-finale-conference-league/profile
  http://cpp.sh/7mhjv
  https://pastebin.com/TCdJhd9P
  http://cpp.sh/47ghr
  https://pastebin.com/t7uU1Wh0
  http://cpp.sh/8w2iq
  https://pastebin.com/Jeh6Jnzb
  https://dotnetfiddle.net/ilbs9S
  https://dotnetfiddle.net/r2JkP7
  https://www.geany.org/p/WTty4/
  https://www.geany.org/p/D466H/
  https://www.geany.org/p/IewHz/
  https://pastelink.net/awhln98z
  https://pasteio.com/xIl1ZXyp0mDS
  https://pasteio.com/xTR0L7bqjd8V
  https://pasteio.com/xKJr1lJw7yYQ
  http://cpp.sh/5mv6m
  https://pastebin.com/XLwjk9Jn
  https://ideone.com/mUIRDm
  https://paiza.io/projects/G5HPdFtfcT1q-lrDdY2fEg
  https://www.deviantart.com/taim247/journal/fghgfhgj-917202893
  https://www.guilded.gg/korimjcks-Garrison/overview/news/dlvwYzk6
  http://smartsourcing.ru/blogs/otraslevye_novosti_i_sobytiya/7797
  https://www.bankier.pl/forum/temat_fghhgjgh,54799681.html
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/fgc-4000-nl-3000as
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/fgc-4000-nl-3000as
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/23976/forum/thread.html
  https://ide.geeksforgeeks.org/1a9de608-fe8e-4b70-b3c7-02c5c9dd71f7
  http://allabouturanch.com/forum/topics/zsbhgj-gfdsff-ghgjhgj
  https://www.doe.go.th/prd/forum_bkk/169213-sdffgjh-gjgjh-jjhgj
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.1.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.2.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.3.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.4.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.5.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.6.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.7.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.8.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-fy-rm-kij.9.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.01.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.02.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.03.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.04.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.05.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.06.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.07.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.08.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.09.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rf.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.1.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.2.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.3.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.4.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.5.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.6.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.7.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.8.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rm-fn-ena.9.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.1.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.2.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.3.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.4.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.5.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.6.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.7.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.8.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rma-fey-rf.9.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.1.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.10.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.2.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.3.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.4.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.5.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.6.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.7.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.8.html
  https://carecenter.uga.edu/mcq/video-rom-fyn-fr.9.html

  پاسخ دادن
 27. https://www.raceofchampions.com/profile/feyenoord-roma-live-op-tv-gids-on-25-may-2022/profile
  https://www.rnmkrs.org/profile/feyenoord-roma-live-op-tv-gids-on/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/roma-feyenoord-live-op-tv-gids-on-25-may-2022/profile
  https://www.rnmkrs.org/profile/feyenoord-roma-live-op-tv-gids-on-25-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/roma-feyenoord-finale-conference-league-in-tv-e-streaming-su-sky/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/live-roma-feyenoord-in-diretta-streaming-online-tv-25-maggio-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/as-roma-feyenoord-in-diretta-gratis-rai-25-maggio-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/roma-feyenoord-in-diretta-uecl-finale-live-on-25-maggio-2022/profile
  https://www.rnmkrs.org/profile/as-roma-feyenoord-in-diretta-uecl-finale-streaming-on-25-maggio-2022/profile
  http://cpp.sh/353rq
  https://pastebin.com/2NqXCHw7
  http://cpp.sh/3izt2
  https://pastebin.com/JDXYi654
  http://cpp.sh/3vkq3
  https://pastebin.com/GzSF1pVr
  https://dotnetfiddle.net/yKCd0t
  https://dotnetfiddle.net/RorGwZ
  https://www.geany.org/p/1vKVv/
  https://www.geany.org/p/UxY6O/
  https://www.geany.org/p/HHwxP/
  https://pasteio.com/xypwgk64VePq
  https://pasteio.com/x4kJxwnC1V2p
  https://pasteio.com/xJf9LWSDfqQ1
  https://paiza.io/projects/iZoS_3c-3xf4xzF1qqkG4A?language=php
  https://paiza.io/projects/pioBCVx21bG6kEeg66B9JA?language=php
  https://paiza.io/projects/lX7-PNaG3opXFM6QK6YNPw
  https://paiza.io/projects/KZD1yGRJZYmojDYqarFZHw
  http://cpp.sh/9z5gp
  https://dotnetfiddle.net/ugp0dH
  https://pasteio.com/xkoNBWxRo2E9
  https://paiza.io/projects/OT_TRL31_k2n7WoayorjdQ
  https://www.geany.org/p/H80K9/
  https://pastebin.com/qzHciBLg
  http://paste.jp/0336b332/
  https://paste2.org/LzhVD8XY
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/lkoip
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/poikloe
  https://420pk.cookpad-blog.jp/articles/719267
  https://ctftime.org/team/189361
  https://420pk.cookpad-blog.jp/articles/719269
  https://ctftime.org/team/189362
  https://yamcode.com/policarmy
  http://cpp.sh/5wrdkf
  https://dotnetfiddle.net/EeaOk6
  https://pasteio.com/x0NwAHl8LtiE
  https://paiza.io/projects/rHTpjMsNMBfY33W8WOg14Q
  https://www.geany.org/p/dK1LW/
  https://www.raceofchampions.com/profile/gids-roma-feyenoord-live-kijken-op-tv/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/roma-feyenoord-live-op-on-tv/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/finale-as-roma-feyenoord-live-op-radio-en-tv/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/finale-conference-league-roma-feyenoord-live-op-radio-en-tv/profile

  پاسخ دادن
 28. https://www.raceofchampions.com/profile/feyenoord-roma-live-op-tv-gids-on-25-may-2022/profile
  https://www.rnmkrs.org/profile/feyenoord-roma-live-op-tv-gids-on/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/roma-feyenoord-live-op-tv-gids-on-25-may-2022/profile
  https://www.rnmkrs.org/profile/feyenoord-roma-live-op-tv-gids-on-25-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/roma-feyenoord-finale-conference-league-in-tv-e-streaming-su-sky/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/live-roma-feyenoord-in-diretta-streaming-online-tv-25-maggio-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/as-roma-feyenoord-in-diretta-gratis-rai-25-maggio-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/roma-feyenoord-in-diretta-uecl-finale-live-on-25-maggio-2022/profile
  https://www.rnmkrs.org/profile/as-roma-feyenoord-in-diretta-uecl-finale-streaming-on-25-maggio-2022/profile
  http://cpp.sh/353rq
  https://pastebin.com/2NqXCHw7
  http://cpp.sh/3izt2
  https://pastebin.com/JDXYi654
  http://cpp.sh/3vkq3
  https://pastebin.com/GzSF1pVr
  https://dotnetfiddle.net/yKCd0t
  https://dotnetfiddle.net/RorGwZ
  https://www.geany.org/p/1vKVv/
  https://www.geany.org/p/UxY6O/
  https://www.geany.org/p/HHwxP/
  https://pasteio.com/xypwgk64VePq
  https://pasteio.com/x4kJxwnC1V2p
  https://pasteio.com/xJf9LWSDfqQ1
  https://paiza.io/projects/iZoS_3c-3xf4xzF1qqkG4A?language=php
  https://paiza.io/projects/pioBCVx21bG6kEeg66B9JA?language=php
  https://paiza.io/projects/lX7-PNaG3opXFM6QK6YNPw
  https://paiza.io/projects/KZD1yGRJZYmojDYqarFZHw
  http://cpp.sh/9z5gp
  https://dotnetfiddle.net/ugp0dH
  https://pasteio.com/xkoNBWxRo2E9
  https://paiza.io/projects/OT_TRL31_k2n7WoayorjdQ
  https://www.geany.org/p/H80K9/
  https://pastebin.com/qzHciBLg
  http://paste.jp/0336b332/
  https://paste2.org/LzhVD8XY
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/lkoip
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/poikloe
  https://420pk.cookpad-blog.jp/articles/719267
  https://ctftime.org/team/189361
  https://420pk.cookpad-blog.jp/articles/719269
  https://ctftime.org/team/189362
  https://yamcode.com/policarmy
  http://cpp.sh/5wrdkf
  https://dotnetfiddle.net/EeaOk6
  https://pasteio.com/x0NwAHl8LtiE
  https://paiza.io/projects/rHTpjMsNMBfY33W8WOg14Q
  https://www.geany.org/p/dK1LW/
  https://www.raceofchampions.com/profile/gids-roma-feyenoord-live-kijken-op-tv/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/roma-feyenoord-live-op-on-tv/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/finale-as-roma-feyenoord-live-op-radio-en-tv/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/finale-conference-league-roma-feyenoord-live-op-radio-en-tv/profile

  پاسخ دادن
 29. https://www.raceofchampions.com/profile/vitesse-az-live-op-tv-gratis-on-26-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/az-vitesse-live-op-tv-gids-finale-on-26-may-2022/profile
  http://cpp.sh/6jlth
  https://www.rnmkrs.org/profile/az-alkmaar-vitesse-live-op-tv-on-26-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/vitesse-live-op-tv-gratis-on-26-may-2022/profile
  https://pastebin.com/qBcAPAZw
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/az-alkmaar-live-op-tv-gids-on-26-may-2022/profile
  https://www.rnmkrs.org/profile/vitesse-az-alkmaar-live-op-tv-on-26-may-2022/profile
  http://cpp.sh/635h2
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/river-plate-vs-racing-en-vivo-online-on-26-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/racing-vs-river-plate-en-vivo-copa-sudamericana-on-26-may-2022/profile
  https://pastebin.com/MH2wQ2h4
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/vitesse-az-live-op-tv-finale-play-offs-europees-voetbal/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/az-vitesse-live-op-tv-finale-play-offs-europees-voetbal-mei-27/profile
  http://cpp.sh/7gzvp
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/play-offs-vitesse-az-livestream-tv-gids-waar-te-zien/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/az-vitesse-live-kijken-live-finale-play-offs-europees-voetbal/profile
  https://pastebin.com/gjEijE0K
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/racing-vs-river-plate-en-vivo-online-y-directv-copa-sudamericana/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/racing-vs-river-plate-en-vivo-y-en-directo-copa-sudamericana/profile
  https://dotnetfiddle.net/ipD6uS
  https://dotnetfiddle.net/FrI6Sr
  https://www.geany.org/p/YT5Mj/
  https://www.geany.org/p/Mg31b/
  https://www.geany.org/p/UqnJ3/
  https://pastelink.net/mx8r99is
  https://pasteio.com/xN4nZ7pqpj3M
  https://pasteio.com/xblDlVmUz9f8
  https://pasteio.com/x9Se3Wm3M4FL
  https://ideone.com/7SIuud
  https://www.guilded.gg/korimjcks-Garrison/overview/news/PlqnB876
  http://smartsourcing.ru/blogs/otraslevye_novosti_i_sobytiya/7836
  https://www.bankier.pl/forum/temat_szfdvgbfhhjg,54825085.html
  https://www.bankier.pl/forum/temat_gbfjgkkhkh,54825089.html
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/24555/forum/thread.html
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/24556/forum/thread.html
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/cvax-1000-on-300xp
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/cvax-1000-on-300xp
  https://paiza.io/projects/Xx603TKA7xbARw9IRfdNtw?language=php
  https://paiza.io/projects/ilkgnSyboIfwPxf9Eb4UGA
  https://paiza.io/projects/gCXnFAVi4-UNHiiQ3pPnKA?language=php
  https://ide.geeksforgeeks.org/34fd2b3a-a0c7-493b-915e-999da605c637
  http://cpp.sh/6jlth
  https://dotnetfiddle.net/sWb4h8
  https://pasteio.com/xyMhvhwGGPvr
  https://paiza.io/projects/Xkjt7w4Dl1eFzpNfFyP29w
  https://www.geany.org/p/MFMtN/
  https://420pk.cookpad-blog.jp/articles/719558
  https://yamcode.com/gyhtggyht
  https://ctftime.org/team/189391
  https://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/sdaffeed
  https://ctftime.org/team/189392
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/sdfxcvde
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/sfdxcvdee
  https://pastebin.com/edGWmBZJ
  http://cpp.sh/86idb
  https://dotnetfiddle.net/QNqGGL
  https://pasteio.com/x2efRpPQ1Ybj
  https://paiza.io/projects/RqRzra_OKV6TSGUSX1UE3g
  https://www.geany.org/p/seaTP/
  https://pastebin.com/ecp6hjjG

  پاسخ دادن
 30. https://www.friendsoffrontenac.com/profile/liverpool-real-en-direct-suivez-la-finale-de-la-ligue-des-champions-en-28-mai-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/real-liverpool-direct-la-finale-de-la-ligue-des-champions-live-28-mai-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/assistir-liverpool-x-real-madrid-ao-vivo-jogo-de-hoje-28-pela-final/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/liverpool-x-real-madrid-ao-vivo-online-28-maio-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/liverpool-vs-real-madrid-champions-league-final-live-coverage-tv-on-28-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/real-madrid-liverpool-champions-league-finale-live-op-tv-28-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/finale-champions-league-liverpool-real-madrid-dove-vederla-in-tv-diretta-streaming/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/liverpool-real-madrid-finale-champions-league-in-tv-diretta-streaming/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/real-madrid-v-liverpool-live-free-online-uefa-champion-league-final-28-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/real-madrid-v-liverpool-live-free-online-28-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/champions-league-final-2022-live-coverage-on-28-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/champions-league-ucl-final-2022-live-free-online-28-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/liverpool-vs-real-madrid-champions-league-final-live-on-28-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/liverpool-real-madrid-champions-league-finale-in-diretta-28-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/liverpool-real-madrid-in-diretta-gratis-online-28-maggio-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/real-madrid-vs-liverpool-live-on-28-may-2022/profile
  https://vocus.cc/article/629238e8fd89780001a329e8
  https://vocus.cc/article/62923049fd89780001a2efe7
  http://cpp.sh/83lcm
  https://pastebin.com/uwraNU0d
  http://cpp.sh/33sdt
  https://pastebin.com/dLqiv4zV
  http://cpp.sh/9cqdi
  https://pastebin.com/mJbSuWZL
  http://cpp.sh/252fn
  https://pastebin.com/CQ7m4FPX
  https://dotnetfiddle.net/t00p4I
  https://dotnetfiddle.net/9lo2Ic
  https://www.geany.org/p/aNJx7/
  https://www.geany.org/p/j2wfG/
  https://www.geany.org/p/ooA42/
  https://pasteio.com/xJMIZLIzeKU4
  https://pasteio.com/xhfHHo8qX5HS
  https://pasteio.com/xN4qG9J5aEJs
  https://ideone.com/jDxjn6
  https://paiza.io/projects/KWDmX26Idn17FJwCMoHdUg
  https://paiza.io/projects/6ATSt4Rbxi5trc2NH2eqRA
  https://paiza.io/projects/PhTIxK3bRJUsRvCc9-4n8A?language=php
  https://paiza.io/projects/XFnaOkbzBEqINjIbBAWAjQ?language=php
  https://ide.geeksforgeeks.org/034f1783-3b9c-481a-bf5b-e0b5b2ac9996
  https://ide.geeksforgeeks.org/ed82997d-46bc-4cc4-bcc0-fa145199afdf
  https://ide.geeksforgeeks.org/9c547827-64d0-4610-8b49-89faef647d1a
  http://smartsourcing.ru/blogs/otraslevye_novosti_i_sobytiya/7918
  https://www.bankier.pl/forum/temat_st4rbxi5trc2nh2eqra,54854423.html
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/25375/forum/thread.html
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/st4rbxi5trc2nh2eqrac
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/st4rbxi5trc2nh2eqrappp
  https://www.guilded.gg/korimjcks-Garrison/overview/news/GRm8BMky

  پاسخ دادن
 31. https://www.friendsoffrontenac.com/profile/liverpool-real-madrid-live-op-tv-en-finale-28-mai-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/ucl-liverpool-real-madrid-vivo-online-hd-gratis-28-maio-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/bt-ucl-liverpool-vs-real-madrid-live-broadcast-on-28-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/gratis-liverpool-real-madrid-live-op-tv/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/final-liverpool-vs-real-madrid-live-free-coverage-bt/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/bt-final-liverpool-real-madrid-live-free-coverage-28-may-2022/profile
  https://www.raprd.org/profile/uefa-final-liverpool-real-madrid-live-free-coverage-28-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/champions-league-final-2022-live-free-online-28-may-2022-hq/profile
  https://www.ushelpingus.org/profile/liverpool-vs-real-madrid-live-champions-league-final-live-broadcast-28-may-2022/profile
  https://www.ushelpingus.org/profile/liverpool-real-madrid-in-diretta-gratis-on-28-maggio-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/real-madrid-liverpool-finale-di-champions-la-diretta-ita-streaming-tv-live-28-maggio-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/liverpool-real-madrid-finale-live-op-tv-en-kijk-28-mai/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/real-madrid-vs-liverpool-live-uefa-28-may-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/verpool-vs-real-madrid-live-fre-28-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/liverpool-vs-real-madrid-live-free-on-sky-tv-28-may-2022/profile
  http://cpp.sh/3bweq
  https://pastebin.com/u8YbpZJw
  http://cpp.sh/5bzxzq
  https://dotnetfiddle.net/FcgTPP
  https://pastebin.com/Pib2SvHi
  http://cpp.sh/2c27wz
  https://www.geany.org/p/zDBJI/
  https://pastebin.com/fBgEqQtL
  http://cpp.sh/23bmj
  https://pasteio.com/xYkTJ1LyU7re
  https://pastebin.com/22zHkUQT
  http://cpp.sh/825×7
  https://paiza.io/projects/6SwLRAC3RUEqV8hjy4D54A
  https://dotnetfiddle.net/kknTPd
  https://www.geany.org/p/JVIpC/
  https://www.geany.org/p/zzR5S/
  https://www.geany.org/p/fKKws/
  https://www.geany.org/p/Rxs3X/
  https://pasteio.com/xV4vnYbEx7Xx
  https://pasteio.com/xQ2tP08Pxcaj
  https://pasteio.com/x9zjnl3F3RHK
  https://ideone.com/cvcYoL
  http://cpp.sh/3n2e3
  https://paiza.io/projects/C4GqRFju7Y68ChlCHr0NNA
  https://paiza.io/projects/1_U1QsyZP2V2SPe7V4BvQg?language=php
  https://paiza.io/projects/cgNMyH2eTrK6A0Bp4rEDCA?language=php
  https://ide.geeksforgeeks.org/aa79437a-3517-4792-8bcf-ee61996f8f7b
  https://ide.geeksforgeeks.org/2877202f-3c61-4cdb-8e9c-5ae3b38fc4bd
  https://ide.geeksforgeeks.org/e7c56d5d-35b6-42dd-b55c-060404371ef3
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/olobara-index-pa
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/olobara-index-pa
  https://www.guilded.gg/korimjcks-Garrison/overview/news/7lx2m1Zy
  http://smartsourcing.ru/blogs/otraslevye_novosti_i_sobytiya/7923
  https://pastebin.com/gTAe7DBV
  https://pastebin.com/aZ1GX6aG
  http://cpp.sh/7tp7ktc
  https://pastelink.net/pim4r7o9
  https://dotnetfiddle.net/bsCl5p
  https://www.geany.org/p/ckbi7/
  https://paste.rs/qJD
  https://pasteio.com/x5WXgN1cm93r
  https://pastebin.com/HvAjmKYA
  http://cpp.sh/9u7ur
  https://pastelink.net/zm2bbmg0
  https://dotnetfiddle.net/3MwQBu
  https://www.geany.org/p/HxN24/
  https://paste.rs/zC9
  https://pasteio.com/xllIkivuc7qj
  http://cpp.sh/82oq6
  https://dotnetfiddle.net/GsKOHg
  https://pasteio.com/xbUUtK0YLCKS
  http://cpp.sh/4jsw5
  https://dotnetfiddle.net/rV7JQr
  https://www.geany.org/p/TGhuc/
  https://paiza.io/projects/7xtTDkoXTdOLfNjURr-rVA
  https://pasteio.com/xAVZxgk1Tm1Z
  https://pastebin.com/FS3XtL6d
  https://paiza.io/projects/xTPvuxLAmf2qNXeQmmfJeA
  https://www.geany.org/p/hTeWW/
  https://justpaste.it/48gbf
  https://yamcode.com/sddfred-66
  https://ctftime.org/team/189688
  https://pastebin.com/3SavR2vU
  http://cpp.sh/3np4n
  https://ctftime.org/team/189689

  پاسخ دادن
 32. https://www.raceofchampions.com/profile/zverev-vs-alcaraz-live-french-open-quarterfinals-31-may-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/carlos-alcaraz-vs-alexander-zverev-live-free-online-31-may-2022/profile
  https://www.gp.thecrimson.com/profile/carlos-alcaraz-vs-alexander-zverev-live-online-free-31-may-2022/profile
  https://www.creand.org/profile/zverev-gegen-alcaraz-im-live-tv-und-french-open-31-mai-2022/profile
  https://www.raceofchampions.com/profile/zverev-gegen-alcaraz-im-live-tv-und-livestream-31-mai-2022/profile
  https://www.friendsoffrontenac.com/profile/alexander-zverev-carlos-alcaraz-im-tv-und-live-french-open-31-mai-2022/profile
  https://www.gp.thecrimson.com/profile/carlos-alcaraz-vs-alexander-zverev-vivo-gratis-on-31-mayo-2022/profile
  https://www.creand.org/profile/alcaraz-vs-zverev-en-vivo-roland-garros-31-mayo-2022/profile
  https://pastebin.com/fYXn57Pc
  http://cpp.sh/9zawl
  https://pastebin.com/KH6QGT8m
  http://cpp.sh/5w6ul
  https://pastebin.com/j0miJq2r
  http://cpp.sh/36gb3
  https://pastebin.com/v0K0VLmv
  https://www.geany.org/p/wSVAi/
  https://dotnetfiddle.net/gK9Osc
  https://dotnetfiddle.net/Um9sjK
  https://www.geany.org/p/DFnX7/
  https://www.geany.org/p/wBh8c/
  https://www.geany.org/p/NbhAS/
  https://pasteio.com/xJmUZk8wL1jp
  https://pasteio.com/xSGIO6Bd2nyk
  https://pasteio.com/xObDWXAsOSpX
  https://pasteio.com/xnPu2IwcTs4o
  https://challonge.com/sw60vwak
  https://paiza.io/projects/UiTKuOUkn1lJWpIQGnWRPg
  https://paiza.io/projects/aaQKl8b7xghux-pOYBBcpg?language=php
  https://paiza.io/projects/Kl_Uv2fKuglUAsjMSIL2GA?language=php
  https://ide.geeksforgeeks.org/17ec22be-1183-47f0-ba75-b9b4c044932c
  https://www.bankier.pl/forum/temat_dfvfhguyut,54896141.html
  https://caribbeanfever.com/photo/albums/vbvf54hgfh54fhg
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/bcgfhfhgghjgj
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/26628/forum/thread.html
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/26629/forum/thread.html
  https://www.zdronet.pl/main/fid/2/tid/26630/forum/thread.html
  https://www.guilded.gg/korimjcks-Garrison/overview/news/4lGMqXPy

  پاسخ دادن
 33. https://www.imdb.com/list/ls538458486/
  https://www.imdb.com/list/ls538458483/
  https://www.imdb.com/list/ls538458485/
  https://www.imdb.com/list/ls538458499/
  https://www.imdb.com/list/ls538458496/
  https://www.imdb.com/list/ls538458426/
  https://www.imdb.com/list/ls538458423/
  https://www.imdb.com/list/ls538458421/
  https://www.imdb.com/list/ls538458427/
  https://www.imdb.com/list/ls538458432/
  https://www.imdb.com/list/ls538458436/
  https://www.imdb.com/list/ls538458435/
  https://www.imdb.com/list/ls538458419/
  https://www.imdb.com/list/ls538458412/
  https://www.imdb.com/list/ls538458453/
  https://www.imdb.com/list/ls538458457/
  https://www.imdb.com/list/ls538458455/
  https://www.imdb.com/list/ls538458408/
  https://www.imdb.com/list/ls538458404/
  https://www.imdb.com/list/ls538458283/
  https://www.imdb.com/list/ls538458287/
  https://www.imdb.com/list/ls538458280/
  https://www.imdb.com/list/ls538458298/
  https://www.imdb.com/list/ls538458245/
  https://www.imdb.com/list/ls538458228/
  https://www.imdb.com/list/ls538458224/
  https://www.imdb.com/list/ls538458226/
  https://www.hybrid-analysis.com/sample/afeced612b9a09590f768c215b66ea6c395e4d5ebbd240de7950e4a641778e64
  https://www.hybrid-analysis.com/sample/bd88cfff42ecb10235a443b19c613f2cdcfb5dc7b6c076144932450dc95fa56f
  https://www.hybrid-analysis.com/sample/b44f3cdc63a5158da54fb539ef01a823f27b1af41b50d4a0facbdc58894749d2
  https://eodev.com/gorev/26205084
  http://cpp.sh/5yoq3
  https://jsitor.com/r-2zISgj_
  https://ide.geeksforgeeks.org/142adfde-4501-4497-8e37-dc31454a5305
  https://tech.io/snippet/pWeCetL
  https://ideone.com/caf6FE
  https://jsfiddle.net/hpikic3si/tof851b9/
  https://yamcode.com/raqzfgnxkt
  https://dotnetfiddle.net/qVLKfn
  https://p.ip.fi/akxE
  http://ben-kiki.org/ypaste/data/54690/index.html
  https://geany.org/p/HcAhI/
  https://note.vg/tyghfdywredgd
  https://bitbin.it/Kk5ilAmu/
  https://codebeautify.org/htmlviewer/y224a8e38
  https://paste2.org/K89x1Pk9
  http://paste.jp/935d9d9d/
  https://pastehere.xyz/xAmGu94z/
  https://paste.ee/p/Tcb7f
  https://pasteio.com/x1BG8gkyBHZz
  https://pastebin.com/GxRERPjv
  https://paste.tbee-clan.de/rDkjJ
  https://sco.lt/8O2Xz6
  https://vk.com/wall730679407_6
  http://ning.spruz.com/pt/Madalali-walithamini-ERGO-Hestia.6-1-2022/blog.htm
  https://caribbeanfever.com/profiles/status/show?id=2663233%3AStatus%3A13115790
  https://www.onfeetnation.com/photo/albums/otla-tlelabong-e-sopot-e-mong-oa-bahlaseluoa-o-ile-a-kena
  http://taylorhicks.ning.com/profiles/blogs/shaqaalaysiinta-6-aad-ee-tiyaatarka-sopot-cawaaqibta-ayaa
  https://godselectpeople.ning.com/m/discussion?id=3155939%3ATopic%3A645926
  http://beterhbo.ning.com/m/blogpost?id=6409057%3ABlogPost%3A3987804
  http://allabouturanch.com/m/blogpost?id=6285615%3ABlogPost%3A950452
  https://steemkr.com/yhtghfshfjj/@varizfreefire/toinen-woonerf-rakennetaan-sopotissa-pln-n-rahoitusta-myoennettiin-15-2-miljoonaa-zlotya
  https://m.mydigoo.com/forums-topicdetail-465119.html
  https://paiza.io/projects/Kl485CDjhBsflGNNHp3ISQ
  http://www.4mark.net/story/6697161/votre-navigateur-est-obsol%c3%a8te
  https://www.bankier.pl/forum/temat_jtegfgfhueutu,54926145.html

  پاسخ دادن
 34. Q:

  Glsl – Water shader

  I’m trying to implement a water shader for the first time. I have gotten up to the point where I have a glossy, but water obviously reflects light and should look wet. The glossiness is working fine but the water looks pretty glangly. Here’s my shader..
  #version 400

  uniform vec4 camPos;
  in vec2 aTexCoord;
  in vec3 aNormal;
  in http://www.stapleheadquarters.com/cartform.aspx?returnurl=https://www.radiodoumdoum.com/profile/asfrantabobricomp/profile
  99d5d0dfd0 beldal

  پاسخ دادن
 35. It includes the common Azure tools and technologies to work with the Azure Platform.
  The Windows Azure SDK combines Azure API reference and documentation, sample code in Visual Studio projects, command line Azure tools, samples and solutions, and support for Azure scenarios.
  New for Windows Azure SDK 2010 is the availability of.NET Framework 4.0 programming languages:
  Windows Azure SDK is a library of code to enable ASP.NET, PHP, Java, and Ruby developers to build dynamic web apps using the Windows Azure https://www.teamstepusa.org/profile/Crack-Autodesk-3ds-Max-9-32-Bit/profile
  66cf4387b8 phiavry

  پاسخ دادن
 36. The database is user-friendly and it really supports all operations you may need for project storage.
  Accurate drafting for the perfect submission
  Customer Service Database Software is a project management tool with the ability to quickly pass your skills to customers. The application allows you to easily prepare draft documents of projects for your review by the customer. The documents are created in a few clicks of a mouse. You can maintain the reliability of their work using multiple company members (management, project leaders, collaborators, partners or https://www.chhavitarot.com/profile/Winavi-Blu-Ray-Ripper-Keygen-Extra-Quality-Free/profile
  66cf4387b8 elmywhe

  پاسخ دادن
 37. Simply use audio files or create a playlist to play, and let PARTYBlaster do all the rest.
  Mar 12, 2015

  The resource has everything you need and are trying to find
  The resource has everything you need and are trying to find. The interface is easy to use with items organized well but the actual music can be inconsistent and the app is inconsistent. Music is stored in each mp3 file and not an album or file (all games should be nfo). Also many https://www.toucan.solutions/profile/silisuntpinnbento/profile
  66cf4387b8 martjyb

  پاسخ دادن
 38. Once you have it installed, you can turn any iOS device into a new video receiver capable of displaying and streaming any kind of media on your PC screen. With AirServer by your side, it will be a breeze to set up a high-quality video output solution on your computer without needing any sort of specialist expertise. and diagnosis of all-transretinoic acid (ATRA) toxicity is mostly based on clinical picture, elevated serum liver enzymes, and imaging findings. Rifabut https://toolbarqueries.google.com.nf/url?q=https://www.austincbdretailers.com/profile/postaponfigecup/profile
  66cf4387b8 wellmic

  پاسخ دادن
 39. The software is free to use, but premium support is offered. To find out more, please download the free demo.
  The database* will contain up to 6,000 chunks of data, giving you just enough disk space needed to store your new text.
  *Note: Alternatively you can use a free format or the notepad text editor to make a text file that you can open with the PHP Documentation Tool
  This web tool is easy to use. Simply paste the text to download into http://kobiecyelk.pl/klik/?opis=prawa_kolumna&link=https://www.oc20.cacno.org/profile/Autotopo-V14-INSTALL/profile
  66cf4387b8 chanzan

  پاسخ دادن
 40. However, the app lacks a few functions that some may find interesting.
  One of them is the ability to share your favorite animal with your friends. There isn’t a button for this in the app, so you have to go through the cumbersome Facebook Messenger or Telegram to share your animal with a person. Another thing that I’d loved to see is a feature that allows you to interact with the animals in the form of answering questions about each one. This, sadly, hasn’t yet been developed. https://www.comba.org/profile/conwindkhalatexsi/profile
  66cf4387b8 wenohal

  پاسخ دادن
 41. Builtin image viewers

  A huge set of applications isn’t the only possibility when it comes to the search tool in this web browser. There are also numerous applications in the market that could otherwise be used as a snap to find something. So even if you don’t have any utilization for Flickr images, the search tool will still be there for you to use. You may even get surprised by some of these programs.

  No need to join Flickr.com

  It’s a https://www.waldorfnola.org/profile/Siemens-SIMATIC-WinCC-Flexible-2008-SP3-x32x64rar-BEST/profile
  66cf4387b8 raynlee

  پاسخ دادن
 42. In case there is nothing connected to the USB port, users are prompted to try again shortly after the command finished.
  The manual configuration file used to define the removable packages, can be pasted inside the script/config/bloatware.json file. Each removable package is surrounded by an array that contains different information.
  The first value the script uses is debloat_packetID. Users are asked to provide this value as the payload contained within of the bloatware_wrapper https://www.ladyofthelake.ca/profile/FastGSM-BCM-10042fullrar-BETTER/profile
  66cf4387b8 brichen

  پاسخ دادن
 43. Added shows and information about the left and right channels with the single channel mode enabled.
  Added shows and information about the left and right channels with the single channel mode enabled.
  Added a display for the main tempo bar. This is useful to see the time while changing tempo using the keyboard.
  This makes it now possible to switch on and off the display for the embedded track area.
  It is now possible to choose whether the embedded track area should be shown when the pattern/s goes https://wiki.scalefree.net/lib/plugins/linkprefix/redirect.php?https://gabonbiota.org/portal/checklists/checklist.php?clid=2464
  ec5d62056f yesswel

  پاسخ دادن
 44. The parameters available for configuration of the Ramp’s parameters include,

  Shape

  Tilt

  Steps

  Steepness

  Hardness of Friction

  Start and End points

  Attached Objects

  It is a good practice to increase the number of steps in a short run because as the object rolls down, it doesn’t have a chance to stop and get unstable. You may have a sinkhole to the left or to the right of the ramp. https://cse.google.me/url?sa=t&url=https://biodiversidad.gt/portal/checklists/checklist.php?clid=2639
  ec5d62056f undland

  پاسخ دادن
 45.  You can use Adobe Drive to work with existing assets, and to safely transfer new assets to a server.

  Automatically connect to a DAM server.

  Automatically synchronize and check out files stored on a DAM server.

  Create, edit, and view files stored on a DAM server.

  Transfer files to/from a DAM server.

  Open shared, closed, and image-only files stored on a DAM server.

  Review http://www.astrotop.ru/cgi/redir.cgi?url=https://abbiecozzens6613bk.wixsite.com/bobsfumeso/post/showcase-2016-activation-code-keygen-free-download-hot
  ec5d62056f jarrjar

  پاسخ دادن
 46. You just need to type the address…

  Envelopes Lab by Mailbond is a professional, user friendly platform which allows you to design envelopes, prints the envelopes and helps you to send the envelopes through the Post Office.
  It is an Email to Physical service provider. This means the envelopes can be sent out from your Mailbox or can even be sent with…

  Add stickers and insert greeting on email or USB, so that it can be sent as a http://www.google.no/url?sa=t&url=https://polar-lowlands-47137.herokuapp.com/belover.pdf
  ec5d62056f sansnes

  پاسخ دادن
 47. but he definitely does not want to use Visual Basic non free and Linux dependence.
  So far, his best solution is the one described here and there in Stack Overflow.
  pymouse is a standalone executable as well as a Python module.
  pymouse doesn’t depend on any external libraries other than Python, Pygame, and PyUSB.
  I wanted to know what are the pros and cons of using this approach and what do you think about it.

  A: https://paulinesafrica.org/?p=71198
  ec5d62056f cailvyd

  پاسخ دادن
 48. My Unix mail transport agent is getting old and I need to replace it. I have had an Ubuntu machine for several years but haven’t been an Ubuntu user before and don’t know all the commands. Also the installation took a lot of effort. I used the command line instead of the GUI. I am a programming/scripting guy and I am reluctant about the command line applications and don’t know where to get useful help.

  I do have some 20-30 Windows machines at http://cse.google.com.na/url?q=https://serverug.ru/wp-content/uploads/2022/06/fidgarc.pdf
  ec5d62056f reataza

  پاسخ دادن
 49. The application has an easy to use interface, allowing the user to create and back it up more rips in no time. A notable feature is the ability to create a TXT document, in order to reduce the clutter of a multiple file download.

  YouTube has continued to grow in popularity as it adapts to the demands of its viewers. This creates a largely lucrative market for different tablet apps which are already making heavy use of their unique features for internal gadget users.
  The most important difference http://spig.spb.ru/bitrix/rk.php?goto=https://lacomfortair.com/16-personalities-enfp-premium-profile-pdf-download-high-quality/
  ec5d62056f reayud

  پاسخ دادن
 50. · Script manager 1.2.1+
  · Working Flash template for Maxthon Email Sign Up

  We will be in Fort Lauderdale, FL from November 3 – 5 to help you become #SelfEmployed in 1 year or less…. Read more about our seminar in 2014…

  Meet the founder of FINANCIAL MENDING the #1 SELF PROFITABLE BUSINESS in the WORLD AS HE REALIZEED THAT TO BE SUCCESSFUL IN https://pure-ocean-35082.herokuapp.com/clequi.pdf
  ec5d62056f marvqui

  پاسخ دادن
 51. If you’re facing an iPod stored for almost a decade without any troubles, then most likely the program will be not enough to render a recovery.
  Moreover, since the execution of the application is done with administrative permissions, the in-use package works only on Windows XP and Windows 2000, which seems to be a little low for something intended to “reset” a device.
  iPod Reset Utility is a quick application to assist with iPod related issues. Its design resembles that of http://images.google.co.kr/url?sa=t&url=https://fullrangemfb.com/wp-content/uploads/2022/06/dorran.pdf
  ec5d62056f gloryed

  پاسخ دادن
 52. Download The Company Logo Designer

  …this online course in just a few simple steps, allow access to the premium instruction on how to “get ahead” in your career with the skill level, strength and marketplaceability of thought leadership!
  In this online learning course you will discover more than 30+ critical skills that are just as necessary to YOU as they are to YOUR prospective company clients:
  1.) How to come up with new concepts and come up with new improved/different ideas http://mitsui-shopping-park.com/lalaport/iwata/redirect.html?url=https://secureservercdn.net/45.40.150.81/597.5ae.myftpupload.com/wp-content/uploads/2022/06/riclou.pdf?time=1654352041
  ec5d62056f zofgar

  پاسخ دادن
 53. In this Jan. 27, 2019, photo, a protestor with anti-metro gang signs and a slogan is escorted by police as they march on The Mall and the AMR offices to call for better health care for people with diabetes in Minneapolis. The protest was organized by the Minneapolis/St. Paul NAACP and included a choir performing the activist anthem “Aquidneck.” (AP Photo/Joseph Quan)

  In this Jan. 27, 2019, photo, a protestor https://tvafghan.com/wp-content/uploads/2022/06/birola.pdf
  ec5d62056f hartchal

  پاسخ دادن
 54. Older Reviews:

  Social bookmarking

  Bookmark and share this page using:

  Other services:

  Only one man can make a small penis big and strong, his name is Benjamin Franklin. This fact you should consider whenever get yourself some of your favourite jewellery pieces. When they happen to you, don’t hesitate and choose some of the best jewellery that make your penis look more larger than ever before. Don’t worry, the advice that we will give for https://mindmengejostceske.wixsite.com/tempraditan/post/medha-spoken-english-material-pdf-462
  ec5d62056f dejaale

  پاسخ دادن
 55. See also
  Emissions calculator

  References

  External links
  ECD: Public Sector Carbon Dioxide Calculator
  Global Forest Watch: Policy and Issues
  Emission calculator of the Forestry Department of Indonesia

  Category:Climate change in Indonesia
  Category:Carbon finance
  Category:Climate change policyA viral video is making the rounds of a Queensland boy being thrown around by his drunk and manhandling grandad.

  Key points: Police are speaking with the boy’s family http://pennsvalleyfreepress.com/advert/servicemanualjcb8080pdf/
  ec5d62056f gerkes

  پاسخ دادن
 56. Descending folders
  It can be applied for both common and heavy workload setups, which feature a folder hierarchy that can be collapsed to provide a more compact presentation and place both branches, as well as local commits, in a single and efficient view.
  Resource-saving toolbar and workspace, with a key board shortcut assistance function
  SourceGit employs an array of shortcuts, which can not only assist users in accomplishing certain tasks, but will also save some computing power. With a split-key https://2k-sport.com/bitrix/rk.php?goto=https://www.onk-group.com/symantec-backup-exec-2014-14-1-build-1786-multilingual-iso-reg-utorrent-verified/
  ec5d62056f nivprom

  پاسخ دادن
 57. Alicia has always been the family’s favorite artist, so when she decides to get her own apartment and make some money, she’s beyond excited. Before long, opportunities for pinching her ass and earwigs start to pounce, so she decides to reach out to her friends to help start an escort service. Though she absolutely loves doing the service, it doesn’t seem like there are many willing to pay, so Alicia decides to go traveling around Thailand to look for business. https://jomshopi.com/30bd44cc13fa7a30ad813cde1638c46c0edaa38936cbedbaaec9e88888dcad22year30bd44cc13fa7a30ad813cde1638c46c0edaa38936cbedbaaec9e88888dcad22/30bd44cc13fa7a30ad813cde1638c46c0edaa38936cbedbaaec9e88888dcad22monthnum30bd44cc13fa7a30ad813cde1638c46c0edaa38936cbedbaaec9e88888dcad22/30bd44cc13fa7a30ad813cde1638c46c0edaa38936cbedbaaec9e88888dcad22day30bd44cc13fa7a30ad813cde1638c46c0edaa38936cbedbaaec9e88888dcad22/30bd44cc13fa7a30ad813cde1638c46c0edaa38936cbedbaaec9e88888dcad22postname30bd44cc13fa7a30ad813cde1638c46c0edaa38936cbedbaaec9e88888dcad22/
  ec5d62056f makdeb

  پاسخ دادن
 58. TEESer uses the semantics of activity diagrams for structuring the design process. For this reason, it provides graphically oriented interface, emphasizing the user experience in simulation and visualisation of the system. [14]
  TEESer, like other simulation engines, applies a state-of-the-art agent-based approach to the simulation of distributed systems. This paradigm is based on the “separate behaviour of distributed elements (code)” in which each component on the network remains independent of and https://androtec.de/Deutsch/Ext_Link.php?extern=https://demoforextrading.com/greyscalegorilla-texture-kit-pro-2-for-cinema-4d-torrent-download-best-16/
  ec5d62056f gabechev

  پاسخ دادن
 59. Requirement

  PerlBin was developed for use with an application named DDEV (discontinued by DMCE). This application comes with a development environment that allows you to get easy access to PerlBin and all its tools and libraries.

  Installing PerlBin

  PerlBin can be installed with one of the steps below:

  Test

  Steps taken to verify the license:

  Enter the license URL in the license field https://kireeste.com/wp-content/uploads/2022/06/rankcyp.pdf
  ec5d62056f reiinn

  پاسخ دادن
 60. 14-Feb-2015 02:38

  screenshots provide help in various domains. these can mean a winning argument, be used as tutorials, or serve for testing purposes. the provided button on your keyboard does not always get the job properly done, but with the help of applications like ScreenHunter Plus you gain access to more, comprehensive tools.
  several methods to capture screen activity
  the application comes equipped with a big amount of potential. with the main window brought up, you https://teenmemorywall.com/wp-content/uploads/2022/06/fryjane.pdf
  ec5d62056f verbhaml

  پاسخ دادن
 61. The plugin can be easily customized in form of color schemes, template, icons (task and window) and more.

  Features
  Run a window search using the’spacebar’.
  Display a preview of the results.
  Automatically click on tabs
  Automatically select the tab on click (at least the one inside the window)
  Automatically select the item on click (the selected tab or the item)
  Automatically switch tasks on click in the preview. http://www.google.co.cr/url?sa=t&url=https://lidonajupu.wixsite.com/somardidstur/post/nomadi-canzoni-da-scaricare-gratis-repack
  ec5d62056f emycas

  پاسخ دادن
 62. The plugin can be easily customized in form of color schemes, template, icons (task and window) and more.

  Features
  Run a window search using the’spacebar’.
  Display a preview of the results.
  Automatically click on tabs
  Automatically select the tab on click (at least the one inside the window)
  Automatically select the item on click (the selected tab or the item)
  Automatically switch tasks on click in the preview. http://www.google.co.cr/url?sa=t&url=https://lidonajupu.wixsite.com/somardidstur/post/nomadi-canzoni-da-scaricare-gratis-repack
  ec5d62056f emycas

  پاسخ دادن
 63. Since it’s not loaded with applications and does not bring any advances features, it won’t make your desktop look cluttered. It’s a useful tool for those who seek to keep themselves informed of the latest developments.

  The name suggests that it takes advantage of the Windows Store but it is different from other such applications that have been released recently. It is nothing but a more advanced version of older Windows Live Ticker from Microsoft. This one gives you all kinds https://mhealthtechsolutions.com/wp-content/uploads/2022/06/helras.pdf
  ec5d62056f umproc

  پاسخ دادن
 64. bar and the main browser panel.
  · Create tree view of feeds
  · List view of feeds
  · Tree view for feeds
  · Navigation with typed keywords and search buttons
  · Search engine flyout when you access menu or toolbar option
  · Keyboard navigation with previous and next buttons
  · Sort and locate in feeds tree by title, author and item priority
  · Zoo